Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evidence odpadů

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady musí plnit evidenční povinnosti. Změny ve vedení průběžné evidence nastanou od roku 2025.

06. květen 2024

Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

Seminář přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Pokyny pro rok 2021-24 (§ 80 vyhlášky):

V letech 2021 až 2024 se průběžná evidence vede a roční hlášení se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb. V letech 2021 až 2024 se nevede průběžná evidence odpadů podle přílohy č. 14 k vyhlášce (zařízení přijímající kovové odpady). Podmínky pro podání hlášení se ale již řídí novým zákonem (podání do 28.2. 2022; limity původce: >600 kg NO či >100 tun OO).

Průběžná evidence (§ 94)

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni vést průběžnou evidenci. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu a nakládání s odpady v mobilním zařízení k úpravě, využití nebo odstranění odpadu se průběžná evidence vede samostatně za každý správní obvod obce s rozšířenou působností a hlavního města Prahy.

Původce odpadu, provozovatel zařízení a obchodník s odpady jsou povinni uchovávat průběžnou evidenci po dobu 5 let od provedení záznamu do evidence.

U odpadu perzistentních organických látek vymezeného vyhláškou je součástí průběžné evidence rovněž údaj o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV nařízení EU 2019/1021.

Vedení průběžné evidence (§ 21 vyhl. 383/2001 Sb.) do 31.12.2024:

Průběžná evidence se vede za každou samostatnou provozovnu nebo zařízení podle přílohy č. 20 a dále vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a osobu odpovědnou za vedení evidence.

Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě.

V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech.

Vedení průběžné evidence (§ 26 vyhlášky 273/2021 Sb.) od 1.1.2025:

Průběžná evidence se vede podle listu 2 přílohy č. 13 k vyhlášce a dále vždy obsahuje datum a číslo zápisu do evidence a jméno osoby odpovědné za vedení evidence. V rámci vedení průběžné evidence odpadů se provede záznam

 • při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu,
 • při každém předání nebo převzetí odpadu; jednou měsíčně v případě periodického svozu komunálního odpadu,
 • při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu,
 • při přeshraniční přepravě, dovozu nebo vývozu,
 • vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů k 31. prosinci.
Příklad evidování zůstatků odpadů k 31.12. je dole ke stažení. List č. 2 přílohy č. 13 s popisem nových sloupců (původ odpadu, evidence odpadu po úpravě) je dole ke stažení.

IČP - identifikační číslo provozovny

Při vedení evidence a ohlašování se pro označení provozovny původce odpadů využívá identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, používá se k identifikaci interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Interní číslo provozovny:

 • může mít nejvýše 12 znaků, nesmí obsahovat mezeru a mezerou nesmí začínat ani končit,
 • může obsahovat číslice i písmena, nesmí začínat písmeny CZ nebo CS nebo CO,
 • nesmí být rovno nule nebo několika nulám, nesmí obsahovat diakritická znaménka,
 • může mít za základ IČO subjektu, které musí být doplněno číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5 až na maximální počet 12 znaků,
 • lze změnit pouze ve výjimečných případech; nové číslo se musí vztahovat k celému kalendářnímu roku; interní číslo provozovny je možné změnit nejpozději před prvním předáním odpadů v daném kalendářním roce.

Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

  ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. 

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

 • Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL

 • Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.