Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nakládání s použitými tonerovými kazetami

Správné zacházení s použitými tonery z hlediska zákona o odpadech.

20. listopad 2023

Metodické sdělení MŽP k nakládání s použitými tonerovými kazetami podle zákona č. 542/2020 Sb., výrobcích s ukončenou životností

V souvislosti se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností („zákon o výrobcích") upřesňuje MŽP podmínky nakládání s tiskařskými tonerovými kazetami.

Tiskařské tonerové kazety, které se používají v laserových nebo v inkoustových tiskárnách, popř. v jiných tiskařských zařízeních (tzv. cartridge), které obsahují elektronické součásti (nikoliv samotné nádoby na toner bez elektronických součástí) a jejichž funkce závisí na elektrickém proudu, jsou považovány za elektrozařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) zákona výrobcích, přičemž náleží do skupiny č. 6 „Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm" dle přílohy č. 1 k zákonu o výrobcích. Při uvádění na trh těchto výrobků se tedy na výrobce či dovozce [resp. osoby ve smyslu definice § 3 odst. 1 písm. m) zákona o výrobcích] vztahují povinnosti definované v zákoně o výrobcích (např. zajištění minimální úrovně zpětného odběru, zajištění náležitého zpracování, informování spotřebitelů vč. povinnosti realizace osvětové činnosti), a to bez ohledu na to, zdali jsou tyto tiskařské kazety uváděny na trh jako plné nebo prázdné.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že použité tonerové kazety mohou být sbírány především v režimu zpětného odběru, který zajišťují výrobci, resp. kolektivní systémy. V případě, že tyto výrobky nelze odevzdat v režimu zpětného odběru, s ohledem na určitou specifitu těchto „komponentů" (např. nebezpečné vlastnosti, konzistenci, kdy hrozí riziko vysypání toneru a znečištění okolí či okolních odpadních elektrozařízení), lze s nimi v těchto případech nakládat také ve standardním odpadovém režimu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech („zákon o odpadech").

Zařazení pod katalogová čísla dle Katalogu odpadů

Tonerová kazeta se zařazuje při nakládání v odpadovém režimu pod katalogová čísla 16 02 14, 16 02 13* a tonerový prášek 08 03 18, nebo 08 03 17* dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadů („starý katalog odpadů"). Na základě přechodného ustanovení § 14 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů („nový katalog odpadů"), se přitom výše uvedená katalogová čísla vymezená starým katalogem odpadů použijí do 31. prosince 2024, od 1. ledna 2025 se použijí katalogová čísla definovaná novým katalogem odpadů, tedy pro tonerové kazety jsou relevantní kódy 16 02 14 01, 16 02 13 01*, nebo 20 01 35 02*, 20 01 36 02 a pro tonerový prášek pak 08 03 18, nebo 08 03 17*.

Renovace použitých tonerových kazet

Odebírání použitých tonerových kazet, které se nestaly odpadem, za účelem opětovného použití ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech je možné pouze tehdy, pokud subjekt, provádějící tento odběr, přímo sám zajistí jejich tzv. renovaci. Je však třeba klást důraz na to, aby při odebírání těchto tonerů za účelem opětovného použití nedošlo k jejich znehodnocení, popř. k poškození životního prostředí. Sběr této komodity by měl probíhat tedy pouze na zastřešených zabezpečených plochách a v pevných nádobách. V případě, že při renovaci takto odebraných tonerových kazet dojde ke vzniku odpadů, pak se tato osoba stává standardním původcem odpadů, na kterou se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech (předání vzniklého odpadu do zařízení, popř. podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady).

Na subjekty, které provádí plnění tiskařských tonerů, pokud nejsou zároveň samy jejich výrobci (vč. dovozců), bez ohledu na to, zdali tiskařské kazety získaly v rámci sběru za účelem opětovného použití nebo od výrobců, kteří je dovezli z jiných států (a zajistili ve vztahu k těmto tonerům příslušné povinnosti), se nevztahují povinnosti výrobců elektrozařízení, tj. nehradí se recyklační příspěvek, a to i v případě, že by subjekt prováděl úpravu elektronických součástí na těchto zařízeních – při následném prodeji se nejedná o prodej nového výrobku. V tomto případě se jedná o stejnou situaci, jako u jiných elektrozařízení v případě servisních oprav, kdy tyto subjekty také nejsou považovány za výrobce ve smyslu zákona o odpadech (servisy, bazary elektroniky nejsou výrobci elektrozařízení a recyklační příspěvky neodvádí, neuplatní se tedy ani povinnost uvádění oddělených nákladů ve smyslu § 73 zákona o výrobcích).

Nakládání s použitými odpadními tonerovými kazetami

V § 41 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech je uvedeno, že provozovatel skládky nesmí na skládku ukládat výrobky s ukončenou životností a dále výstupy z jejich úpravy, jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg.

Z toho je tedy patrné, že odpadní tonerové kazety není možné ukládat na skládky, protože se jedná o odpady, které vznikly z výrobků podléhajících zpětnému odběru. Výrobci těchto elektrických spotřebičů mají povinnost zajistit využití těchto elektroodpadů podle § 68 zákona o výrobcích. V případě nakládání s odpadními tonery musí být tedy preferováno jejich materiálové či případné energetické využití. Uložením odpadů na skládku nelze splnit požadavek využití těchto odpadů.

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

Pozn. Envigroup: aktualizovano na současný stav legislativy.

Kam s ním?

Jak bylo výše uvedeno ve sdělení MŽP, lze použité tonery odevzdávat ve zpětném odběru. Pokud vám tonery neodebírá přímo jejich dodavatel, zkuste se obrátit na některý z kolektivních systémů. Řada z nich nabízí různé bezplatné programy pro odvoz elektrozařízení včetně tonerů.

Tonerové kazety bez elektronické části nejsou elektrozařízení ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., o o výrobcích s ukončenou životností. Lze je považovat za plastové obaly (kód odpadu 15 01 02) Vzhledem k možnému obsahu zbytků prášků doporučujeme kód odpadu 15 01 10* Obaly se zbytky nebezpečných látek).

Ing. Zdeněk Fildán
Envigroup

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  • Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

  • ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

  • Odpadová legislativa pro běžnou praxi

  • Legislativa životního prostředí v kostce

Autor: MŽP, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.