Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Máte pod kontrolou termíny podle nové odpadové legislativy?

"Nová" odpadová legislativa, tj. zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech přinesl řadu změn a přechodných ustanovení. Je důležité vědět, kdy co přestává platit podle starého zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

19. květen 2022

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

ODPADY: Pozor na změny povinností!

V důsledku přechodných ustanovení nové odpadové legislativy (zákon č. 541/2020 Sb. a vyhláška č. 273/2021 Sb.) se postupně mění některé povinnosti původců i provozovatelů zařízení.

Evidence a ohlašování odpadů

§ 80 odst. 4 vyhl.: V letech 2021 a 2022 se průběžná evidence vede a roční hlášení za tento rok se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pokud bude roční hlášení ohlášeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., považují se všechny údaje, které jsou součástí ročního hlášení podle § 27, za ohlášené.

V letech 2021 a 2022 se nevede průběžná evidence odpadů podle přílohy č. 14 (Průběžná evidence odpadů v zařízení určeném pro nakládání s odpady, které přijímá vybrané kovové odpady) k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Změny pro ohlašování: nově je termín do 28.2. a pro původce je limit pro ohlášení 600 kg NO nebo 100 t OO. Provozovatel zařízení je povinen zaslat hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen.

Hlášení obci: v případě, že provozovatel zařízení přebírá komunální odpady od fyzických osob, musí oznámit obci, na jejímž území odpad vznikl, do 15. ledna druh a množství převzatého odpadu za předchozí kalendářní rok (písemně podle přílohy č. 19 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.).

Souhlas k netřídění

§ 155 odst. 6: Původce odpadu může upustit od odděleného soustřeďování odpadů, na základě souhlasu vydaného podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., do konce doby, na kterou byl tento souhlas vydán, nejdéle všakdo 31.12.2022. Provozovatel zařízení může upustit od odděleného soustřeďování odpadů, na základě souhlasu vydaného podle § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., do konce doby, na kterou byl tento souhlas vydán, nejdéle však do doby konce platnosti souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., vydaného pro zařízení, ke kterému se vztahuje souhlas podle § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

Souhlas k provozu zařízení

§ 153 odst. 2: Zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů provozovaná přede dnem 1.1.2021 na základě souhlasu krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001Sb., se považují za zařízení určená pro nakládání s odpady podle nového zákona, a to do uplynutí doby platnosti souhlasu, na základě, kterého jsou provozována, nejdéle však

  • do 31.12.2021v případěmobilníchzařízeníke sběru a výkupuodpadu,
  • do 31.12.2022v případě ostatníchzařízení ke sběru nebo výkupuodpadu a
  • do 31.12.2023v případězařízení k využití nebo odstraněníodpadu.

Pokud provozovatel takového zařízení požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., nejdéle však6 měsíců před uplynutím lhůt podle věty první, smí být zařízení provozováno na základě tohoto souhlasu do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto.

Zařízení, která přijímají odpady jako vstupní suroviny

§ 153 odst. 3: Zařízení, která přede dnem 1.1.2021 nebyla určena pro nakládání s odpady, přijímala odpady na základě § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., a nesplňují podmínky uvedené v § § 21 odst. 3 (zařízení v příloze č. 4 zákona), smí přijímat odpady bez povolení podle § 21 odst. 2 do 31.12.2021. Pokud provozovatel takového zařízení požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 do 30.6.2021, smí přijímat odpady bez povolení podle § 21 odst. 2 do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto. Po dobu, kdy lze podle věty první nebo druhé přijímat do zařízení odpady bez povolení podle § 21 odst. 2, se použije obdobně § 9 odst. 4.

Odpad zapracovaný do výrobku - ukončení odpadového režimu: odpad přestane být odpadem v okamžiku zpracování do výrobku pouzev zařízeních vymezených v bodech 1 až 3 přílohy č. 4 k zákonu. V ostatních případech platí § 9 odst 1-3 (např. recyklace plastů nově vyžaduje od 2022 povolení podle § 9 odst. 2!).

Sklady odpadů

§ 153 odst. 4: Sklady odpadu provozované přede dnem 1.1.2021 bez souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., smí být provozovány bez povolení podle § 21 odst. 2 do 31.12.2021. Pokud provozovatel takového skladu požádá o vydání povolení podle § 21 odst. 2 do 30.6.2021, smí být sklad odpadu provozován bez povolení podle § 21 odst. 2 do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto.

Sklad bez povolení smí být bez povolení provozován jen, pokud je v souladu s § 21 odst. 3 (tj. ohlášený sklad na KÚ splňující podmínku přílohy č. 4, bod 12 zákona: OO do 100t).

Platnost provozních řádů zařízení

§ 79 odst. 1 vyhl.: V případě zařízení určeného pro nakládání s odpady provozovaného na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v souladu s § 153 odst. 2 zákona je dostačující, pokuddo konce platnosti souhlasu vymezené v § 153 odst. 2 zákona splňuje požadavky na provozní řád a provozní deník podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Označování mobilních zařízení

§ 79 odst. 2 vyhl.: Mobilní zařízení ke sběru odpadu musí být označeno podle § 3 odst. 5 této vyhlášky od 1. ledna 2022. 

Požadavky na soustřeďování/shromažďování odpadů

§ 79 odst. 3 vyhl.: Do 31. prosince 2022 nemusí být splněny požadavky na soustřeďování odpadů podle této vyhlášky, pokud soustřeďování odpadu splňuje požadavky na shromažďování nebo skladování odpadů podle § 5 a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností zákona.

Tato "úleva" se týká i veškerých nových požadavků z vyhlášky 273/2021 Sb. na soustřeďování zdravotních/veterinárních odpadů, tj. nové požadavky ažod 2023. 

Zasypávání - využívání odpadů na povrchu terénu

§ 79 odst. 4 vyhl.: Do 31. prosince2023 mohou být odpady využívány k zasypávání za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Odpady, které nejsou inertním matriálem, nesmí být využívány k zasypávání ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 

Písemná informace o odpadu/Základní popis odpadu

§ 80 odst. 2 vyhl.: Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na údaje, které je povinna předat osoba předávající odpad do zařízení nebo obchodníkovi s odpady, splněny, pokud údaje odpovídají požadavkům přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Tj. od 1.1.2022 musí být ZPO podle přílohy č. 12, bod 1 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

§ 80 odst. 3 vyhl.: Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na základní popis odpadu splněny, pokud základní popis odpovídá požadavkům přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Tj. od 1.1.2022 musí být ZPO podle přílohy č. 12, bod 2 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.