Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přeprava v oblasti odpadů, to je hlavně evidence

18. únor 2010

Účastní-li se právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na přepravě odpadů, jsou povinny ji zabezpečit podle požadavků zvláštních právních předpisů (například zákon č. 111/1994 Sb., Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží RID). A nastupují také povinnosti evidence: doklady související s přepravou odpadů je třeba na vyžádání předložit kontrolním orgánům a doklady uchovávat po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy.

Prostředek přepravující odpad se označuje způsobem, který stanoví vyhláška č. 374/2008 Sb.

Při přepravě nebezpečných odpadů se musí vést evidence a ohlašovat NO tak, jak požaduje zákon o odpadech. Řidič vozidla má být informován o tom, že bude přepravovat odpady a po celou dobu přepravy u sebe má mít správné a úplné doklady o přepravě. Motorové vozidlo přepravující odpad na veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označeno výstražnými tabulkami s černým nápisem "A". Rozměr a provedení tabulek i jejich umístění jsou detailně stanoveny: tabulka je bílá 40 x 30 cm, s černým písmem o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose, nezakrývat ostatní povinné značení atd. Označení se nevztahuje na vozidla M1 a N1 (zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list, což neplatí při vnitropodnikové dopravě vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. Odesílatel odpadu přikládá k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list, a to pro každou přepravu samostatně. Tento list v sedmi kopiích mapuje cestu odpadu (viz schéma).

Když odesílatel do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu, má informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí. Evidenční list je uveden v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Odesílatel odpadu a příjemce odpadu jsou povinni evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let.

Přeshraniční přeprava odpadů

Při přepravě odpadů přes hranice států se rozlišují různé režimy podle charakteru odpadů, podle účelu přepravy a podle zemí, do nichž nebo z nichž se přeprava uskutečňuje. Vzhledem ke svému mezinárodnímu charakteru v ní platí jednotná pravidla stanovená předpisy ES, které jsou ve všech členských státech závazné a přímo použitelné.

Z našich předpisů tuto problematiku upravuje devátá část zákona o odpadech, navazující nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. Rozsah informací a dokumentace při přepravě určuje vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů (navazující na přílohu II zmiňovaného nařízení).

Odpad vzniklý v České republice se má u nás také přednostně odstraňovat. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních pohrom nebo za stavu nouze.

Legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů, platí u nás přímo od července roku 2007. České předpisy upravují přeshraniční přepravu odpadu v oblastech, které toto nařízení přímo neupravuje.

V tomto nařízení byla provedena zásadní změna u "barevných seznamů". Místo tří seznamů (zeleného, žlutého a červeného) se používají seznamy dva s kódy, odpovídající přílohám VIII a IX Basilejské úmluvy. Změny v zařazení do seznamů se jeví velmi komplikovaně: "Zelený" seznam obsahuje odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy (odpady označené kódem B a čtyřciferným číslem) a další "zbytkové" odpady zeleného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem G). "Žlutý" seznam obsahuje odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (odpady označené kódem A a čtyřciferným číslem) a další "zbytkové" odpady žlutého a červeného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem A nebo R).

K přepravě odpadů ze "zeleného" seznamu v rámci EU není třeba písemného souhlasu. Toto pravidlo má však mnoho výjimek: Podle přechodných ustanovení uvedených v čl. 63 nařízení č. 1013/2006 je písemný souhlas třeba k přepravě těchto odpadů do Polska, Slovenska, Lotyšska, Bulharska a Rumunska. Vývoz odpadů zeleného seznamu do třetích zemí podléhá přísným omezením.

Velmi zásadní pro dopravce jsou také změny v požadavcích na doklady, které mají provázet přeshraniční přepravu odpadů. V příloze VII nařízení č. 1013/2006 je závazně stanovena forma a obsah dokladu, který musí doprovázet zásilky zeleného seznamu, k nimž není třeba souhlasu. Tento doklad musí podepsat osoba, která přepravu zařizuje, a po ukončení přepravy příjemce odpadu. Podle čl. 18 nařízení č. 1013/2006 musí být uzavřena smlouva o využití příslušných odpadů "zeleného" seznamu a o zajištění jejich zpětného převzetí pro případ, že přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu. Smlouva musí být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být poskytnuta dotčeným příslušným úřadům.

K přepravě odpadů určených k využití uvedených ve "žlutém" seznamu je vždy třeba písemného souhlasu příslušných úřadů ve všech zemích, které jsou přepravou odpadů dotčeny. Vývoz odpadů považovaných za nebezpečné, do třetích zemí je zakázán (podrobnosti stanoveny v čl. 36 ve spojení s přílohou číslo V nařízení č. 1013/2006).

Přes určité změny však základní postup při přeshraniční přepravě zůstává zachován: český oznamovatel podává oznámení Ministerstvu životního prostředí v příslušném počtu kopií a v jazycích přijatelných pro všechny dotčené státy. Ministerstvo životního prostředí oznámení postoupí příslušným orgánům ostatních dotčených států.

Další podrobné informace a návody týkající se přeshraniční přepravy odpadů naleznete v přehledné formě na stránkách MŽP.

 

Způsob zasílání evidenčních listů o přepravě NO (schéma)

LIST 1 Odesílatel si ho ponechá pro svou evidenci (potvrzený dopravcem)

LIST 2 Odesílatel zašle obecnímu úřadu ORP podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od zahájení přepravy

LIST 3 Příjemce zašle obecnímu úřadu ORP podle místa nakládky

LIST 4 Příjemce zašle obecnímu úřadu ORP podle místa vykládky

LIST 5 Příjemce zašle odesílateli do 10 dnů od převzetí odpadu

LIST 6 Dopravce si ho po předání odpadů ponechává k evidenci

LIST 7 Příjemce odpadu si ho ponechá pro svou evidenci.

3-7 Odesílatel předává dopravci spolu se zásilkou

Příjemce potvrdí přijetí zásilky od dopravce

Odesílatel: vyplní v evidenčním listu položky 1 až 6 a 8 až 12 a 15 průpisem do všech sedmi listů.

Dopravce: vyplní v evidenčním listu položky 6, příp. 7 a 13 průpisem do všech pěti listů.

Příjemce: potvrdí převzetí zásilky o v položce 14 průpisem do 3 - 7 listu.

Platná legislativa

Zákon o odpadech: § 24 Přeprava odpadů

Zákon o odpadech: § 40 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Zákon o odpadech: § 53-60 Přeshraniční přeprava odpadů

Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

Ing. Zdeněk Fildán,
ENVI Group, s. r. o.

Pravidelně vám přinášíme přehled povinností firem v oblastech odpadového hospodářství, včetně odkazů na prováděcí předpisy. Uvedený článek pochází z publikace Průvodce podnikovou ekologií. Více informací na www.envigroup.cz.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.