Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2021

Povinnost oznamovat dovezené/vyrobené nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu se od  1. 1. 2021 změní. Oznamování nebezpečných směsí se bude nadále týkat směsí s riziky pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

05. listopad 2020

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze VIII Nařízení CLP (implementováno NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017), která byla v srpnu 2020 aktualizována a nyní je k dispozici konsolidované znění.

Termíny pro ohlašování nebezpečných směsí dle přílohy VIII nařízení

  • Od 1. 1. 2021 chemické směsi pro spotřebitelské a profesionální použití
  • Od 1. 1. 2024 chemické směsi pro průmyslové použití
  • Od 1. 1. 2025 směsi již oznámené podle čl. 45 odst. 1 do data výše uvedeného, pokud do té doby nedojde ke změně popsané v oddíle 4.1 části B Přílohy VIII.

Má-li směs více použití, uplatní se dřívější termín.

Nestanoví-li dotčený členský stát jinak, podání se předkládá v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, kde je směs uváděna na trh (platí pro EHS – 28 členských zemí + Norsko, Lichtenštejnsko a Island).

Předkládané informace budou využity vnitrostátními subjekty zemí EU k zajištění rychlého přístupu k informacím o riziku směsi a možnosti reagovat tak na stav, způsobený kontaktem s danou směsí (pokyny pro první pomoc). Vnitrostátní určený subjekt nebo subjekty mohou být příslušným orgánem členského státu ve smyslu nařízení CLP, toxikologickým střediskem, státním zdravotním ústavem nebo jiným orgánem určeným příslušným orgánem členského státu. Určený subjekt v daném členském státě musí mít přístup ke všem předloženým informacím pro účely plnění svých úkolů týkajících se reakce na ohrožení zdraví.

Dosud přistoupily tyto země: Polsko, Německo, Estonsko, Nizozemí, Litva and Slovinsko. Česká republika je připravena na přistoupení, čeká se pouze na zveřejnění novelizace zákona o chemických látkách ve Sbírce zákonů ČR.

Nově zavedené pojmy a prvky:

PCN (Poison Centres Notification) format - formát harmonizovaného XML souboru pro oznámení směsi do Evropského systému – ECHA Submission Portal.

Poskytované Informace se týkají identifikace výrobku, chemického složení nebezpečné směsi a rozsahu koncentrací složek, toxikologických informací a kategorie výrobku podle harmonizovaného evropského systému kategorizace výrobků (EuPCS - European Product Categorisation System).

Každý oznámený spotřebitelský výrobek bude identifikovatelný podle šestnáctimístného kódu na obalu, tzv. UFI kódu –Unique Formula Identifier (jedinečný identifikátor složení UFI). Tento kód vytváří jednoznačné spojení mezi výrobkem uváděným na trh a informacemi o této konkrétní směsi.

Koho se oznamování týká?

  1. Dovozce nebo následný uživatel23) , který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví.
  2. Dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh směs z jiného členského státu Evropské unie, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví. 
  3. Výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na území České republiky detergent.
  4. Distributor, který na území České republiky uvádí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie.

Změna chemického zákona (350/2011 Sb.)

V § 22 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 zní:

„(7) Výrobce, dovozce, dodavatel nebo následný uživatel, který uvádí předmět na trh, je povinen poskytovat informace podle čl. 33 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek29) do databáze vedené Evropskou agenturou pro chemické látky30).
____________________
29) Čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
30) Čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018.".

Navrhovaná účinnost je od 1.1.2021.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii (možno i ON-LINE): 

  • Změny v legislativě chemických látek od 2021: nové označování a oznamování směsí

    Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu od ledna 2021. ČIŽP: databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. Envigroup:  označování a oznamování směsí po 1.1.2021 (UFI kódy, toxikogická centra agentury ECHA, PCN formát oznámení toxikologickým střediskům, evropský systém kategorizace výrobků). 

Autor: ENVI GROUP, upraveno a doplněno z článku: Ing. Radka Vokurková, Verlag Dashöfer

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.