Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chystané změny: chemické látky na pracovišti, např. zrušení písemných pravidel

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo 6.2.19 připomínkové řízení ke změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vybíráme navrhované změny z oblasti CHLS na pracovišti - § 44a a 44b.

27. únor 2019

Chemické látky na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Zatím jde jen o návrhy!

Důvody změn v § 44a - § 44b

Navrhovaná úprava je též nezbytná, jelikož se jí odstraňují terminologické výrazy, které jsou v rozporu se stávající národní i evropskou právní úpravou. Myšleno zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, nařízení CLP č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.  Cílem je nezbytné odstranění terminologických nepřesností způsobující zmatení uživatele/zaměstnavatele.

V ustanovení § 44a je dále navrženo výrazné zjednodušení pro podnikatelské subjekty, a to odstraněním § 44a odst. 7, který upravuje postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Úprava je též považována jako nezbytná, jelikož se jedná o nadbytečnou aktivitu pro podnikatelské subjekty a orgány ochrany veřejného zdraví. Již v současné době je tento postup nahrazen bezpečnostními listy jednotlivých chemických látek či chemických směsí (dle nařízení REACH).

Upřesnění náhradních obalů

Návrh (vedle dost jasné úpravy v § 4 NV 375/2017 Sb.) řeší náhradní obaly. Za porušení je navrhována pokuta až do výše 500 000 Kč:

PO a FO (dále jen firmy) smí při odebrání chemických látek a směsí z originálního balení použít pouze obal, který splňuje požadavky stanovené v čl. 35 nařízení CLP. Firmy musí zajistit, aby náhradní obal byl řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně, a aby osoba nakládající s látkou nebo směsí v náhradním obalu, měla dostatek informací o její nebezpečnosti a zároveň nezbytné informace k ochraně zdraví nebo životního prostředí. Při plnění této povinnosti může osoba provádějící odebrání z originálního obalu použít informace uvedené na originálním obalu. Tato povinnost se vztahuje na všechny náhradní obaly, jejichž obsah není okamžitě po vydání spotřebován ve výrobním procesu.

Upřesnění záměru z důvodové zprávy (!):

Výdejem může být i odlévání/přelévání/odsypávaní apod. do tzv. náhradních obalů. Vyskytují se otravy spojené se záměnou způsobenou tím, že látka byla u koncového uživatele přelita do zaměnitelného obalu. Nařízení CLP hovoří o tom, že je potřeba zajistit, aby obalem nebyl spotřebitel a široká veřejnost uvedeni v omyl.

Vzhledem k tomu, že předmětné nařízení CLP nehovoří o situaci, kdy je daná látka odebrána z originálního obalu a je třeba ji umístit do náhradního obalu, stanoví se, že i takový obal musí splňovat stejné požadavky jako obal originální. Dalším problémem je, že náhradní obal, do kterého se látka nebo směs přemísťují, není řádně označen. Z daného důvodu bylo ustanovení rozšířeno o ustanovení, které vychází z čl. 17 nařízení CLP. Informacemi, které z originálního obalu přechází na obal, ve kterém je chemická látka nebo chemická směs odebrána musí, obsahovat tyto prvky:

  1. jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele nebo dodavatelů;
  2. jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení; 
  3. identifikátory výrobku, jak jsou uvedeny v čl. 18 nařízení CLP;
  4. popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti v souladu s čl. 19 nařízení CLP; 
  5. popřípadě signální slova v souladu s čl. 20 nařízení CLP; f) popřípadě standardní věty o nebezpečnosti v souladu s čl. 21 nařízení CLP; 
  6. popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení v souladu s čl. 22 nařízení CLP;
  7. popřípadě část pro doplňující informace v souladu s čl. 25 nařízení CLP.

Poznámka Envigroup: výše uvedené myšlenky z důvodové zprávy silně kolidují s platným požadavkem na označování nádob podle § 4 NV 375/2017 Sb., kde je požadováno pouze označení výstražnými symboly a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi, případně bližšími údaji o její nebezpečnosti.

Látky, směsi vysoce toxické - firmám bez omezení

Dosud se smí předat vysoce toxické CHLS jen firmám se zajištěnou odbornou způsobilostí. Nově se navrhuje bez omezení:

Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat jiným osobám, než jsou osoby právnické nebo podnikající fyzické osoby nebezpečné chemické látky a chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení CLP nebo podle převodní tabulky uvedené v příloze VII nařízení CLP (dále jen „zvláště toxické látky nebo směsi").

Upřesnění pro předávání osobám pod 18 let

Nový návrh:

Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky a chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení CLP nebo podle převodní tabulky uvedené v příloze VII nařízení CLP (dále jen „velmi toxické látky nebo směsi"), nebo látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 podle nařízení CLP nebo podle převodní tabulky uvedené v příloze VII nařízení CLP (dále jen „žíravé látky nebo směsi").

Zrušení písemných pravidel

Návrh zcela zrušuje písemná pravidla pro nakládání s vybranými chemickými látkami či směsmi.

Bližší informace k návrhu

Materiály k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.

Připomínky k návrhu zákona

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.