Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Hlášení do IRZ - kdo, co, kdy?

Novelou zákona 25/2008 Sb. se letos výrazně mění ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování (IRZ). 

03. únor 2017

Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

Seminář: Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE.

Úplné znění

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP mění vymezení povinných subjektů k IRZ.

Problematiku IRZ řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. Toto nařízení doplňuje zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kdo je povinným provozovatelem?

 • provozovatel (provozovatel E-PRTR činností) uvedený v nařízení EP č. 166/2006 (tj. provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze), nebo
 • provozovatel (provozovatel činností z přílohy zákona 25/2008 Sb.), kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu.

Co se ohlašuje?

 1. Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení EP č. 166/2006, tj.
  • úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota,
  • přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo ostatních odpadů překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu,
  • přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze II nařízení, sloupci 1b.
 2. Úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot podle přílohy č. 1 NV č. 145/2008 Sb.
 3. Přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, podle přílohy č. 2 NV č. 145/2008 Sb.

Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok. Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – přes systém ISPOP (www.ispop.cz).

Odpad, který musí provozovatel sledovat pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

Vzhledem častým podmětům z praxe jsme rozšířili seminář k hodnocení rizik ekologické újmy také o praktické posouzení objektů podle prevence závažných havárií a změny v hlášení do IRZ.

Ekologická újma: základní hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ, Praha 16.2.2017

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.