Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Legislativa má zjednodušit podle podnětů z praxe

05. březen 2013

V rámci tak zvaného "ekoauditu" bylo navrženo 36 opatření na posíleníkonkurenceschopnosti a rozvoje podnikání. Jedním z nejvýznamnějších podnětů bylpožadavek na úpravu seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot a údajůpožadovaných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životníhoprostředí. Na základě tohoto podnětu byla přijata novela nařízení vlády č.145/2008, která celkový počet znečišťujících látek sledovaných v přenosech vodpadech mimo provozovnu snížila ze 72 na 26. V následné fázi ekoauditu budeohlašování přenosů látek v odpadech do registru za roky 2011, 2012 a 2013vyhodnoceno a na základě výsledků a navazující diskuze se rozhodne, zda se početsledovaných látek bude dál snižovat, či nikoli.

ROČNÍ HLÁŠENÍ

Ministerstvo obdrželo podněty také k odpadovému hospodářství. Jeden z nich setýkal povinnosti ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které se vminulosti vztahovalo na původce, kteří překročí hmotnostní limit (více než 100kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, více než 100 tun ostatních odpadů zakalendářní rok nebo odpady stanovené prováděcí vyhláškou bez ohledu na množstvítěchto odpadů).

Podnět směřoval k tomu, aby se hmotnostní limit vztahoval na provozovnu jakotakovou, čímž by se povinnost nevztahovala na malé prodejní formáty. V rámciekoauditu byla dohodnuta úprava prováděcího předpisu k zákonu o odpadech tak,aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny svéprovozovny souhrnně. Tím dojde ke zjednodušení hlášení pro podnikatele s většímmnožstvím provozoven, jako jsou například obchodní řetězce.

JINÁ STATISTIKA

V současné době také dochází k duplicitě ročního hlášení o produkci odpadů anakládání s nimi - odlišný statistický výkaz zasílají původci odpadu jednak naČSÚ a jednak na MŽP (prostřednictvím obecního úřadu). Výsledkem diskusí v rámciekoauditu je shoda na vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsoupovinni evidovat původci a oprávněné osoby. Půjde pouze o jeden výkaz, jehožobsah bude přístupný dotčeným subjektům (MŽP, ČSÚ, KÚ, obce). Sníží se takadministrativní zátěž jak na straně podnikatelských subjektů (zejména ohledněsběru dat a jejich vyhodnocování), tak také obecních úřadů obcí s rozšířenoupůsobností. Podnět bude realizován prostřednictvím nového zákona o odpadech aprováděcích předpisů k němu.

Ministr Tomáš Chalupa představil v rámci "ekoauditu" 36 opatření.

Autoři: -jhm -

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.