Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Prokazovat ekologickou újmu musí i provozovatelé sběrných dvorů

11. září 2012

Termín ekologická újma je v naší legislativě zakotven od roku 2008, kdy vešelv platnost zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravěa o změně některých zákonů. Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelnázměna přírodního zdroje či měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se můžeprojevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů,planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách, znečištěné půdě.

Tuto újmu mohou způsobit provozovatelé přesně definovaných činností,kteří jsou proto povinni znát veškerá rizika ekologické újmy, jež by mohlanastat v důsledku jejich aktivit. Mají povinnost rovněž tato rizika zhodnotit apřípadnému riziku ekologické újmy předcházet, případně její negativní účinkykompenzovat. Finanční zajištění preventivních nápravných opatření jsou podlezmíněného zákona provozovatelé povinni zajistit k 1. 1. 2013.

POVINNOSTI A VÝJIMKY

V této souvislosti všakpřetrvává řada nejasností. Markéta Malinová ze společnosti Bureau Veritas, kteráse zabývá též podnikovou ekologií, upozorňuje, že se tyto povinnosti vztahují navětšinu podnikatelských subjektů. Třeba i na provozovatele zařízení ke sběru,výkupu, využívání a odstraňování odpadů.

Kdy vzniká povinnost zajistitdostatečně vysoké finanční krytí potenciálního rizika vzniku ekologické újmy?Podle Markéty Malinové musí všichni provozovatelé (s výjimkou těch, kteřínakládají jen s malým množstvím závadných látek; limitní množství je dáno vpříloze 1 k nařízení vlády č. 295/2011) provést základní hodnocení rizik. Vpřípadě, že získali celkový počet bodů vyšší než 50, musí zajistit dostatečněvysoké finanční krytí a zpracování podrobného hodnocení rizik.

Zpovinnosti finančního krytí jsou vyjmuti též provozovatelé, u nichž jsoupředpokládané náklady na nápravu ekologické újmy nižší než 20 mil. Kč. Rovněžti, kteří mají certifikovaný systém environmentálního řízení podle norem ČSN ENISO 14000 nebo jsou registrováni v Programu EMAS (Eco-Management and AuditScheme).

Provozovatelé sběrných dvorů spadnou do povinnosti zpracovatzákladní hodnocení rizik činností 2 - provozování zařízení k využívání,odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštníhoprávního předpisu. Nachází-li se na sběrném dvoře nějaké klasifikované chemicképřípravky, tak i činností 10 - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami apřípravky (směsmi), přípravky na ochranu rostlin či biocidními přípravky podlezvláštního právního předpisu.


Důležitálegislativa

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újměa o její nápravě (příloha č. 1 obsahuje seznam provozních činností, na něž sevztahuje povinnost vypracovat hodnocení ekologického rizika).

Nařízenívlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližšíchpodmínkách finančního zajištění.

Zdroj: www.ihned.cz

K tématu ekologické újmy jsme pro Vás připravili odborné semináře:

EKOLOGICKÁ ÚJMA: praktické hodnocení rizik

Hlavní body:

  • výklad zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě
  • výklad nařízení vlády č. 295/2011 Sb. (platnost 1. ledna 2012!)
  • způsob hodnocení rizik a bližší podmínky jejího finančního zajištění

Provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona, je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle zákona. Rozsah finančního zajištění musí odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností.

Součástí semináře je i interaktivní formulář pro základní hodnocení rizik v ceně 900 Kč.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.