Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Hodnotící zpráva POH naznačuje, že trendy jsou dobré

01. duben 2010

Údaje za období let 2003-2008 umožňují zaznamenat a vyhodnotit dlouhodobé trendy odpadového hospodářství. Řada z úkolů, které byly v původním POH, byla splněna nedlouho po přijetí POH. Nalézáme u nich, že byly splněny v roce 2004 či 2005 (zpětný odběr baterií nebo konec spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší k 1 červnu 2004).

V období let 2002-2008 celková produkce odpadů snížila o více než 18 procent - ve vykazovaném roce 2008 dosáhla 31,1 mil. tun. Produkce odpadů kategorie nebezpečný poklesla ve stejném období o 0,6 mil. tun (tj. o 23 %). Produkce těch odpadů, které přidávají k celkové produkci největší objemy, se snížila o téměř 18 % (snížení o 6,3 mil. tun ).

Mírně klesající trend produkce odpadů byl přerušen v roce 2007, kdy došlo k výraznému růstu počtu ohlašovatelů i růstu evidované produkce odpadů o 3,2 mil. tun. V tomto roce byla Ministerstvem životního prostředí provedena kontrola plnění ohlašovacích povinnosti a producenti, kteří neplnili své ohlašovací povinnosti, byli vyzváni k jejich plnění. I přes toto navýšení počtu subjektů i "administrativnímu navýšení" produkce odpadů nedošlo ke zvýšení produkce odpadů v přepočtu k HDP, což svědčí o pozitivním vývoji.

Porovnání celkové roční produkce odpadů, přepočtené na jednoho obyvatele, ukazuje, že Česká republika má pátou nejnižší produkci odpadů v EU27 (platí pro rok 2006).

CO SE UKLÁDÁ NA SKLÁDKY

Procentuální podíl skládkovaných odpadů se pohybuje mezi 16-18 % z celkového množství. Absolutní hodnota se už několik posledních let drží na zhruba 5 mil. tun za rok. V roce 2000 bylo uloženo na skládky celkem 10 394 tis. tun (představovalo to zhruba čtvrtinu z celkové produkce). V roce 2008 bylo uloženo na skládky 5086 tis. tun odpadu (17,2 % z celkového množství), což je zhruba o polovinu méně. Cíl POH, kterým je snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování, je s rezervou plněn. Podle hodnotící zprávy k POH má na snižování množství odpadů na skládkách vliv především zpřísňující se zákonná úprava skládkování a zvyšující se podíl využívaných odpadů.

Jinak je tomu u komunálních odpadů. Produkce komunálních odpadů, na rozdíl o obecného trendu, od roku 2006 postupně stoupá. V dnešní době dosahuje jejich produkce 4,4 mil. tun. Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 není uspokojivě plněno.

V roce 2000 bylo uloženo na skládky přes šedesát procent komunálních odpadů (tj. 2568 tis. tun). V roce 2008 dosáhl tento podíl více než osmdesáti procent (3429 tis. tun). Množství komunálních odpadů uložených na skládky tak vzrostlo o třetinu. Na jednoho obyvatele bylo v roce 2008 uloženo 328,64 kg komunálního odpadu.

Negativní vývoj má také další z kritérií, kterým je snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky. Výchozím bodem je rok 1995, ve kterém bylo na skládkách uloženo celkem 148 kg BRKO na obyvatele. Podle POH ČR měl být do roku 2010 tento podíl snížen na tři čtvrtiny, tedy 112 kg BRKO na obyvatele. V roce 2008 však bylo skládkováno 144 kg/obyv./rok, což je o 32 kg více, než je požadováno.

Množství BRKO uloženého na skládky tak překračuje o zhruba čtyřicet procent požadovanou hodnotu (konkrétní číslo závisí na použité metodice výpočtu). Trend zvyšování tohoto množství stále pokračuje. 

DALŠÍ ODPADY

Podle hodnotící zprávy se snižuje produkce nebezpečných odpadů, která má letos ve srovnání s rokem 2000 klesnout o 20 %. Mezi lety 2000-2006 již tato produkce klesla o více než polovinu (ze 300 na 141 kg/obyv.). Poté, v roce 2007, opět došlo k nárůstu - bylo vyprodukováno 170 kg nebezpečných odpadů na obyvatele. Produkce byla ovlivněna mimo jiné vyšší intenzitou odstraňování starých ekologických zátěží než v předchozích letech. V roce 2008 činila produkce v přepočtu na jednoho obyvatele 179 kg.

Úspěšně je plněn úkol zvýšení recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 ve srovnání s rokem 2000. V loňském roce došlo k dalšímu zvýšení využívání odpadů na 83,2 % z celkové produkce všech odpadů z toho materiálové využití činilo 80,9 %. Energetické využívání odpadů se podílí na celkovém využívání zcela nevýznamně, pouze 2,3 % v roce 2008.

V roce 2005 bylo využito 85 % z celkové produkce stavebních a demoličních odpadů, čímž byl POH splněn (využít celkem 75 % hmotnosti). V loňském roce došlo ke zvýšení využívání stavebních odpadů až na 116 % z celkové produkce stavebních a demoličních odpadů. Do využíván byl totiž zahrnut i odpad skladovaný a odpad od původců, kteří nepodléhají povinnosti hlášení o produkci podle zákona o odpadech.

ŽÁDNÝ TREND KE SNIŽOVÁNÍ

Procentuální podíl skládkovaných komunálních odpadů v minulých letech stoupal, v loňském roce ale došlo k poklesu. V roce 2000 bylo uloženo na skládky celkem 60,3 % odpadů z celkové produkce KO daného roku, v roce 2007 pak 86,2 %, tj. 3,3 mil. tun. V loňském roce pak podíl komunálních odpadů odstraněných skládkováním klesl na 75 % z celkové produkce KO.

Snížení hmotnostního podílu komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování není plněn. Z výsledků ve sledovaném období 2000-2007 nebyl patrný žádný trend ke snižování skládkování komunálních odpadů.

Podíl odpadů odstraněných skládkováním je do jisté míry ovlivněn počtem skládek kraji a velkým pohybem odpadů určených ke skládkování přes hranice jednotlivých krajů.

Dalším důvodem vysokého podílu komunálních odpadů odstraňovaných skládkováním je skutečnost, že sazby poplatku za ukládání odpadů na skládky byly nízké a nemotivovaly k využití alternativních metod nakládání s komunálními odpady. Většina obcí provoz obecního systému odpadového hospodářství dotuje z veřejných prostředků a občané nenesou skutečné náklady na nakládání s odpady v plné výši.

Kompletní 4. hodnotící zpráva k Plánu odpadového hospodářství ČR je k dispozici na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz).

AUTOR: -jhm-


Celková produkce odpadů klesá, protože je méně těch odpadů, které k ní přidávají největší objemy - stavební a demoliční, z tepelných procesů.

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.