Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Od března se zásadně mění pravidla výkupu kovových odpadů ve sběrnách!!!

14. únor 2015

Ministerstvo životního prostředí připravilo k této vyhlášce stručnývýklad v podobě "často kladených otázek".

Jakým právním předpisem byl zaveden zákaz výkupu kovových odpadů v hotovosti od fyzických osob a kdy začne platit?

Jedná se o vyhlášku č. 27/2015 Sb., kterou je novelizována vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Účinnost této vyhláškyje nastavena na 1. březen 2015. Od tohoto data budou všichniprovozovatelé povinni podle nové právní úpravy postupovat.

K novelizovanému znění vyhlášky jenutné vzít vždy v potaz § 18 odst. 5 zákona o odpadech, který uvádí, žeje výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem prováděnbezhotovostně.

Co znamená text novelizované vyhlášky pro výkup kovových odpadů od fyzických osob?

V § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady byl doposud vymezen specifický okruh odpadů, které je zakázánovykupovat v hotovosti a zároveň zcela zakázáno vykupovat od fyzickýchosob.

Po novelizaci se výčet odpadůuvedených v §8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb. vztahuje pouze naodpady, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob.

S ohledem na text § 18 odst. 5 a 11zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, sezákaz výkupu v hotovosti od fyzických osob tedy vztahuje na odpady, unichž je provozovatel povinen identifikovat osoby, které odpady dozařízení předávají, a vést o těchto odpadech a osobách evidenci, tedy naodpady vymezené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostechnakládání s odpady.

Jaké konkrétní druhy odpadů nesmí být vykupovány od fyzických osob v hotovosti?

S ohledem na odkaz v § 18 odst. 5zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, azmocnění k vydání vyhlášky uvedenému v § 18 odst. 11 téhož zákona, sezákaz poskytovat při výkupu odpadů úhradu v hotovosti fyzickým osobámvztahuje na odpady vymezené v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., opodrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o následující druhy odpadůdle Katalogu odpadů:

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsi kovů (170401- 06)

17 04 11 Kabely

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

17 04 05 Železo a ocel

17 04 07 Směsné kovy

20 01 40 Kovy.

Jakým způsobem má být prováděna bezhotovostní úhrada při výkupu odpadů od fyzických osob?

V současném znění zákona o odpadech nejsou požadavky na způsob provádění bezhotovostní úhrady přesně specifikovány.

Dle aktuálně projednávané novelyzákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, u níž se předpokládá nabytíúčinnosti v první polovině tohoto roku, bude možné úhradu za vymezenéodpady provádět pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvímposkytovatele platebních služeb nebo prostřednictvím provozovatelepoštovních služeb formou poštovního poukazu.

Mění se nějak rozsah odpadů, které je zcela zakázáno vykupovat od fyzických osob?

Výčet odpadů, které je zcela zakázánovykupovat od fyzických osob, zůstává stejný jako doposud a je vymezen v§ 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady, v platném znění.

Jedná se o odpady mající povahu:

a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebojeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení,součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemníchkomunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo

e) části vybraného výrobku, vybranéhoodpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.(tedy části baterií a akumulátorů a elektrických a elektronickýchzařízení).

Jakýmzpůsobem se dotýká změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostechnakládání s odpady výkupu kovových odpadů od fyzických osob oprávněných kpodnikání a právnických osob?

Novelizace vyhlášky č. 383/2001 Sb., opodrobnostech nakládání s odpady nemění podmínky výkupu kovových odpadůuvedených v § 8 odst. 5 této vyhlášky od fyzických osob oprávněných kpodnikání a právnických osob. S ohledem na text § 18 odst. 5 a 11 zákonač. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zůstává i pozměně výše uvedené vyhlášky zachován zákaz poskytování úhrady za tytoodpady v hotovosti, změnou dochází pouze k rozšíření zákazu výkupu vhotovosti také na odpady vymezené v § 8 odst. 2 této vyhlášky.Výkup kovových odpadů od fyzických osob oprávněných k podnikání aprávnických osob není omezen, pouze v případě všech odpadů vymezených v §8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady nenímožné poskytovat úhradu v hotovosti.

Novelu vyhlášky najdete zde: (PDF, 513 kB)

Zdroj: http://www.ihned.cz/ 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.