Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

MŽP: doporučení, jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami na pracovištích

MŽP zveřejnilo doporučení pro firmy, úřady i zdravotnická zařízení, jak zařazovat odpady z jednorázových ochranných pomůcek, které aktuálně vznikají v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19, do Katalogu odpadů. Klíčové je rozdělení na pracoviště bez rizika infekce, a na místa, kde se dá riziko infekce předpokládat.

08. duben 2020

V souvislosti se současnou epidemií jsou v různých typech provozů a zařízení ve zvýšené míře používány ochranné osobní pomůcky jako roušky, respirátory nebo brýle.

Vzhledem k častým dotazům, které se vztahují k zařazování těchto ochranných pomůcek podle Katalogu odpadů, Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje doporučení, jaké jsou možnosti z hlediska legislativy odpadového hospodářství.

Pracoviště bez rizika infekce

Typicky jde o administrativní činnosti, kanceláře, úřady, obchody nebo živnostníci bez rizika infekce. Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 20 03 01 - Směsný komunální odpad.

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)
 • pevně zavázat
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem
 • uložit do sběrné nádoby na směsný komunální odpad
 • nikdy nedávat mimo sběrnou nádobu
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.

Průmyslové podniky bez rizika infekce

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 03 - Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy (ostatní odpad)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)
 • pevně zavázat
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem
 • uložit do příslušné sběrné nádoby nebo na určené místo
 • odstranit v zařízení k nakládání s odpady
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám

Pracoviště s rizikem infekce

Použité jednorázové ochranné pomůcky je nutné považovat za nebezpečný odpad a nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem.

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 02* - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (HP 9 – infekčnost)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • Bezpečně vložit do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem.
 • Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad
 • Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměli v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít
 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu
 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu

Zdravotnická zařízení a podobná zařízení

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 18 01 03* - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (HP 9 – infekčnost).

Specifické nakládání s odpadem ze zdravotnických a jim podobných zařízení

 • Konkrétní podmínky nakládání s infekčním odpadem ve zdravotnických a jim podobných zařízeních a způsob jeho odstranění jsou stanoveny provozním řádem zdravotnického zařízení a provozními řády zařízení pro nakládání s odpady
 • Vysoce infekční odpad bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik upravit dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením (zařízení s validovanou technologií dekontaminace s prokazatelnou ověřenou účinností)
 • Bezprostředně odstranit ve spalovně nebezpečného odpadu

Správné postupy nakládání s infekčním odpadem stanoví Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách SZÚ a MŽP. Metodika byla certifikována MŽP.

Více zde:
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/projekt-tacr-metodika-pro-nakladani-s-odpady-ze https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi

Další informace a odkazy:

Ministerstvo životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu

Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3?lang=1

Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.