Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Celkový obsah novely zákona o ovzduší

Novela zákona č. 201/2012 Sb. o ovzduší platí od 1.1.2017. Novela č. 369/2016 Sb. přináší poměrně významné změny nejen pro podnikovou praxi.

06. leden 2017

OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

Seminář: Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Předmět úpravy:

Upřesnění sčítání vyjmenovaných a nevyjmenových zdrojů mezi sebou

Pokud je sečtením jmenovitých tepelných příkonů nebo projektovaných kapacit stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity nepřekračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu, překročena hodnota pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu, zařazují se tyto zdroje do příslušného kódu v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Jmenovité tepelné příkony nebo projektované kapacity stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity překračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu, se nesčítají s příkony nebo kapacitami zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu nepřekračují.

Navýšení hranice provozní doby u záložních zdrojů

Provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3. v příloze č. 2 k zákonu nezjišťuje úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením (ale výpočtem pomocí emisních faktorů), slouží-li tento zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní hodiny nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let.

Zpřesnění povinnosti využívat centrální zdroje tepla

U nových staveb nebo při změnách stávajících staveb je povinnost, je-li to technicky možné, využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem (tepelné čerpadlo). To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že to není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Kontrola spalovacích zdrojů provozovaných v domácnostech

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů

Novela zákona dopadne (pozitivně) na menší zpracovatele plastů (vstřikování, vytlačování, svařování, řezání, drcení apod.). Nově je totiž od 1.1.2017 pro zařazení do kategorie vyjmenovaný zdroj definována limitní hodnota: Výroba nebo zpracování polymerů o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.

Pozor však na způsob výpočtu projektované kapacity: vychází se z výkonu zařízení (např. vstřikovacích lisů) a předpokládané provozní doby. Není to tedy průměrná skutečná spotřeba za rok, ale projektovaná (možná) spotřeba.

Obrábění kovů a plastů

Další změna se týká zdrojů Obrábění kovů a plastů (brusírny a obrobny). Dosud se do kategorie vyjmenovaný zdroj zařazovalo nejen broušení, ale i obrábění (např. soustruhy, frézy, CNC apod.). Od 1.1.2017 je vyjmenovaným zdrojem pouze definováno broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW. Tj. obrábění se již do celkového elektrického příkonu nezapočítává.

Zkušební provoz zdroje

Povolení krajského úřadu může obsahovat podmínky pro zkušební provoz podle stavebního zákona. Nejdéle na 6 měsíců od zahájení zkušebního provozu lze podmínky pro zkušební provoz stanovit odlišně od podmínek provozu stanovených zákonem o ovzduší a prováděcím právním předpisem.

Prodloužení archivace provozní evidence

Provozní evidenci je provozovatel vyjmenovaného zdroje povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu. Dosud byla archivace jen 3 roky.

Ohlašování technických závad

Provozovatel vyjmenovaného zdroje povinen je bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají za následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz zdroje stanovené zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu, a nejpozději do 48 hodin od vzniku takové závady podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o jejím výskytu. Mezi tyto závady patří především špatná funkce nebo porucha na technologii ke snižování emisí.

Vznik nových zdrojů

V důsledku zpřesnění textů v příloze č. 2 zákona u části vyjmenovaných stacionárních zdrojů dojde ke vzniku nových vyjmenovaných zdrojů. Například zdroj 7.7 Průmyslové zpracování dřeva, dosud byla hranice roční spotřeba materiálu větší než 150 m3, nově jde o zpracování dřeva o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok. Pozor tedy například na větší štěpkovače.

Pozor na změny povolení

Zdroje, u kterých v důsledku novely nebude odpovídat povolení: provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění před 1.1.2017, jehož povolení k provozu nesplňuje požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění po 1.1.2017, musí požádat o změnu povolení provozu do 31.12.2017. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí původní povolení provozu.

Zdroje, které nově vzniknou v důsledku novely: Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění po 1.1.2017, kterému nově vznikla povinnost mít povolení provozu, musí požádat o povolení provozu do 31.12.2017.

Zdroje, které zaniknou v důsledku novely (např. obrábění kovů a plastů): Povolení provozu, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje povinnost mít povolení provozu po 1.1.2017, nevztahuje, zaniká dnem 1.1.2017. 

Hlavní změny v příloze č. 2 zákona – vyjmenované zdroje:

kódPopisPoznámka
1.4.Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně,které nejsou uvedeny pod jiným kódem
Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW,které nejsou uvedeny pod jiným kódem
původně se jednalo o spalování paliv v teplovzdušných přímotopných zdrojích
4.10Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitino celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za denpůvodně nebyla kapacita stanovena
4.13.Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kWpůvodně bylo zahrnuto i obrábění (např. frézy, soustruhy apod.)
4.14.Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kWnebo vyššímpůvodně byla kapacita 1000 kVA
5.11.Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.sloučení zdrojů pod kód 5.11. Původně byly některé uvedené zdroje pod samostatnými kódy 5.12 a 5.13
6.5.Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem,o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo většípůvodně nebyla prahová kapacita vůbec stanovena
6.5.Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rokzavedení nové skupiny zdrojů spadajících pod kód 6.5 se stanovením prahové kapacity
7.2Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážněrostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyššídoplnění zařízení na úpravu a zpracování krmiv
7.3Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin(s výjimkou mléka)o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyššídoplnění zařízení na úpravu a zpracování krmiv
7.7Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rokpůvodně pouze průmyslové zpracování a bez projektované spotřeby

Pozor na odloženou platnost bodů 80 a 91 novely, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020:

 • 80. V příloze č. 1 části č. 1 se ve sloupci „Imisní limit“ slova „25 µg.m-3“ nahrazují slovy „20 µg.m-3“.
 • 91. V příloze č. 10 se doplňuje část III., která zní: Požadavky na spalovací stacionární zdroj, které se použijí od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 

Pozor na přechodná ustanovení:

 1. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož povolení k provozu nesplňuje požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o změnu povolení provozu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kterému vznikla povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o povolení provozu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Nízkoemisní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů se považují za nízkoemisní zóny stanovené podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě změny nebo zrušení nízkoemisní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů je nutné nízkoemisní zónu nově stanovit postupem podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  Novela zákona o ovzdušívyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.