Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Autovraky se nevykazují v evidenci ani v ohlašování odpadů

Autovrak (odpad 16 01 04*) předaný provozovateli zařízení ke sběru autovraků, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí autovraku, nepatří do průběžné evidence odpadů původce.

07. únor 2019

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP") vydalo návod k zajištění jednotného plnění evidenčních a ohlašovacích povinností právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zbavují silničního vozidla
s ukončenou životností (autovraku) nebo dopravních prostředků pocházejících z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní apod.).

Silničním vozidlem je motorové vozidlo vymezené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.

Oprávněné osoby - autovrakoviště

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen vést evidenci o převzatých autovracích a nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Při prvním převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí autovraku dle § 37b zákona o odpadech, se jako kód nakládání (převzetí) použije BN30, který se pro tento účel bude používat i v ročním hlášení o sběru a zpracování
autovraků a produkci a nakládání s odpady.

Oprávněná osoba dle zákona o odpadech, tedy zařízení ke sběru či zpracování autovraků, přijme vozidlo pod katalogovým číslem pro autovrak dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů), zaznamená to ve své evidenci
(16 01 04*,16 01 06), a při jeho prvním převzetí označí kódem nakládání BN30, a to bez ohledu na typ subjektu od kterého autovrak přijímá (občana, obce či od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání).

Stejný princip je používán rovněž u dopravních prostředků pocházejících z různých jiných druhů dopravy (železniční, letecká, lodní), tj. odpadů obdobných autovrakům (vlaky, tramvaje, letadla, apod.), které nelze dle Katalogu odpadů zařadit jinam, než pod katalogová čísla 16 01 04* a 16 01 06, a mohou je sbírat a zpracovávat pouze zařízení ke sběru a zpracování autovraků, která mají uvedená katalogová čísla odpadu v povolení. Oprávněná osoba dle zákona o odpadech, tedy zařízení ke sběru či zpracování autovraků, při prvním převzetí vozidel z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) použije kód nakládání BN30.

Původci

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání ve své evidenci o produkci a nakládání s odpady podle zákona o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, nevede vznik odpadu (autovraku) nebo odpadů obdobných autovrakům (vlaky, tramvaje, letadla, apod.), a ani neeviduje jeho předání oprávněné osobě dle zákona o odpadech, ale tato osoba si pro případnou kontrolu ze strany kontrolních orgánů uschová protokol o ekologické likvidaci vozidla.

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání před zahájením přepravy vozidla s ukončenou životností nebo vozidel s ukončenou životností z různých jiných druhů dopravy (železniční, letecká, lodní) nemá povinnost elektronicky ohlásit přepravu nebezpečného odpadu prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů („SEPNO").

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi. Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP:"nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů", "zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů", "naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu" a "skládkování a využívání na povrchu terénu".                      

  Mgr. Petra Urbanová, MŽP:"omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů", "Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)" a "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)".     

  Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup: případné řešení dalších oblastí (CHLS, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma).

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP, MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.