Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela zákona 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP vychází ve Sbírce

Schválená novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP zjednoduší problematiku vymezení povinných subjektů IRZ a také se zjednoduší hlášení do ISPOP.

04. srpen 2016

V nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákon č. 255/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP se zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů a určitých zjednodušení by se měl dočkat i ISPOP. Účinnost zákona je od 1.9.2016.

ISPOP - zrušení autorizace hlášení:

Novela ruší povinnosti autorizace hlášení podávaných prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Druhou změnou v oblasti ISPOP je zrušení možnosti zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky ministerstva. Nově doplňovaným ustanovením se upřesňuje formulace povinnosti vést evidenci údajů pro ohlašování do IRZ a rovněž dochází k upřesnění kompetencí MŽP.

IRZ - bude se týkat menšího počtu subjektů:

Sníží se počet provozovatelů, kteří ohlašovací povinnosti ve vztahu k IRZ. Nová příloha (viz dále) zákona obsahuje výčet činností včetně prahových hodnot. Výchozím podkladem pro stanovení činností byla klasifikace CZ-NACE. V seznamu nejsou uváděny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením. Redukce by se měla dotknout asi třetiny současných ohlašovatelů, což představuje přibližně 1700 provozoven z celkových 5 tis.

Provozovatel, který bude ohlašovat do IRZ úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů, je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze zákona.

Příloha zákona 25/2008 Sb.:

