Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ekologická újma - ZNOVU a LÉPE!!!

25. listopad 2012

Z důvodu vydání nového metodického pokynu MŽP k základnímu hodnocenírizik ekologické újmy (dále jen "MP"), bude nutné prověřit dosud zpracovanázákladní hodnocení rizik ekologické újmy.

Dopady nového MP jsou poměrně veliké:

 1. Upřesnění definice činnosti 10: U provozní činnosti č. 10se nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi)rozumí "jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování,balení, označování a vnitropodniková doprava". Provozní činnostmusí být odvoditelná z konkrétního správního aktu (správního rozhodnutí,povolení či souhlasu) ke skladování nebezpečných chemických látek či směsí(kolaudační rozhodnutí/souhlas), z havarijního plánu, živnostenského oprávněníči z předmětu obchodní činnosti spočívající v nakládání s těmito látkami (např.výroba chemických látek apod.). Tj. pokud máte CHLP zmíněné v např.v havarijním plánu, tak máte činnost 10! V MP (ani jinde) se nepíše, že činnost10 se týká pouze CHLP s nebezpečnými vlastnostmi uvedenými v část B řádku 5.Tzn., pokud máte jakékoliv nebezpečné CHLP zmíněné v havarijním plánu (nebo mátezkolaudovaný sklad chemických látek), je nutné provést posouzení činnosti10.
 2. Pokud hodnotíte činnost 10, tak CHLP, které v této činnosti budete hodnotit,už nehodnotíte znovu jako závadné látky v činnosti 9 (včinnosti 9 tak budete hodnotit pouze ostatní závadné látky např. nebezpečnéodpady, hnojiva...).
 3. Zásadní změnou je zpřísnění výkladu pro řádek 7 v části B:tento řádek nově vyplňují kromě dosavadních činností 2, 13 a 15 takénově činnosti 4, 9, 10, 11,12 a 14!!! A to tehdy, kdy mají nakládání snebezpečnými odpady či vybranými výrobky zahrnuto v havarijnímplánu. Řádek 7 se týká těchto věcí:
  • nebezpečné odpady
  • odpady perzistentních organických znečišťujících látek aPCB,
  • odpadní oleje,
  • baterie a akumulátory,
  • kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelnéodpady,
  • odpady z výroby oxidu titaničitého,
  • odpady azbestu,
  • autovraky,
  • elektrická a elektronická zařízení.
 4. Výjimka z hodnocení část B a C pro činnost 14 byla zpřísněna pouze nazdroje, které mají topné médium plyn. Ostatní zdroje tedy musí povinně vyplnitčást B, a pokud v ní získají nějaké body, tak i část C.

Co to tedy pro Vás znamená?

 1. Posuďte, zda nově nemáte činnost 10. Pokud ano, tak ji musítevyhodnotit. A také upravit činnost 9, kdy CHLP z řádku 6 budete řešit pouze včinnosti 10 (tj. v řádku 5).
 2. U činností 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 siznovu prověřte hodnocení řádku 7 podle nového výkladu.
 3. U činnosti 14, pokud se nejedná o spalovací zdroj na plyn, doplňtečást B a C.

Je smutné, že nový MP byl vydán před koncem termínu pro zpracování základníhohodnocení, kdy už velká část provozovatelů má hodnocení již hotovo. Navíczpřísnění řádku 7 i pro další činnosti přinese u některých provozovatelůpřekročení hranice 50 bodů.

Ing. Zdeněk Fildán
ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.