Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové značení nebezpečných odpadů - už je jasno!

Aktualizovaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady upřesňuje po připomínkovém řízení nové označování nebezpečných odpadů. 

09. únor 2016

Na Úřadu vlády, resp. v knihovně připravované legislativy je již po připomínkovém řízení k dispozici aktualizovaný návrh novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Novela řeší mnoho změn a mimo jiné upřesňuje i nové označování nebezpečných odpadů.

Nové aktuální požadavky na označení NO

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen podle přílohy č. 29 (viz dále), a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Vrátila se tedy "na chvilku vyškrtnutá" odpovědná osoba, naštěstí není již povinná.

Další požadavky z přílohy č. 29 na označení prostředků a míst pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže):

  • označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti,
  • nápisem „nebezpečný odpad" a
  • výstražným grafickým symbolem

Toto se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad". Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku (viz tabulka). Tzn., že minimální rozměry z tabulky nejdou použít pro celou etiketu, protože název a kód odpadu se nepočítá do rozměru štítku!!!! Musí se tedy použít větší etiketa, než je stanovený minimální rozměr štítku.

V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností. Tentokrát to MŽP již pochopilo a vyřešilo to stanovením minimálních velikostí symbolů (již tedy neplatí původně navrhovaná 1/3 plochy).

Nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) jsou stanoveny v následující tabulce:

Velikost obalu (L)Nejmenší rozměr štítku (mm)Rozměry každého z výstražných symbolů (mm)
menší nebo rovno 3pokud možno alespoň 52 × 74větší než 10 x 10 pokud možno alespoň 16 x 16
větší než 3 a menší nebo rovno 50alespoň 74 × 105alespoň 23 x 23
větší než 50 a menší nebo rovno 500alespoň 105 x 148alespoň 32 x 32
větší než 500alespoň 148 x 210alespoň 46 x 46

Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný. Tzn., že je povinný barevný tisk.

Zpřísňuje se také použití symbolů pro nebezpečnou vlastnost H4 Dráždivé. Původně byl použit jen symbol pro "žíravost". Nyní jsou pro HP4 možné 2 symboly podle obsažených látek:

  • "žíravý" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: žíravost pro kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí),
  • "vykřičník" pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí),
  • v případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky nebo směsi uvedené v obou předchozích odrážkách, pak se použije grafický symbol "žíravý".

Platnost vyhlášky a termín k přeznačení odpadů

MŽP plánuje, že vyhláška nabude účinnosti dnem 1. března 2016. Což se ale zase nepodařilo stihnout. Takže už nelze stanovit dopředu termíny pro přeznačení, musíme si počkat na vydání novely ve Sbírce (odhad je do 30.4.2016).

Termín pro přeznačení:

Nebezpečný odpad nemusí být (do dne 30. dubna 2016???) označen podle nových pravidel, pokud je označen alespoň nápisem „nebezpečný odpad". 

Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být (do dne 30. dubna 2016???) označen podle nových pravidel, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky (tj. "po staru").

Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO)

Nový návrh novely nemění přílohu č. 3 oproti předchozímu návrhu. Proti současné vyhlášce (tj. "staré ILNO") jsou však v obsahu ILNO změny a tak bude nutné všechny ILNO přepracovat.

Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí (do dne 30. dubna 2016???) obsahovat údaje podle nových požadavků na ILNO, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky (tj. původní, "staré" ILNO).

 

Kompletní soubor ILNO a etiket podle nových pravidel!

Vzhledem ke změnám legislativy (viz text výše) bude nutné přeznačit shromažďovací prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi. A také dojde ke změně obsahu identifikačních listů pro nebezpečné odpady (ILNO).
Pro snadný přechod jsme pro Vás připravili aplikaci, ze které si snadno vytisknete ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně vytvoření etiket. Aplikace bude dokončena po vydání novely prováděcí vyhlášky.

Aplikace Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Přehled všech změn:

Podrobné informace o celkových dopadech novelizovaných předpisů do praxe se dozvíte na aktuálním semináři k tématu změny odpadové legislativy:

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.