Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyhláška č. 452/2017 Sb. konečně mění emisní vyhlášku k zákonu o ovzduší. Od 1.1.2018!

V částce č. 161 Sbírky předpisů ČR konečně vyšla dlouho očekávaná novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

18. prosinec 2017

Novela zákona o ovzduší a vyhlášky 415/2012 Sb.

Seminář: Novela zákona o ovzduší a novela emisní vyhlášky 415/2015 Sb. Významné změny s okamžitým dopadem do praxe. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Ohlašování agendy ovzduší. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

Ochrana ovzduší

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Změny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „vyhláška"), navazují na přijetí zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon").

Touto novelou došlo s účinností od 1. 1. 2018 mimo jiné

  • k rozšíření zmocnění § 4 odst. 9 zákona o způsob stanovení emisních limitů pro pachové látky,
  • k rozšíření zmocnění § 17 odst. 7 zákona o úpravu náležitostí dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
  • ke změně u některých kategorií vyjmenovaných zdrojů v příloze č. 2 zákona.

Druhým důvodem ke změně vyhlášky je provedení transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (dále také jen „směrnice o MCP").

Návrh novely dále reaguje na skutečnost, že kontaktní místo České republiky pro EU Pilot obdrželo žádost Evropské komise o informace ohledně provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), (dále také jen jako „IED") do právního řádu České republiky. Přestože většina výtek k provedení cit. směrnice byla Komisi vysvětlena, některé nedostatky či nepřesnosti bylo vhodné v české právní úpravě opravit.

Dále byly zapracovány požadavky aktivity „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí" (tzv. ekoaudit, například usnesení vlády ze dne 28. ledna 2015 č. 54, usnesení vlády ze dne 9. ledna 2017 č. 10).

Podrobnosti k jednotlivým bodům novely najdete v pžiložené důvodové zprávě. 

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.