Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pro smogové situace začala od září platit nová pravidla

25. listopad 2012

V závěru minulého měsíce zástupci ostravské pobočky Českéhohydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) informovali o změnách ve vyhlašovánísmogových situací a regulací, k nimž došlo 1. září s nabytím účinnosti novéhozákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto novinkách hovořili naostarvském magistrátu ředitel pobočky Dušan Žídek a RomanVolný.

KDY NASTÁVÁ SMOGOVÁ SITUACE

Jak obaupozornili, smogovou situací se podle § 9 uvedeného zákona rozumí stav mimořádněznečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým,částicemi PM10 nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnotuvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Zpřílohy oba zástupci ČHMÚ zejména zdůrazňovali část týkající se aktuálníhoproblému, a to polétavého prachu, konkrétně suspendovaných částic PM10.

»Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, žealespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblastiminimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu100 mikrogr./m3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblastrostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10,« uvedli zástupci ČHMÚ. Trendkoncentrací částic PM10 se přitom vyhodnocuje z časové řady klouzavých12hodinových průměrů hodinových koncentrací.

Regulační prahová hodnota jepovažována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřících lokalitreprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 mikrogr./m3 ve třech posobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na poloviněměřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinovýchkoncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje jako vpředchozím případě.

UKONČENÍ SMOGOVÉSITUACE

Smogová situace je ukončená, jestliže na žádné měřícílokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 nenípřekročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12hodin a na základě meteorologické předpovědi se neočekává obnovenímeteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodinnásledujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

»Časovýinterval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny, nelze-li meteorologické podmínkyoznačit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi jetéměř vyloučeno, že během nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nenastanou,«potvrdili Dušan Žídek a Roman Volný.

Smogové situace a regulacevyhlašuje/odhlašuje MŽP, resp. jím pověřená organizace - Českýhydrometeorologický ústav (ČHMÚ).


Ve Věstníku MŽP ČR č.9/2012jsou uvedena vymezená území a reprezentativní stanice pro jednotlivéznečišťující látky

Střední Moravy, severní Moravy a Slezska setýkají tyto stanice pro měření částic PM10:

1) AglomeraceOstrava/Karviná/Frýdek-Místek (bez Třinecka) - stanice Český Těšín,Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Ostrava-Fifejdy, Orlová, Ostrava-Zábřeh,Bohumín;

2) Třinecko - stanice Třinec-Kosmos, Třinec-Kanada;

3)Zóna Moravskoslezsko - stanice Opava-Kateřinky, Studénka;

4) Zóna StředníMorava - stanice Olomouc-Hejčín, Přerov, Prostějov, Zlín, Jeseník.

ZDROJ:ČHMÚ


Odkazy na legislativu

Zákon o ochraněovzduší č. 201/2012 Sb. (účinnost od 1. 9. 2012)

Vyhláška MŽP ČR č.330/2012, o způsobu posuzování i vyhodnocování úrovně znečištění, rozsahuinformování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogovýchsituacích

Věstník MŽP ČR 09/2012 - Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterýmse stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogovýchsituací.

ZDROJ: ČHMÚ

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.