Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nejčastější dotazy k energetickým auditům a ISO 50001

Povinnost zpracovat energetický audit zavedl zákon o hospodaření energií. Velcí podnikatelé musí zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit. Alternativně lze tuto povinnost splnit certifikaci podle ISO 50001.

15. listopad 2015

Již od 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé(nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost danou novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 resp. Systému environmentálního managementu podle ISO14001.

1. Kdo je povinnou osobou?

Za velký podnik se budou považovat podniky, které nesplní kritéria pro střední podniky, tzn. podniky, které mají počet zaměstnanců vyšší než 250 osob a dále všechny podniky, které přesáhnou současně obě dvě finanční kritéria, tzn. podniky s obratem vyšším než 50 milionů eur a současně s bilanční sumou roční rozvahy vyšší než 43 milionů eur. V tomto případě pak nemusí být ani podmínky splněny kumulativně tzn., stačí pouze přesáhnout počet zaměstnanců a podnik již nebude moci být zařazen do kategorie středních podniků.

Celkem cca 2 150 velkých firem tato kritéria přesáhne a mezi ně určitě budou patřit velké výrobní firmy, obchodní řetězce, potravinářské koncerny.

Definice malého a středního podnikatele je upravena Doporučením 2003/361/ES. Srozumitelné vysvětlení například zde http://www.czechinvest.org/definice-msp.

2. Naše skupina má více firem, každá samostatně nenaplňuje definici velkého podniku. Takže nemáme povinnost energetického auditu, že?

Jak kdy... Při posuzování statutu MSP je nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům. Při výpočtech záleží na výši vlastnického podílu. Detailní informace včetně šesti příkladů zde http://www.czechinvest.org/data/files/definice-msp-vazby-297.pdf. Nutno posuzovat seskupení firem v rámci celé EU.

3. Musíme mít energetický audit i na pronajaté prostory?

Vzhledem k tomu, že povinnost se týká užívaných nebo vlastněných energetických hospodářství (dále jen ,,EH"), pronajatá budova je považována za užívané EH a povinnost se na ni vztahuje.

Z pohledu energetického hospodářství mohou nastat 3 následující případy:

 1. vlastník EH není malým nebo středním podnikatelem a pronajímá EH podnikateli, který je malý nebo středním, poté se povinnost vztahuje na vlastníka;
 2. vlastník EH je malým nebo středním podnikatelem a nájemce jím není. Povinnost se v takovém případě vztahuje na uživatele - nájemce EH;
 3. oba dva subjekty, vlastník i nájemce, nejsou malými nebo středními podnikateli a tudíž se povinnost vztahuje na oba dva a je pouze na dohodě mezi těmito stranami, jak tuto povinnost naplní;

V případě však, že si pronajímáte pouze části budov, nejedná se z legislativního pohledu o energetické hospodářství, neboť EH je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií /... toto je sporný výklad SEI/.

4. Jak povinnost splnit?

§9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií říká: ,,Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu), který zahrnuje energetický audit."

Prakticky to tedy znamená se rozhodnout, kterou z 3 možných cest se vydat:

 • Energetický audit každé 4 roky;
 • Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);
 • Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky).

5. Je zákon o hospodaření s energií tzv. energetický zákon?

Není! Jaro 2015 nám přineslo 2 významné energetické novely (zákon o hospodaření energií a energetický zákon), firmy mají problém se zorientovat, co který zákon přináší a v kterém co hledat.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje právě energetické audity a jejich alternativu ISO 50001.

Dne 5. 6. 2015 vyšla ve Sbírce zákonů ČR novela zákona pod číslem 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Novela mění pravidla podnikání energetických firem i úřadu, který jejich činnost reguluje. Její přijetí provázely emoce, že zvedne účty domácnostem a umlčí regulační úřad.

6. Energetický audit či energetický posudek?

Obě dvě energetická hodnocení upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

 • §9 = energetický audit (komplexní analýza celkového energetického hospodářství)
 • §9a = energetický posudek (6 konkrétní situací: posouzení proveditelnosti konkrétních energetických projektů) 

7. Jaké budou náklady a přínosy pro firmy?

Novela zákona o hospodaření energií ukládá vlastně podnikatelům povinnost šetřit peníze, snižovat náklady a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto benefity by měli podnikatelé vidět především. Náklady na energie tvoří ve velkých podnicích 30 až 50 % variabilních nákladů. Tedy namísto rozčarování z nové povinnosti dané zákonem opravme své manažerské uvažování a začněme provádět pravidelné energetické audity a energetický management ne proto, že to nařídí zákon, ale proto, že pozitivně ovlivňují naše náklady a konkurenceschopnost.

Nic není zadarmo. Energetický audit či implementace a certifikace ISO 50001 trvá řádově několik týdnů až jednotek měsíců a podnik za něj zaplatí řádově jednotky stovek tisíc korun (dle velikosti energetického hospodářství). Je-li audit proveden kvalifikovaně a správně, náklady na jeho provedení se podniku násobně vrátí ihned po prvním realizovaném energeticky úsporném projektu.

8. Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?

Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001do 5. prosince 2015.

Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

Jinak se právnická osoba dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

9. Prosím o upřesnění, na základě jakého předpisu je možné použít audit ne starší 3 let a následný audit provést až v roce 2019.