ČinnostPrahová hodnota pro kapacitu
1. Odvětví energetiky
Výroba elektřinyo tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW
Výroba plynu s výjimkou zplyňovánínení stanovena
Výroba teplao tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW
Výroba chladicí vodyo výrobní kapacitě větší než 2000 m3 denně
Výroba leduo výrobní kapacitě větší než 20 tun denně
Výroba rafinovaných ropných produktů, kromě minerálních olejů a plynunení stanovena
2. Výroba a zpracování kovů
Výroba surového železa nebo oceli, včetně kontinuálního litío výrobní kapacitě od 0,5 tuny za hodinu do 2,5 tun za hodinu
Výroba feroslitino výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba plochých výrobků za studena, s výjimkou páskyo kapacitě větší než 10 tun denně
Tváření železných kovů válcováním za teplao kapacitě od 5 tun surové oceli za hodinu do 20 tun surové oceli za hodinu
Tváření železných kovů kovánímo energii od 20 kJ do 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon od 10 MW do 20 MW
Tváření železných kovů protlačovánímo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvaroveko výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tažení tyčí za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Válcování ocelových úzkých pásů za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tváření ocelových profilů za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Tažení ocelového drátu za studenao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Hutní zpracování neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmiao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Hutní zpracování olova nebo kadmiao kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně
Zpracování jaderného palivanení stanovena
Zpracování železných kovů ve slévárněo výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba odlitků z neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmiao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba odlitků z olova nebo kadmiao kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba kovových dveří a okenje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kovových nádrží a zásobníkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zbraníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba střelivao výrobní kapacitě střeliva větší než 5 tun denně
Kování, lisování, ražení, válcování nebo protlačování neželezných kovů; prášková metalurgieo výrobní kapacitě větší než 5 tun nebo je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3
Povrchová úprava a zušlechťování kovůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Obrábění kovů a plastůo celkovém elektrickém příkonu větším než 100 kilowattů
Výroba nožířských výrobkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zámků a kováníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba nástrojů a nářadíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ocelových sudů a podobných nádobje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba drobných kovových obalůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružinje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závityje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních kovodělných výrobků jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
3. Zpracování nerostů
Povrchová těžba hnědého uhlí, včetně lignituje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, do 25 hektarů
Úprava hnědého uhlí, včetně lignitunení stanovena
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidliceje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba písku a štěrkopískuje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba jílů a kaolinuje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojivje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Těžba rašelinyje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Povrchová těžba a těžba v lomech jinde v této příloze neuvedenáje-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů
Výroba plochého sklao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Tvarování a zpracování plochého sklao kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba dutého sklao kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba skleněných vlákeno kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Výroba ostatního skla, včetně technickéhoo kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně
Zpracování ostatního skla, včetně technickéhoo kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba žáruvzdorných výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických obkládaček a dlaždico výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických sanitárních výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenstvío výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba ostatních technických keramických výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba ostatních keramických výrobkůo výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3
Výroba cementuu rotačních pecí o výrobní kapacitě od 250 tun denně do 500 tun denně, u ostatních pecí od 25 tun denně do 50 tun denně
Výroba vápnao výrobní kapacitě od 25 tun denně do 50 tun denně
Výroba sádryo výrobní kapacitě větší než 25 tun denně
Výroba betonových výrobků pro stavební účelyo výrobní kapacitě větší než 100 tun denně
Výroba sádrových výrobků pro stavební účelyo kapacitě zpracování větší než 50 tun sádry denně
Výroba betonu připraveného k litío výrobní kapacitě větší než 25 m3 za hodinu
Výroba vláknitých cementůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobkůo výrobní kapacitě větší než 100 tun denně pro betonové výrobky, větší než 50 tun denně pro sádrové výrobky a větší než 25 tun denně pro cementové výrobky
Výroba brusivo výrobní kapacitě větší než 1 tuna denně
Tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vlákeno kapacitě tavení od 10 tun denně do 20 tun denně
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků jinde v této příloze neuvedenýcho výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
4. Chemický průmysl
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelůo spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředkůnení stanovena
Výroba parfémů a toaletních přípravkůo spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok
Výroba klihůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba farmaceutických přípravků, kromě výroby základních farmaceutických výrobků využívající chemické nebo biologické procesynení stanovena
Výroba pryžových plášťů a dušío kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba ostatních pryžových výrobkůo kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilůo kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba plastových obalůo kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba plastových výrobků pro stavebnictvío kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
Výroba ostatních plastových výrobkůo kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně
5. Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Čištění městských odpadních vodo kapacitě od 50 000 ekvivalentních obyvatel do 100 000 ekvivalentních obyvatel
Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro činnosti neuvedené v příloze I nařízení č. 166/2006/ESo kapacitě větší než 5 000 m3 denně
Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení č. 166/2006/ESo kapacitě od 5 000 do 10 000 m3 denně
Sběr nebezpečných odpadůs příjmem větším než 5 tun denně
Odstraňování ostatních odpadůo kapacitě od 30 tun denně do 50 tun denně
Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadůs příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně
Úprava nebezpečných odpadů k dalšímu využití nebo odstraněnís příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně
Úprava ostatních odpadů k dalšímu využití nebo odstraněnís příjmem větším než 30 tun denně
Sanaces příjmem větším než 5 tun denně nebo s projektovaným výkonem větším než 1 tuna těkavých organických látek za rok
6. Výroba a zpracování papíru a dřeva
Pilařská výroba a impregnace dřevao výrobní kapacitě větší než 50 m3 denně
Výroba dýh a desek na bázi dřevao výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně nebo větší než 100 m3 denně
Výroba sestavených parketových podlaho spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařstvío výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba dřevěných obalůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně nebo větší než 100 m3 denně
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytkuo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba papíru a lepenky, včetně vlnitého papíru a lepenkyo výrobní kapacitě od 10 tun denně do 20 tun denně
Výroba papírových a lepenkových obalůo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíruo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba kancelářských potřeb z papíruo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba tapeto výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenkyo výrobní kapacitě větší než 10 tun denně
7. Intenzivní živočišná výroba
Intenzivní chov dojnics prostorem pro více než 500 kusů dojnic
