Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové vydání knihy Povinnosti firem v podnikové ekologii

03. září 2009

Ve sledovaných povinnostech nastaly změny především v důsledku zapracování nové vyhlášky č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tato vyhláška platí od 18.7.09 a zrušila vyhlášku č. 356/2002 Sb. Další drobné úpravy reagují na nové předpisy (139/2009 Sb. Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, 157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem, 203/2009 Sb. NV o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní).

Publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii si můžete objednat v našem eShopu.

Více informací o změnách ve 4. vydání:

Část A - Chemické látky a přípravky
BodPovinnostPředpisyPoznámka
Úvod

Prováděcí předpisy:
doplnění nové vyhlášky č. 139/2009 Sb. do seznamu předpisů k zákonu č. 356/2003 Sb.

vyhláška č.
139/2009 Sb.

Vyhláška č. 139/2009 Sb. o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků. Tato vyhláška stanoví nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky, jejichž uvádění na trh a prodej spotřebitelům jsou omezeny. Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmotnostních se nesmí uvádět na trh a prodávat spotřebitelům. Omezení uvádět na trh se nevztahuje

 • na prací prostředky používané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné školenými zaměstnanci,
 • na prací prostředky určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných členských zemí Evropských společenství.

 

Část B - Odpady
BodPovinnostPředpisyPoznámka
Úvod

Úprava působnosti zákona:
zapracování zákona č. 157/2009 Sb.

§ 2 zákona o odpadech

Zákon se nevztahuje na nakládání s těžebními odpady, pokud jiný právní předpis (zákon č. 157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem) nestanoví jinak.

Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, vztahuje se zákon o odpadech i na ukládání odpadu, který není těžebním odpadem (zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem) do vytěžených prostor.

 

Část C - Ochrana a využití vod
BodPovinnostPředpisyPoznámka
Úvod

Prováděcí předpisy:
doplnění nového NV č. 203/2009 Sb. do seznamu předpisů

NV č. 203/2009 Sb.

Nařízení vlády č. 203/2009 Sb. o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní. Předmět úpravy nařízení:

 • postup při uplatňování náhrady škody,
 • postup při zjišťování náhrady škody,
 • postup při určení výše náhrady škody na polních plodinách,
 • postup při určení výše náhrady škody na půdě,
 • postup při určení výše náhrady škody na lesních porostech,
 • postup při určení výše náhrady škody na stavbě.
C3Povolení k některým činnostem§ 14 vodního zákonaZapracování zákona č. 157/2009 Sb. - doplněna další činnost, ke které je nutné povolení: ukládání těžebního odpadu do povrchových vod (zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem).
C6

Souhlas vodoprávního úřadu

§ 17 vodního zákona, vyhláška č. 432/2001 Sb.Zapracování zákona č. 157/2009 Sb. - doplněna další položka, ke které je nutný souhlas: k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu (zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem).
C26Záplavová území§ 66-69, § 71, § 85 vodního zákona, vyhláška č. 203/2009 Sb.Do předpisů doplněn odkaz na Nařízení vlády č. 203/2009 Sb. o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní

 

Část D - Ochrana ovzduší
BodPovinnostPředpisyPoznámka
Úvod

Prováděcí předpisy:
zrušení vyhlášky č. 356/2002 Sb. a zařazení nové vyhlášky č. 205/2009 Sb.

vyhláška č. 205/2009 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Předmět úpravy:

 • obecné emisní limity znečišťujících látek a jejich stanovených skupin,
 • rozsah a způsob měření emisí znečišťujících látek u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocování,
 • zjišťování množství znečišťujících látek výpočtem, postup výpočtu a emisní faktory,
 • měření účinnosti spalování u malých spalovacích zdrojů včetně množství a rozsahu vypouštěných látek,
 • přípustná tmavost kouře a způsob jejího zjišťování,
 • podmínky a požadavky pro vydání rozhodnutí o autorizaci podle zákona a seznam metod a postupů, u kterých je podle § 15 odst. 3 písm. f) zákona vyžadována akreditace,
 • náležitosti žádosti o povolení a závazné stanovisko podle § 17 zákona,
 • náležitosti, forma a postup vedení provozní evidence zdrojů a zpracování souhrnné provozní evidence a jejího ohlašování,
 • náležitosti, forma a postup zpracování provozního řádu,
 • náležitosti, forma a postup při hlášení havárií na zdrojích.
D4Zjišťování znečišťujících látek§ 9, § 11 odst. 1 písm. c) zákona o ovzduší, NV č. 354/2002 Sb., 146/2007 Sb., 615/2006 Sb., 355/2002 Sb., 205/2009 Sb.Změna prováděcího předpisu - nově vyhláška č. 205/2009 Sb. Mimo jiné zrušena povinnost oznamovat předem měření emisí ČIŽP.
D6

Provoz zdrojů v souladu s povolujícími podmínkami

§ 11 odst. 1 písm. a), § 17 zákona o ovzduší, vyhláška č. 205/2009 Sb.Změna prováděcího předpisu - nově vyhláška č. 205/2009 Sb. Nové požadavky na obsah žádosti o povolení či stanovisko.
D7

Dodržování limitů:
přípustná tmavost kouře

§ 11 odst. 1 písm. b) zákona o ovzduší, vyhl. 205/2009 Sb.Změna prováděcího předpisu - nově vyhláška č. 205/2009 Sb. Měření a limity přípustné tmavosti kouře stanovuje příloha č. 3 vyhlášky.
D8Provozní evidence a poskytování údajů§ 11 odst. 1 písm. e) z. o ovzduší, § 16 z.č. 25/2008 Sb., § 18 vyhl.č. 205/2009 Sb.Změna prováděcího předpisu - nově vyhláška č. 205/2009 Sb. Obsah provozní evidence je uveden v příloze č. 6 vyhlášky. Seznam údajů souhrnné provozní evidence je uveden v bodech 1 až 5 přílohy č. 7 vyhlášky.
D9Poskytování údajů§ 11 odst. 1 písm. f) zákona o ovzdušíOdstraněna vyhláška č. 356/2002 Sb. Nová vyhláška č. 205/2009 Sb. tento bod již neupravuje.
D10Hlášení a odstraňování havárií a poruch, odstavení zdroje§ 11 odst. 1 písm. g) zákona o ovzduší, § 20 vyhlášky č. 205/2009 Sb.Změna prováděcího předpisu - nově vyhláška č. 205/2009 Sb. Nově upraven obsah hlášení havárie zdroje.
D14Provozní řád§11 odst.2 z. o ovzduší, vyhl.č. 205/2009 Sb., 355/2002 Sb., NV 615/2006 Sb.Změna prováděcího předpisu - nově vyhláška č. 205/2009 Sb. Obsah provozního řádu je nově uveden v příloze č. 8 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.