Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

A - Chemické látky a směsi

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a další chemické předpisy.

Kompletní přehledy s vysvětlujícími komentáři, s odkazy na právní předpisy upravující danou povinnost, výběrovými dotazníky pro filtrování povinností podle činností a dalšími informacemi naleznete v publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii nebo v on-line publikaci Průvodce podnikovou ekologií.

bodpovinnost
a1

Nikdo nesmějí poskytovat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické jiným než firmám. Nikdo nesmí nabízet žíravé či toxické látky/směsi osobám mladším 18 let. Firmy nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

a2

Vybrané skupiny zaměstnanců (těhotné, kojící, mladiství) mají omezeno nakládání s vybranými chemickými látkami a směsmi.

a3

Firmy smějí nakládat s látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně způsobilou.

a4

Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické musí být prokazatelně proškoleny.

a5

Povinnost vydávat písemná pravidla byla zrušena. Stávající i nová pravidla lze dále používat dobrovolně jako zdroj informací pro zaměstnance.

a6

Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické podle stanovených podmínek.

a7

Firmy, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a směsí.

a8

K zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi je nutná odborná způsobilost.

a9

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

a10

Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti.

a11

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek, je povinna provést jeho posouzení.

a12

Osoby, které vyrábí či dováží směsi ze zemí mimo EU do ČR, nebo dodavatelé, kteří vozí směsi z EU do ČR, musí plnit oznamovací povinnost na Ministerstvo zdravotnictví.

a13

Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsi má povinnost sdělit nejbližšímu účastníkovi proti směru řetězce nové informace o nebezpečných vlastnostech látek či směsí. Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech.

a14

Výrobce nebo dovozce látky v množství 1 tuny nebo větším za rok, je povinen podat žádost o registraci.

a15

Dodavatel je povinen poskytnout příjemci (odběrateli) ve stanovených případech bezpečnostní list k chemické látce nebo směsi.

a16

Výrobce, dovozce nebo následný uživatel nesmí uvést na trh látku nebo ji sám používat, je-li uvedena v seznamu látek podléhajících povolení. Látka, pro kterou nařízení REACH stanovuje omezení, se nesmí vyrábět, uvádět na trh ani používat, pokud nesplňuje podmínky tohoto omezení.

a17

Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor musí shromažďovat a uchovávat veškeré povinné informace.

a18

Výrobci, výrobci předmětů, dovozci a následní uživatelé jsou povinni klasifikovat látky nebo směsi před jejich uvedením na trh.

a19

Nebezpečné chemické látky a směsi musí být správně označeny a zabaleny.

a20

Výrobce nebo dovozce je povinen oznámit informace o látce agentuře ECHA.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.