Intenzivní chov prasat na porážku (jako jsou prasata na výkrm nad 30 kg, vyřazené prasnice a kanci)s prostorem od 1 500 do 2 000 ks prasat na porážku nebo s prostorem od 500 do 750 ks prasnic (včetně prasniček).
8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů
Zpracování a konzervování masa, včetně drůbežíhoo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masao výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšůo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Zpracování a konzervování bramboro výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ovocných a zeleninových šťávo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleninyo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba olejů a tuků ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba olejů a tuků ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba margarínuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Úprava a zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrůs množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)
Výroba zmrzlinyo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně v průměru za čtvrtletí) nebo s množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)
Výroba mlýnských výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba škrobárenských výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivýcho výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba cukruo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba kakaa, čokolády a cukrovineko výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Zpracování čaje a kávyo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba koření a aromatických výtažkůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba hotových pokrmů ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba hotových pokrmů ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba průmyslových krmiv ze surovin živočišného původuo výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně
Výroba průmyslových krmiv ze surovin rostlinného původuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Destilace, rektifikace a míchání lihovino výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba vína z vinných hroznůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba jablečného vína a jiných ovocných víno výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojůo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba pivao výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba sladuo výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahvío výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)
Výroba tabákových výrobkůnení stanovena
9. Ostatní činnosti
9.a Ostatní činnosti – výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástekje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba osazených elektronických desekje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba počítačů a periferních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba komunikačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba spotřební elektronikyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba časoměrných přístrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba magnetických a optických médiíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.b Ostatní činnosti – výroba, praní textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků
Úprava a spřádání textilních vláken a přízeo kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně
Tkaní textiliío kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Konečná úprava textiliío kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba koberců a kobercových předložeko výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba lan, provazů a síťovaných výrobkůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních technických a průmyslových textiliío kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba textilií jinde v této příloze neuvedenýcho kapacitě zpracování větší než 5 tun denně
Výroba kožených oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba pracovních oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních svrchních oděvůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba osobního prádlao výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňkůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba kožešinových výrobkůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Vydělávání kůží a kožešino kapacitě zpracování od 5 tun do 12 tun hotových výrobků denně
Barvení kůží a kožešino kapacitě zpracování větší než 5 tun hotových výrobků denně
Výroba obuvi s usňovým svrškemo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Výroba obuvi z ostatních materiálůo výrobní kapacitě větší než 5 tun denně
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobkůs příjmem větším než 3 tuny denně
9.c Ostatní činnosti – tisk a činnosti související s tiskem
Tisk novino spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Tisk ostatní, kromě novino spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.d Ostatní činnosti – výroba elektrických zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba baterií a akumulátorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15m3 do 30 m3; o spotřebě olova nebo kadmia 500 kg za rok nebo u ostatních kovů 1 tuna za rok
Výroba optických kabelůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických vodičů a kabelů jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektroinstalačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických osvětlovacích zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnostje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnostje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních elektrických zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.e Ostatní činnosti – výroba strojů a zařízení jinde nezařazených
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocyklyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba hydraulických a pneumatických zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních čerpadel a kompresorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních potrubních armaturje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba pecí a hořáků pro topeništěje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ručních mechanizovaných nástrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba zemědělských a lesnických strojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kovoobráběcích strojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních obráběcích strojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů pro metalurgiije-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictvíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabákuje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenkyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba strojů na výrobu plastů a pryžeje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.f Ostatní činnosti – výroba dopravních prostředků
Výroba motorových vozidel a jejich motorůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidlaje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidlaje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Stavba a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodío kapacitě pro lodě délky od 30 metrů do 100 metrů
Stavba a nátěr plavidel nebo odstraňování nátěru z plavidelo kapacitě pro plavidla délky větší než 30 metrů
Stavba rekreačních a sportovních člunůo kapacitě pro čluny délky větší než 4 metry
Výroba železničních lokomotiv a vozového parkuje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízeníje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba vojenských bojových vozidelje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba motocyklůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidyje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde v této příloze neuvedenýchje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.g Ostatní činnosti – výroba nábytku
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodůo spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba kuchyňského nábytkuo spotřebě rozpouštědel 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba matracío výrobní kapacitě větší než 500 kusů denně
Výroba ostatního nábytkuo spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
9.h Ostatní činnosti – ostatní zpracovatelský průmysl
Ražení mincíje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba bižuterie a příbuzných výrobkůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok / o projektované kapacitě větší než 5 tun zpracované skleněné suroviny ročně
Výroba hudebních nástrojůje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba sportovních potřebje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba her a hračekje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřebje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba košťat a kartáčnických výrobkůo spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Výroba v ostatním zpracovatelském průmyslu v této příloze neuvedenáje-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.