Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu ze stravování

Může se tento odpad soustřeďovat současně s gastro odpadem z kuchyně? Může se použít na krmení zvířat?

05. duben 2022

Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Kurz: Podrobný 5-ti denní pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Úplné znění

Dotaz:

Měla bych dotaz k odpadu živočišného a rostlinného původu 200108 od zaměstnanců a klientů v léčebně. Můžeme tento odpad soustřeďovat a pak odvážet současně s gastro odpadem z kuchyně? Nebo takovéto slučování odpadu není možné? A pokud mám na zahradě léčebny drobné zvířectvo, můžeme odpad rostlinného a živočišného původu od zaměstnanců a klientů nazvat biologickým materiálem a použít na krmení zvířat?

Odpověď:

Při zodpovězení vašeho dotazu vycházím z metodického pokynu MŽP uveřejněného pod číslem MZP/2021/720/904.

Odpověď rozděluji na 2 části:

1. Soustřeďování odpadu

Druh odpadu 200108 se celým názvem jmenuje (Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven), pokud tedy soustřeďujete 200108 od zaměstnanců a klientů v léčebně, kteří mají například zdravotní omezení vylučující stravování se ve spolsečné jídelně, ale musí jíst na pokojích, pak tyto náhradní stravovací lokality ve vašem zařízení dají jistě považovat za stravovny a zbytky z nich za odpad 200108. Předpokládám, že nějaká služba jídlo přinese a nedojedený zbytek odnese. Pak se takový odpad stane součástí 200108 spolu s odpadem z kuchyně.

Metodický pokyn říká toto:

Biologický odpad jako jsou zbytky potravin, jídla, pečivo, masné výrobky, uzeniny, zelenina, ovoce, slupky apod. od zaměstnanců nebo klientů se zařazuje do příslušného druhu odpadu pod katalogové číslo skupiny 20 Katalogu odpadů:

  • veškerý biologický odpad živočišného i rostlinného původu (20 01 08),
  • biologický odpad rostlinného původu (20 02 01).

Je předpoklad, že určitý objem tohoto odpadu zaměstnanci za směnu / za týden vyprodukují.

S ohledem na metodický pokyn (č.j. MZP/2021/720/3027) je dostačující, pokud je zajištěno oddělené soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu.

Zákon o odpadech definuje biologický odpad takto: d) biologickým odpadem biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu

Na základě § 62 zákona máte povinnost ale také umožnit nepodnikajícím osobám (to jsou vaši zaměstnanci, návštěvy a klienti) umožnit třídění biologického odpadu. Zde máte 2 možnosti. A) buď budete předcházet vzniku odpadu podle § 12, pak nádoba bude označena slovy biologicky rozložitelný materiál a můžete to kompostovat za splnění podmínek pro kompostování u vás na pozemku (tato možnost přichází v úvahu pouze pro rostlinné zbytky). Pokud si ale přihlásíte hnědou popelnici, pak se řídíte tím, co máte ve smlouvě se svozovou společností. Pokud tato společnost vyváží hnědou popelnici od vás jako 200201, pak i váš odpadkový koš na chodbě bude muset být označený jako 200201. Na základě výše uvedeného metodického pokynu MŽP máte také možnost váš veškerý (tedy dále neroztřiďovaný na živočišné a rostlinné složky) biologický odpad zařadit pod 200108, se kterým pak budete zacházet tak, jak máte ve vašem zařízení sjednáno s dodavatelem služby.

2. Zkrmení zvířectvem

Vzniklá movitá věc je buď materiálem, vedlejším produktem nebo odpadem. Pokud tedy nebudete nakládat s odpadem, pak je potřeba si říct, s čím nakládáte. Zákon neumožňuje (nevyjmenovává) v paragrafu 12 možnost použití biologicky rozložitelného materiálu jako krmiva. Tedy pouhé přejmenování odpadu na materiál nestačí. Je li to odpad, shromažďovaný do nádob s označením odpad, pak to musí být předané oprávněné osobě a tou není drobné zvířectvo. Zákon o odpadech se nevztahuje na  látky, které jsou určeny k použití jako krmné suroviny.

Zákaz zkrmování odpadů z kuchyní vychází ze směrnic EU.

Kuchyňské odpady z domácností, restaurací nebo jídelen jsou považovány za VŽP kategorie 3, přičemž definice kuchyňského odpadu je upravena v příloze I nařízení Komise (EU) č. 142/2011 a zní: „odpadem ze stravovacích zařízení se rozumí veškerý potravinářský odpad včetně použitého kuchyňského oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti“.

Dle nařízení (ES) č. 1069/2009 (článek 11) je zakázáno zkrmovat kuchyňský odpad hospodářským zvířatům a rovněž je zakázáno jej používat při výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (článek 35).

Uvedený zákaz se samozřejmě nevztahuje na zkrmování kuchyňských odpadů z vlastní domácnosti vlastním zvířatům v zájmovém chovu (psovi nebo kočce). Je ale zakázáno zkrmovat kuchyňské odpady například z restaurací, školních jídelen nebo závodních kuchyní.

Na vás, jako léčebnu, je potřeba pohlížet jako na právnickou osobu a jste povinni dodržovat tedy zákony upravující podnikatelskou činnost. Vydávat tedy odpady (byť je pojmenujete materiálem) ke zkrmování drobnému zvířectvu legální není.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Legislativa životního prostředí v kostce

Autor: Verlag Dashöfer

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.