Odpověď naleznete na konci novelizovaného zákona c. 406/2000 sb. v Přechodných ustanoveních bod bodem 5:

Čl. II zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

"5. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v tom případě se takový energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona."

10. Nemůžeme se jako velká firma vyvléct z povinnosti energetických auditů podle odst. 5) v § 9 zákona o hospodaření energií? Nemáte k tomuto nějaký výklad, resp. nějaký komentář, zda se toto na nás může vztahovat, případně jak se prokazuje splnění požadavků?

§9 odst. (5) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a navazující vyhlášky 480/2012 Sb., o energetickém auditu, ukládal již před novelou č. 103/2015 Sb. (která přináší povinnost energetických auditů každé 4 roky velkým podnikům), povinnost vypracovat energetický audit pro všechny subjekty (nyni §9 odst. 5) s roční spotřebou energie vyšší než 35 000 GJ/rok (9 722 MWh/rok) jako součet za všechny budovy a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

Nově je však v §9 odst. 2 daná povinnost pro všechny velké podniky bez ohledu na energetickou náročnost.

Shrnuji tedy stav k účinnosti novely zákona 1. 7. 2015:

 • malé a střední podniky mají povinnost energetického auditu pouze tehdy, pokud překročí výše uvedené spotřeby energií;
 • velké podniky mají povinnost energetických auditů vždy bez ohledu na spotřebu energií  

11. Opravdu musíme stihnout termín do 5. prosince 2015?

ANO, jinak hrozí pokuta od Státní energetické inspekce. Lze ale předpokládat, že stát bude zejména v prvním roce přistupovat shovívavě. §12b zákona o hospodaření energií říká:,,Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila."Tedy pokud firma termín 5. 12. 2015 nestihne, ale prokáže, že na energetickém auditu či implementaci ISO 50001 usilovně pracuje, mohla by se ze správního deliktu vyvinit. 

12. Kdo může provádět energetické audity?

Seznam energetických specialistů naleznete na stránkách MPO: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx. Energetické audity tedy mohou provádět tyto fyzické osoby nebo právnické osoby jako BUREAU VERITAS, které je zaměstnávají či najímají externě. Jak se stát energetickým specialistou? Odpověď opět na stránkách MPO: http://www.mpo.cz/dokument36333.html

13. Podle jakého předpisu energetický audit probíhá?

Podle vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu.

Je to zcela standardní proces - sběr podkladů, šetření na místě, analýza podkladů a zjištění, analýza energetického hospodářství, případné došetření na místě, sestavení energetické bilance, vyhodnocení zdrojů a spotřebičů, vyhodnocení účinnosti užití energie a energetické náročnosti, formulace opatření a jejich základní hodnocení, formulace variant energeticky úsporných projektů a jejich detailní energetické, ekonomické a environmentální vyhodnocení, doporučení energetického specialisty a zpracování zprávy o energetickém auditu.

Měření se běžně v rámci auditů neprovádí, vychází se z údajů zadavatele. Zpřesnění měření je zpravidla navrhováno jako jedno z opatření.

14. Kdo může implementovat ISO 50001?

Implementovat ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií může každá firma sama (obvykle má na starosti manažer kvality) nebo ve spolupráci s jakoukoliv zkušenou poradenskou firmou. Společnost BUREAU VERITAS ráda doporučí osvědčené partnery, neboť sama z důvodu možného konfliktu zájmů nemůže implementovat. 

15. Kdo je oprávněn udělovat certifikáty ISO 50001?

Certifikáty ISO 50001 může udělovat akreditovaný certifikační orgán. BUREAU VERITAS je lídrem v certifikaci energetického managementu v ČR i v Evropě s proškolenými a zkušenými auditory.

Mezi první klienty s certifikátem ISO 50001 od BUREAU VERITAS patří například Veolia Energie ČR, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Daikin Industries Czech Republic s.r.o., OP papírna, s.r.o., Nestlé Slovensko, s.r.o. 

16. Které informace potřebujete, abyste nám dali nabídku na energetické audity či ISO 50001?

Minimálně potřebujeme tyto 3 údaje: počet zaměstnanců, počet budov a roční spotřeba v MWh. 

17. Dostaneme dotace na povinné energetické audity?

Pokud jste velký podnik a jde o povinný energetický audit, tak NE!

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců)  - 70 % ze způsobilých výdajů,
 • střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 60 % ze způsobilých výdajů,
 • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 50 % ze způsobilých výdajů.

Článek 49 nařízení EK (Podpora na ekologické studie) však v bodě 5. Vylučuje podporu velkým podnikům: ,,Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu podle uvedené směrnice."

18. A je alespoň nějaká dotace pro velké firmy na energetický posudek?

ANO! V rámci operačního programu OPPIK je proplacen (do určité výše a pouze daný podíl ceny dle velikosti podniku) pouze energetický posudek, který se zpracovává výhradně pro potřeby realizace zamýšleného projektu. Energetický posudek se realizuje na základě zákona č. 406/2000 Sb., ale musí dodržet podobu, která je uvedena v příloze číslo 8 operačního programu OPPIK.

Zdroj:
Jakub KEJVAL
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, CZ-140 02 Praha 4

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.