Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady

22. duben 2009

Zdroj: Časopis Odpady 

Zákon o odpadech klade důraz na předcházení vzniku odpadů a minimalizaci odpadů (hierarchie: předcházení vzniku odpadů, jejich využívání, odstraňování). Předcházet vzniku odpadů znamená přijmout změny, které mohou být rozloženy do celého životního cyklu výrobku a všech technologií, s nimiž se výrobek a jeho odpad setká.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Paragraf 10 odst. 1-3 zákona o odpadech k tomu říká: " Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem odpadech a se souvisejícími právními předpisy.

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků. Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů."

Předcházení vzniku odpadů má dopad nejen na životní prostředí, ale také na ekonomiku podniku. Ekonomicky významné je zejména vyšší využití vstupních surovin a energií zavedením preventivních opatření, navíc většinou poklesnou poplatky za znečišťování životního prostředí. Aby se předešlo vzniku odpadů ve výrobě, musí podnik přijmout opatření na místě jejich vzniku. Mohou mít formu změny postupů, náhrady suroviny jinou surovinou, a především formu optimalizace technologického postupu, jeho dodržování a dobré hospodaření.

Jednou z metodik úsporných opatření je čistší produkce (preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů - více na www.cenia.cz/cp). Na stránkách www.envigoup.cz jsou v sekci Metodické pokyny k dispozici odvětvové manuály pro minimalizaci odpadu. Další informace můžete najít na stránkách www.cir.czwww.env.cz.

PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Podle paragrafu 11 zákona o odpadech má každý při své činnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Splnění této povinnosti se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství.

Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.

Zákonem stanovená hierarchie nakládání s odpady, která je v souladu s právem ES, uplatňuje zásadu: předcházet vzniku odpadů, přednostně odpady využívat, nakonec odstraňovat. Při aplikaci tohoto ustanovení je však nezbytné zohlednit všechny aspekty procesu zpracování odpadu, neboť v některých případech může recyklace určitého druhu odpadu vykazovat značnou energetickou náročnost. Jestliže energetické vstupy do procesu recyklace jsou podstatně vyšší než výstupy, pak se nejedná o správnou volbu nakládání s odpady, neboť v konečném důsledku je spotřebováno více zdrojů než je získáno.

Zákon o odpadech sice uvádí, že materiálové využití má přednost před jiným využitím, nevyžaduje však tento způsob nakládání s odpady, pokud není vhodný z pohledu technických, ekonomických, a zejména z pohledu ochrany zdraví a životního prostředí. Z toho plyne, že je třeba respektovat hierarchii nakládání s odpady - upřednostnit materiálové využití odpadů před jiným využitím energetickým, a to na základě analýzy toků zdrojů, (tzn. všech materiálových a energetických vstupů a výstupů.

Pro naplnění povinnosti přednostního využívání odpadů je vhodné využívat například internetové burzy odpadů nebo jiné nabídkové a poptávkové nástroje. Dále je vhodné ve smlouvách s odpadovými firmami specifikovat způsob využití nebo odstranění odpadů (např. u papírových obalů jejich recyklace).

PŘEDÁVÁNÍ ODPADŮ DALŠÍM OSOBÁM ČI FIRMÁM

Tuto oblast všeobecných povinností upravuje § 12 odst. 3-4 zákona o odpadech: "K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení § 14 odst. 2 zákona, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona nebo obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán."

Původce odpadů odpovídá za odpad až do doby jeho předání do vlastnictví jiné oprávněné osobě. Této odpovědnosti se nelze zprostit (např. smlouvou s odpadovou firmou). Původce odpadu je povinen ověřit, zda osoba, které odpad předává, má platné rozhodnutí k převzetí konkrétního předávaného odpadu.

Oprávněná osoba je ten subjekt, který má v držení platné rozhodnutí správního orgánu, kterým se mu povoluje provádět některou z činností: sběr, výkup, úpravu, využití, odstranění, skladování. V rozhodnutí obvykle bývají tyto činnosti konkrétně pojmenovány, např. spalování, skládkování, sběr a výkup. V rozhodnutí musí být dále uvedeno, jakých odpadů se týká apod. Další podmínky jsou uvedeny v provozním řádu zařízení. Ověření oprávněnosti firem lze provést např. i v seznamech oprávněných firem, které jsou na internetových stránkách krajských úřadů.

Dopravce odpadu není oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech a za odpad odpovídá jen po dobu jeho přepravy.

Nejvhodnějším řešením je uzavřením smlouvy se subjektem, který je současně oprávněnou osobou i dopravcem. Do smlouvy je vhodné uvést, že se subjekt stává vlastníkem odpadu okamžikem převzetí odpadu. V příloze smlouvy by měli být aktuální doklady (např. rozhodnutí KÚ) o oprávnění

ŘEDĚNÍ NEBO MÍŠENÍ ODPADŮ

"Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno," říká § 12 odst. 5-6 zákona o odpadech.

Ve výjimečných případech je míšení nebezpečných odpadů přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud tak nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a je-li účelem splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi.

Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu.

Ing. Zdeněk Fildán
Envi Group, s. r. o.

Pravidelně vám přinášíme přehled povinností firem v oblastech odpadového hospodářství, včetně odkazů na prováděcí předpisy. Uvedený článek pochází z publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii. Více informací na www.envigroup.cz

 

Obecné povinnosti při nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

§ 10 odst. 1 zákona o odpadech: Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o požární ochraně) platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v zákoně o odpadech nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.

§ 11 odst. 1 zákona o odpadech: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

§ 12 odst. 1 zákona o odpadech: Pokud není stanoveno jinak, lze s odpady podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách).

§ 16 odst. 4 zákona o odpadech: Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme odpady do svého vlastnictví, přecházejí povinnosti původce.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.