Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

První pomoc při zasažení látkami, které při požití mohou poškodit plíce

(benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla s podílem benzínu apod.)

Tyto látky a přípravky s obsahem alifatických, alicyklických a aromatických uhlovodíků, které mají nízkou viskozitu a nízké povrchové napětí a jsou zpravidla označeny větou R 65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.

 • zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání
 • zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
 • bezvědomí - uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

Při nadýchání

 • okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv)
 • zajistěte postiženého proti prochladnutí
 • zajistěte lékařské ošetření vzhledem kčasté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin

Při styku s kůží

 • odložte potřísněný oděv
 • omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 • pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
 • zajistěte lékařské ošetření

Při zasažení očí

 • ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.
 • výplach provádějte nejméně 10 minut
 • zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při požití

 • NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ!
 • Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic)
 • zajistěte lékařské ošetření vzhledem kčasté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin; originální obal setiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.