Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Další metodické podklady k novému zákonu o odpadech

Pokyny k vyjasnění postupu osob, na které dopadají povinnosti v odpadovém hospodářství od 1. ledna 2021 s ohledem na skutečnost, že nejsou prováděcí předpisy. Sdělení k zajištění plnění povinností při ukládání odpadů na skládku.

04. leden 2021

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Pro období, než budou vydány nové vyhlášky, platí následující: Pokud budou povinné subjekty postupovat tam, kde zákon č. 541/2020 Sb. odkazuje na prováděcí právní předpis, v souladu s dosavadními prováděcími předpisy, má se za to, že postupují v souladu s požadavky nového zákona. To navíc platí v řadě případů nejen pro dobu, než budou vydány nové vyhlášky, ale s ohledem na v návrzích vyhlášek obsažená přechodná ustanovení, i pro značnou dobu po jejich vydání.

V případech, kdy nové prováděcí předpisy mění některé povinnosti oproti stávající právní úpravě, obsahuje návrh vyhlášky přechodná ustanovení, která umožní dostatečný časový prostor pro přípravu všech osob v odpadovém hospodářství na provádění jednotlivých povinností. Jelikož je nejvýznamnější vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady stále v připomínkovém řízení, je možné, že některá přechodná období budou nakonec jinak dlouhá, než uvádí tento metodický pokyn.

Vybraná vyjádření k některým povinnostem (kompletní najdete v pokynech a sdělení níže)

Vedení průběžné evidence odpadů a hlášení o produkci a nakládání s odpady

Podle přechodného ustanovení v novém zákoně č. 541/2020 se za rok 2020 podává hlášení o produkci a nakládání s odpady v celém rozsahu podle dosavadní právní úpravy. Pro vedení průběžné evidence v roce 2021 a obsah hlášení za tento rok se použijí požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020Sb. To platí i pro použití kódů nakládání. Použijí se kódy podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Odpovědnost za odpady až do okamžiku předání odpadu do zařízení

Podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb. má každý povinnost předávat odpad do zařízení pro nakládání s odpady. Pokud by došlo k přechodu vlastnictví dříve, nesplnila by osoba svou povinnost předat odpad do zařízení. V některých případech budou muset být upraveny smluvní vztahy, pokud doposud obsahovaly odlišná ustanovení o přechodu vlastnictví.

Převoz odpadu na provozovnu původce – sklad odpadů u původce

Podle zákona č. 541/2020 Sb. se při jednorázovém svážení nejvýše 20 tun ostatních odpadů z místa vzniku mimo provozovnu považuje soustřeďování v provozovně za shromažďování. Nejedná se tedy o sklad odpadů a na odpady se vztahují stejné požadavky jako na odpady vzniklé v provozovně. V případě svážení většího množství z jednoho místa vzniku nebo pokud jde o nebezpečné odpady nebo v případě převozu odpadu z jiné provozovny musí být provozovna skladem odpadu podle nového zákona. Pokud bude celková roční kapacita takového skladu nižší než 100 tun ostatního odpadu, je možné jej provozovat bez povolení pouze na základě ohlášení zařízení. V případě vyšší kapacity nebo nebezpečných odpadů může být provozován pouze na základě povolení krajského úřadu.

Podle dosavadního zákona a navazujících prováděcích předpisů byla v obou uvedených případech taková provozovna skladem odpadu. To znamenalo, že musela splnit požadavky na sklad vyplývající ze stavebních předpisů a musela mít provozní řád podle bodu A přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. V případě nebezpečných odpadů pak rovněž souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 dosavadního zákona.

Na základě přechodného ustanovení může být sklad provozován ještě jeden rok za podmínek dosavadního zákona. Během roku 2021, nejlépe koncem června, by měl původce odpadu – provozovatel takovéhoto skladu, požádat o povolení provozu zařízení. V případě skladu s kapacitou do 100 tun ostatního odpadu není potřeba k provozu povolení, ale musí být do konce roku 2021 ohlášen provoz skladu a bude mu přiděleno identifikační číslo skladu. Do přidělení identifikačního čísla skladu se používá dosavadní číslo původcovské provozovny. Krajské úřady by měly povolit sklady a přidělit identifikační číslo skladu, pokud možno k 1. lednu 2022, tak aby bylo možné vést evidenci a následně ohlašovat k novému identifikačnímu číslu skladu od začátku kalendářního roku.

Pokyny a sdělení MŽP:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • ODPADY: nový zákon o odpadech

    Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy.

  • Maximální minimum pro původce odpadů

    Dvoudenní ON-LINE kurz přímo od tvůrců legislativy, zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy.  Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.