Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový nástroj k regulaci znečištění ovzduší z dopravy

Devatenáctého října letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 288/2011 Sb. Tato novela přináší na začátku kritického zimního období, ve kterém dochází k výraznějšímu překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a dokonce i k vyhlašování smogových situací, nové nástroje ke snižování znečištění ovzduší. Většina se týká větších provozů (zákonem označovaných jako střední, velké nebo zvláště velké stacionární zdroje znečišťování ovzduší). Obsahuje však i jeden zbrusu nový instrument, který dává obcím významnou pravomoc v boji proti znečištění ovzduší ze silniční dopravy.

18. prosinec 2011

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V CENTRECH MĚST

Zákon o ochraně ovzduší do současné doby silniční dopravu z hlediska znečištění ovzduší vůbec nereguloval, byť se, zejména v centrech větších měst, jedná o klíčový (a mnohde jediný) zdroj znečišťování ovzduší, který způsobuje překračování imisních limitů zejména jemného polétavého prachu, oxidů dusíku a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Obcím a městům novela zákona nyní nově nabízí možnost vymezení určitého území, do kterého mají zakázán vjezd automobily s příliš vysokými emisemi. Jde o koncept tzv. nízkoemisních zón (low emission zones), v českých poměrech zcela nový nástroj, který již několik let úspěšně funguje v jiných evropských státech.

Pokud se obecní samospráva rozhodne na území obce nebo jeho části (typicky v centru města) nízkoemisní zónu vyhlásit, vymezí hranice a emisní kategorie vozidel, které budou mít vjezd do zóny povolen. Zároveň určí výjimky, na které se omezení vztahovat nebude. Některé kategorie vozidel budou mít výjimku automaticky ze zákona (vozidla integrovaného záchranného systému, veteráni, zemědělské stroje, osoby s trvalým pobytem v nízkoemisní zóně; viz. příloha č. 4 k zákonu), další dočasné nebo trvalé individuální výjimky bude moci na základě žádosti provozovatele vozidla povolit úřad obce. Konkrétní případy pro možnost udělení těchto individualizovaných výjimek stanoví § 7a odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o důvody pramenící z místních podmínek v obci, poměrů žadatelů nebo výjimečné situace (např. nemoc, bezmoc či jiné postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání označení pro osobu těžce zdravotně postiženou, pracovní doba žadatele o výjimku neumožňující přepravovat se hromadnou dopravou, zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohrozit či znemožnit podnikání, pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení atd.).

OZNAČENÍ TZV. EMISNÍ NÁLEPKOU

Všechna vozidla, která budou chtít vjíždět do nízkoemisní zóny, budou muset být označena tzv. emisní nálepkou. Emisní nálepka má podobnou velikost jako dálniční známka a musí být rovněž umístěna na předním skle automobilu. Emisní nálepky jsou tři - červená, oranžová a zelená. Vozidlo obdrží příslušnou emisní známku na základě emisních parametrů uvedených v technickém průkazu, případně podle data první registrace.

Emisní nálepky budou vydávat stanice technické kontroly, dopravní inspektoráty a pověřené subjekty. Možné bude rovněž její korespondenční vyřízení. Způsob zařazení motorových silničních vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, bližší podmínky jejich distribuce a jejich cenu a pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní plaketou má stanovit prováděcí právní předpis k zákonu o ochraně ovzduší. Hranice zóny bude vymezena dopravní zónovou značkou zákazu vjezdu včetně určení, která vozidla mají povolen vjezd. Porušení povinnosti zákazu vjezdu bude dopravním přestupkem.

NOVELA STANOVÍ NĚKTERÉ POJISTKY

Vyhlášení nízkoemisních zón je v zákoně koncipováno jako možnost pro obce, celkové rozhodnutí a konkrétní podmínky včetně výjimek si určí samo město v rámci nařízení obce, kterým nízkoemisní zónu může vyhlásit. Novela nicméně stanoví určité pojistky, aby zóny byly vyhlašovány pouze tam, kde to bude splňovat svůj prvotní účel, tedy zlepšení nevyhovující kvality ovzduší, a zároveň nedojde k neodůvodněnému omezení tranzitní dopravy. Nízkoemisní zónu proto mohou obce vyhlásit jen tam, kde jsou překračovány imisní limity, v lázeňských městech či ve zvláště chráněných územích a zároveň existuje objízdná trasa po silnici stejného nebo vyššího typu bez omezení. Nutno zmínit i časové omezení - nízkoemisní zóna může být účinná až po jednom roce ode dne vyhlášení, a to zejména z toho důvodu, aby se celý systém (dopravní značení, kontrola) a občané mohli na tuto situaci připravit. Obec má povinnost o tomto kroku s předstihem informovat Ministerstvo životního prostředí, které vede seznam vyhlášených nízkoemisních zón a zpřístupňuje veřejnosti informace z tohoto seznamu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Součástí novely je též změna zákona o pozemních komunikacích, a to konkrétně doplnění odstavce třetího do ustanovení § 20a, podle kterého v případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace pro suspendované částice PM10 podle vyhlášky č. 553/2002 Sb. je až do odvolání příslušného signálu možné užít vybrané úseky pozemních komunikací stanovené touto vyhláškou bez zpoplatnění. Nutno dodat, že vyhláška č. 553/2002 Sb. žádné takové úseky (bude se jednat o dálnice a rychlostní komunikace, které plní funkci obchvatů měst) zatím nestanovuje.

Novela obsahuje poměrně významné a potenciálně efektivní nástroje ke zlepšení kvality ovzduší, týkající se silniční dopravy a stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které vyžadují povolení k provozu (střední, velké a zvláště velké zdroje). Fakticky však tyto nástroje zapůsobí až s určitou prodlevou od schválení novely (tyto nástroje vyžadují další následné poměrně náročné administrativní kroky). V průběhu letošní zimní smogové sezony se tak zlepšení kvality ovzduší způsobeného touto právní regulací určitě ještě nedočkáme.


MICHAL BERNARD
Advokátní kancelář Mgr. Vítězslava Dohnala

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.