Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

C – Ochrana a využití vod

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

Kompletní přehledy s vysvětlujícími komentáři, s odkazy na právní předpisy upravující danou povinnost, výběrovými dotazníky pro filtrování povinností podle činností a dalšími informacemi naleznete v publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii nebo v on-line publikaci Průvodce podnikovou ekologií.

bod povinnost
c1

Provozovatelé plavidel, přístavů a speciálních lodí jsou povinni plnit povinnosti stanovené v § 7 vodního zákona.

c2

K nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (nejde-li o obecné nakládání) je nutné povolení.

c3

K provádění vybraných činností, které mohou ovlivnit vodní poměry, je nutné povolení.

c4

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

c5

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

c6

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

c7

Každý má právo na vyjádření k záměru, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod.

c8

Při nakládání s vodami nad stanovené množství, je oprávněný povinen měřit množství vody, se kterým nakládá, a předávat výsledky tohoto měření správci povodí.

c9

Oprávněný, který má povolení ke vzdouvání nebo k akumulaci povrchových vod v množství přes 1 000 000 m3, je povinen měřit množství vzduté nebo akumulované vody a předávat o tom údaje příslušnému správci povodí.

c10

Ten, kdo je povinen měřit množství vody (dle bodu c8c9), a dále ten, kdo má povolení k vypouštění odpadních vod nebo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních nad stanovené množství (>6000R/500M), je povinen ohlašovat správcům povodí vybrané údaje.

c11

Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů.

c12

V chráněných oblastech přirozené akumulace vod jsou zakázány vybrané činnosti.

c13

V případě, že vlastník pozemku zjistí výskyt podzemních vod v neobvyklém množství, je povinen tuto skutečnost ohlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu.

c14

Ve zranitelných oblastech provádět činnosti (používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření) podle stanovených pravidel (akční program).

c15

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu a správci povodí.

c16

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

c17

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán, zaznamenávat a archivovat provedená opatření.

c18

Kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, je povinen vést o nich záznamy.

c19

Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti vod, je zakázáno.

c20

Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně ohlásit.

c21

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni plnit stanovené povinnosti.

c22

Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni plnit stanovené povinnosti.

c23

Vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků jsou povinni plnit stanovené povinnosti.

c24

Vlastník pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků, je povinen plnit stanovené povinnosti.

c25

Vlastník vodního díla je povinen plnit stanovené povinnosti.

c26

V záplavových územích je nutné dodržovat stanovaná omezení a zákazy.

c27

Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, je povinen platit za odebrané podzemní vody.

c28

Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinna platit poplatek za vypouštěné odpadní vody.

c29

Za vypouštění odpadních vod do vod podzemních je oprávněný povinen platit poplatek.

c30

Oprávněný, který odebírá povrchovou vodu z vodního toku nad stanovený limit, je povinen platit úhradu ze tento odběr.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.