Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

NOVINKA! - Vzorová dokumentace ke stažení

Připravili jsme pro Vás nový downloadový produkt kompletní vzorové dokumentace!   

Dokumenty jsou ve formátu MS Word pro možnost snadné úpravy dokumentace pro Vaše podmínky. Vzorová dokumentace je rozdělena do částí podle jednotlivých oborů podnikové ekologie. Uživatel služby Vzorová dokumentace získá dvouměsíční přístup ke kompletní dokumentaci ke stažení.

Vzorová dokumentace představuje balík nejdůležitějších a nejpoužívanějších dokumentů, které firma potřebuje na úseku podnikové a průmyslové ekologie.

K dispozici získáte mimo spousty dalších dokumentů i nejčastěji hledané a používané dokumenty jako jsou například:

 • provozní řády a havarijní plány
 • pokyny pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • písemná pravidla pro nejběžnější chemické látky a přípravky s možností snadné úpravy pro další přípravky
 • identifikační listy nebezpečných odpadů pro nejčastěji se vyskytující odpady
 • aplikaci pro snadné vedení průběžné evidence a sestavení ročního hlášení o odpadech
 • aplikaci na tisk etiket pro nebezpečné odpady
 • vzorová technická dokumentace pro posouzení obalů
 • a spoustu dalších vzorů a příkladů dokumentace.
27. únor 2009

Seznam vzorové dokumentace

Část A - Chemické látky a přípravky:

 • Protokol o nezařazení objektu / zařízení do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií (protokol o posouzení objektu/zařízení z hlediska rizika závažné havárie)
 • Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace 
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s žíravými látkami a přípravky
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s extrémně hořlavými látkami a přípravky (acetylén, PB)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s vysoce hořlavými látkami a přípravky (organická rozpouštědla)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (lepidla)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s toxickými látkami a přípravky (tvrdokov)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými látkami a přípravky (barvy)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci se zdraví škodlivými látkami a přípravky (tvrdidla)
 • Bezpečnostní pokyny pro práci s dráždivými a zdraví škodlivými látkami a přípravky (laky)
 • Bezpečnostní karty (písemná pravidla podle zákona č. 258/2000 Sb.):
  • Aceton
  • Acetylen
  • Chemopren
  • Fosforečnan sodný
  • Fridex
  • Hydroxid sodný
  • Iso-propanol
  • Kyslík
  • Loctite-270
  • Loctite-420
  • Loctite-454
  • Loctite-480
  • Motorová nafta
  • Motorový benzin
  • Olej hydraulicky
  • Oleje motorový, převodový, hydraulicky
  • Propan-butan
  • Ředidlo c6000
  • Ředidlo s6006
  • Savo
  • Siřičitan sodný
  • Technicky benzin
  • Topný olej

Část B - Nakládání s odpady:

 • POH - příklady vykazovacích tabulek
 • Program odpadového hospodářství původce odpadů 
 • Provozní řád sběrného dvora odpadů
 • Provozní řád zařízení na sběr a výkup odpadů
 • Provozní řád zařízení na využití odpadů
 • Provozní řád zařízení na úpravu odpadů (drtící zařízení na stavební odpady)
 • Provozní deník zařízení
 • Texty pro školení pracovníků k nakládání s odpady
 • Program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě 
 • Identifikační list nebezpečného odpadu - vzor
 • Příklad žádosti o upuštění od odděleného shromažďování
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady - formulář
 • Dotazník k prověření úrovně kontroly vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ŽP
 • Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR - vzor
 • Orientační přepočtová tabulka množství odpadů
 • Katalog odpadů Katalog odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.
 • Vnitřní směrnice pro nakládání s odpady
 • Aplikace MS Excel pro snadné vedení průběžné evidence a sestavení ročního hlášení o odpadech
 • Aplikace MS Excel pro tisk etiket na nebezpečné odpady
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů:
  • 06 01 06* Jiné kyseliny
  • 06 02 05* Jiné alkálie
  • 07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
  • 07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené (kal z taveniny plastů)
  • 07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
  • 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
  • 08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
  • 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
  • 12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
  • 12 01 12* Upotřebené vosky a tuky
  • 12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
  • 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje
  • 13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
  • 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
  • 13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
  • 13 07 01* Topný olej a motorová nafta
  • 13 08 02* Jiné emulze
  • 14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
  • 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  • 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
  • 16 01 07* Olejové filtry
  • 16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  • 16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
  • 16 06 01* Olověné akumulátory
  • 16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
  • 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
  • 20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  • 20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
  • 20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

Část C - Ochrana a využití vod

 • Vzorová žádost o povolení k odběru podzemních vod včetně pasportu studny
 • Havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 • Obsah provozního řádu kanalizace podle normy TNV 75 6911
 • Obsah provozního řádu vodovodu podle normy TNV 75 5950
 • Provozní řád odlučovače ropných látek
 • Provozní řád čistírny odpadních vod (ČOV)
 • Program použití kalů z ČOV na zemědělské půdě
 • Provozní řád vnitřní kanalizace
 • Provozní řád olejového hospodářství (sklad topného oleje)
 • Provozní řád skladu pevných hnojiv
 • Provozní řád skladu kapalných hnojiv
 • Provozní řád vodovodu

Část D - Ochrana ovzduší:

 • Příklad plánu zásad správné zemědělské praxe - chov skotu
 • Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - brojleři
 • Provozní řád velkého zdroje znečišťování ovzduší - chov skotu
 • Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - lakovna
 • Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší (drtící zařízení na stavební odpady)
 • Tabulka chladiv - regulované látky 

Část E - Integrovaná prevence:

 • Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (polde přílohy č. 1 vyhlášky č. 554/2002 Sb.) 

Část F - Obaly:

 • Příklad technické dokumentaceCena produktu Vzorová dokumetnace je 1500 Kč + DPH.

Objednávka

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.