Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Rámcová osnova pravidel

Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Pravidla mají obsahovat konkrétní informace, jak je právní subjekt schopen plnit ustanovení daná zákonem č. 258/2000 Sb., a to s ohledem na své místní podmínky. Pravidla je nutno zpracovat pro konkrétní pracoviště, nikoliv jen pro chemické látky nebo směsi.

20. říjen 2008

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (CHLS) klasifikovanými jako

 • vysoce toxické (podle zákona 350/2011 Sb.) nebo látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (podle nařízení CLP),
 • toxické (podle zákona 350/2011 Sb.), látky a směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (podle nařízení CLP),
 • žíravé (podle zákona 350/2011 Sb.) nebo látky a směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314 (podle nařízení CLP),
 • karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii (podle zákona 350/2011 Sb.) nebo
 • kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B (podle nařízení CLP), 

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. 

Dále je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat text pravidel s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice) příslušným podle místa činnosti.

Pravidla musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

V pravidlech je vhodné uvést tyto informace a údaje:

(následující požadavky jsou převzaty z KHS Zlín. Jiné KHS mohou mít odlišné požadavky. V praxi se většinou pravidla tvoří pro jednotlivé CHLS či jejich skupiny)

 1. Název pracoviště, příp. označení objektu, kde se nachází. Pokud jsou skladovány CHLS v samostatném  skladu s obsluhou, lze rovněž i takový sklad považovat za pracoviště.
 2. Seznam CHLS, s nimiž se na daném pracovišti nakládá a pro něž se vztahuje povinnost tato pravidla zpracovat (vhodná je např. tabulka s výčtem CHLS, jejich klasifikací, tj. přiřazené nebezpečné vlastnosti, příp. výstražné symboly).
 3. Způsob nakládání s CHLS na daném pracovišti (např. zda se jedná o výrobu, balení, označování, skladování, používání, prodej atd.) včetně pokynů pro bezpečnou manipulaci s nimi z hlediska ochrany zdraví osob (zaměstnanců; v případě prodejen - zákazníků) a ochrany životního prostředí; dále např. seznam OOPP, pokud jsou pro danou práci stanoveny atd.
 4. U vysoce toxických NLP konkrétní způsob vedení evidence (dle § 44a, odst. 9). Při nakládání s vysoce toxickými CHLS uvést odborně způsobilou osobu a zajištění školení zaměstnanců (viz § 44a, odst. 6).
 5. Způsob, jakým jsou zaměstnanci nebo osoby v rámci přípravy na povolání prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi CHLS a dalšími údaji.
 6. Způsob bezpečného skladování CHLS na pracovišti (nebo v příručním skladu) z hlediska ochrany zdraví osob i životního prostředí. V případě vysoce toxických CHLS respektovat ustanovení § 44a, odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb.
 7. Stručnou charakteristiku jednotlivých CHLS z hlediska možného ohrožení resp. poškození zdraví (např. brány vstupu CHLS do organismu, účinky atd.).
 8. Pokyny první pomoci při zasažení CHLS (nemusí být pro každou CHLS samostatně, pokud se jedná o stejné nebezpečné vlastnosti a shodný postup).
 9. Dostupnost zdroje pitné vody k danému pracovišti pro poskytnutí první pomoci a umístění lékárničky první pomoci.
 10. Postup v  případě havarijní situace (tj. rozlití, rozsypaní CHLS s možností kontaminace daného pracoviště) s ohledem na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců, kteří budou asanaci provádět a ochrany životního prostředí (např. doložit seznam určených OOPP, místo jejich uložení. Uložení odpadu do doby jeho likvidace v souladu se zákonem o odpadech atd.).

Podle názoru některých KHS by pravidla měla být zpracována pro konkrétní pracoviště, nikoliv pro jednotlivé chemické látky nebo směsi. V praxi ale někdy může být praktičtější naopak pravidla zpracovat podle jednotlivých chemických látek nebo směsí a následně pravidla umístit na jednotlivá pracoviště. Zákon sice požaduje vydat pravidla pro pracoviště, ale na druhé straně požaduje, aby obsahem byly jen informace o látkách či směsích a ne o pracovišti. Pravidla tedy jednoznačně mohou být zpracována i pro jednotlivé chemické látky nebo směsi. Pokud byste měli s těmito pravidly problém při projednávání, tak na pravidla napište název pracoviště.

Aktuální informace o písemných pravidlech, ale i o dlaších povinnostech v oblasti chemických látek ve vztahu k pracovišiti či BOZP se dozvíte na odborných seminářích:

Chemické látky a BOZP (pro běžné podniky, laboratoře, školy a další subjekty)

Skladování a používání chemických látek (a odpadů) ve skladech a na pracovištích

Základy chemické legislativy: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců, distributorů CHLS

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.