Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Podnikáš, platíš za odpady

Mnoho podnikatelů si neuvědomuje své povinnosti vyplývající ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech a s tím spojené riziko až statisícových sankcí za jejich neplnění.

09. říjen 2019

Maximální minimum pro původce odpadů - webinář

Dvoudenní ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Bude kladen důraz na problematické oblasti, které lze pochopit ve větších souvislostech až po seznámení se základními principy nové odpadové legislativy. Na semináři se bude vycházet z původního zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., aby bylo více pochopitelné a jasné, v jakých oblastech došlo k zásadním změnám a v jakých se postupuje téměř beze změn. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Problematika nakládání s odpady právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání byla v minulých letech již několikrát řešena v článcích zveřejňovaných na stránkách Těšínských listů. Bohužel i nadále mnoho podnikatelů si neuvědomuje své povinnosti vyplývající ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a s tím spojené riziko až statisícových sankcí za jejich neplnění. Chceme proto toto téma znovu dostat do povědomí podnikajících a tím připomenout jejich základní povinnosti z hlediska zákona o odpadech, jak rovněž varovat před možnou pokutou, které se v případě kontrol prováděných městským úřadem vystavují.

Je obecně známo, že například v případě přestěhování se do rodinného domku, anebo narození dítě, jsme povinni si zřídit popelnici na nové adrese či přihlásit náš přírůstek k poplatku za odpady na obecním úřadě. Ne všichni vědí, že obdobné platí ze zákona i u založení podnikatelské činnosti a s tím souvisejícím zřízením provozovny, ve které svou činností v menším či větším množství produkujeme odpady. Někdo možná namítne, že při své činnosti produkuje zanedbatelné množství odpadu, které si v malém pytlíku vozí domů a vhazuje do své soukromé popelnice, a tím popelnici na odpad ze své činnosti nepotřebuje. Opak je však pravdou.

Dle zákona o odpadech každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ni pravidla daná zákonem. Původci odpadu jsou tedy i živnostníci (například kadeřnice, obchodníci, provozovatelé restaurace nebo účetní). Podnikatelé vždy odpovídají za odpad, který vyprodukují.

Každý původce odpadu je proto povinen dle § 16 zákona o odpadech splnit hned několik povinností, např. odpady zařazovat a shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, odpady převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a další.

Původci odpadů, kteří produkují odpad podobný komunálnímu, mohou proto svůj odpad předat sebou zvolené odpadové firmě, anebo mohou na základě smlouvy s příslušnou obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Od této volby se pak odvíjí další povinnosti podnikatelů. Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí si objednat dle svých potřeb (v závislosti na tom jaký odpad jako podnikatel produkuje) příslušnou službu, převážně vždy se jedná o nádobu na směsný komunální odpad a pak podle potřeby o nádoby na využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.). V případě, že se podnikatel zapojí do obecního systému má právo využívat nádob na směsný a separovaný komunální odpad (papír, plasty, sklo apod.), které jsou určené i pro fyzické osoby v rámci služby obce občanům.

V případě produkce jiných druhů odpadů, než je odpad komunální (např. nebezpečný, stavební, bioodpad, gastroodpad či jakýkoliv jiný odpad, nespadající do kategorie komunálního a jemu podobného odpadu), jsou původci povinni pro každý druh odpadu si zajisti likvidaci zvlášť.

Pokud podnikatel pravidla pro nakládání s odpady nedodržuje, vystavuje se riziku pokuty. Jestliže podnikatel využívá obecní systém pro nakládání s odpady, aniž by měl smlouvu s obcí, či pokud nemá zajištěno odstranění odpadu, může dostat od obce pokutu až 300 tisíc korun.

Podrobnější informace přináší podnikatelům příručka, kterou vydala Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) po dohodě se Svazem měst a obcí, ve které podnikatelé i živnostníci najdou přehledné informace o povinnostech při nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech. Příručka je ke stažení na stránkách města v sekci životní prostředí/odpady/příručka pro živnostníky.

Magda Víšek Waleczek, mgr inž., ref. životního prostředí

autor: Lyčková Jarmila Ing. 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný kurz na téma odpady od tvůrců legislativy z MŽP: Maximální minimum pro původce odpadů

  Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • ODPADY: Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Přehled předpisů a jejich změny. Metodické pokyny MŽP. Přehled povinností a změn. Klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat. Označování nebezpečných odpadů+ILNO. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů SEPNO. Plnění evidenčních povinností. PoužíváníIČZ, IČP, ISOH, RZP. Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP, Registr dopravců. Nakládání se sedimenty a kaly. Využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů. Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků. Chystané změny legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: www.tesin.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.