Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novely prováděcích předpisů k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Dne 29. července byly ve Sbírce zákonů publikovány nové předpisy, které mění některé stávající prováděcí předpisy k zákonu o ovzduší:

Vyhlášky nabyly účinnosti 1. srpna 2014. Hlavním cílem je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

Termín transpozice této směrnice již uplynul dne 18. června 2014. Původní směrnice Rady 1999/32/ES začlenila do práva EU některá mezinárodní pravidla, jež byla dohodnuta v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO), zejména ustanovení Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), a dále stanovila přísnější pravidla týkající se obsahu síry v lodních palivech pro použití v oblastech, které potřebují zvláštní ochranu životního prostředí, tzv. kontrolní oblasti emisí oxidů síry v EU (Baltské a Severní moře).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU promítla do práva EU závazky vyplývající z revize přílohy VI úmluvy MARPOL, která vstoupila v platnost 1. července 2012. Revidovaná příloha VI úmluvy MARPOL zejména zpřísnila mezní hodnoty pro obsah síry v lodních palivech.

Cílem směrnice je zakotvit v právu EU závazky vyplývající z mezinárodního práva, a zajistit tak snížení emisí oxidu siřičitého ze spalování určitých typů kapalných paliv a snížení škodlivých účinků těchto emisí na člověka a životní prostředí. Důvodem pro regulaci této oblasti je skutečnost, že v námořní dopravě se využívají ta nejlevnější a nejméně rafinovaná paliva s vysokým obsahem síry, která představují významný zdroj znečištění ovzduší, zejména oxidy síry.

10. srpen 2014

Vyhláška č. 155/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

  • Vyhláškou č. 155/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., se v souladu se směrnicí definují pojmy těžký topný olej a plynový olej.
  • Další změny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.:
    • Napravuje se nesprávná transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) ve věci stanovení emisního limitu pro NOx u cementářských pecí tepelně zpracovávajících odpad. Emisní limity pro cementářské pece tepelně zpracovávající odpad obsažené v bodě 2.1 části I přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. musí odpovídat emisním limitům pro cementářské pece spoluspalující odpad uvedeným v příloze VI části 4 bodě 2.2 směrnice 2010/75/EU. Nesoulad obsažený v dosud platné úpravě bylo třeba odstranit, protože směrnice 2010/75/EU měla být v tomto ohledu transponována již do 7. ledna 2013. Vzhledem k tomu, že však touto změnou dochází ke zpřísnění emisního limitu pro NOx a je třeba, aby se na tuto změnu provozovatelé mohli připravit, nabude toto ustanovení účinnosti nikoli k 1. srpnu 2014, ale až 1. října 2014.
    • Dále se ruší přechodné ustanovení v § 28 odst. 7 vyhlášky a nahrazuje se novým přechodným ustanovením. Dosud platné znění § 28 odst. 7 vyhlášky stanovilo, že odklad možnosti validace hodnot naměřených při kontinuálním měření emisí podle § 8 odst. 1 a zohledňování validací při vyhodnocování plnění emisních limitů podle § 9 odst. 6 vyhlášky se neuplatní pro spalovací stacionární zdroje, které využívají některý z přechodných režimů podle § 37, 38 a 39 zákona o ochraně ovzduší. Tato textace by však znamenala, že po přiznání některého z uvedených přechodných režimů (které je možné aplikovat od 1. ledna 2016) se u těchto zdrojů bezdůvodně zmírní stávající emisní limity, které tyto zdroje již od roku 2002 bez problémů plní. Čl. 32 odst. 2, čl. 33 odst. 1 písm. c) a čl. 35 odst. 1 písm. d) směrnice o průmyslových emisích vyžadují, aby tyto stávající zdroje plnily i po roce 2016 minimálně stejné emisní limity, které měly stanoveny v povolení před tímto datem. Dosud platný text § 28 odst. 7 by je však od 1. ledna 2016 de facto výrazně zmírnil, což by bylo v rozporu s cílem uvedených ustanovení směrnice o průmyslových emisích. Dosud platný text naopak neumožňoval využít možnost validací pro spalovací stacionární zdroje nově uvedené do provozu. Nové přechodné ustanovení odstranilo tyto nesrovnalosti a validace umožňuje novým spalovacím stacionárním zdrojům, pro něž bylo první povolení provozu vydáno po 7. lednu 2013 nebo které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 ihned a spalovacím stacionárním zdrojům, které využijí některé z přechodných režimů uvedených v § 37, 38 nebo 39 zákona o ochraně ovzduší až poté, co přestanou tyto přechodné režimy využívat a začnou plnit nové emisní limity odpovídající požadavkům směrnice 2010/75/EU.
    • Napravuje se také zřejmá nesprávnost, kdy v dosud platném znění tabulky v příloze č. 8 v části II bodě 4.1.3. chybělo označení, pro jakou znečišťující látku je emisní limit stanoven. Doplnilo se proto, že se jedná o emisní limit pro tuhé znečišťující látky.

Vyhláška č. 154/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší  

Vyhláškou se zpřísňují procentním podílem vyjádřené mezní hodnoty obsahu síry v lodních palivech, mění se termíny pro jejich dosažení a stanoví se metody snižování emisí, při jejichž aplikaci nemusí být mezní hodnoty obsahu síry v palivu splněny.

  • Povolený obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby při plavbě v kontrolních oblastech emisí oxidů síry, byl snížen na 1 % hmotnostních (od 1. ledna 2015 bude povoleno pouze 0,1 % hmotnostních). Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, byl snížen na 3,5 % hmotnostních (od 1. ledna 2020 bude povoleno pouze 0,5 % hmotnostních. Obsah síry v plynovém oleji uvedeném v České republice na trh nesmí překročit 0,001 % hmotnostních a nově obsah síry v motorové naftě uvedené na trh nesmí překročit 1,5 % hmotnostních.
  • Je třeba zdůraznit skutečnost, že Česká republika v současnosti nedisponuje námořními loděmi a pro vnitrozemská plavidla se používají stejné pohonné hmoty jako pro silniční vozidla (tj. s nízkým obsahem síry). Jakost těchto pohonných hmot je průběžně kontrolován Českou obchodní inspekcí. Vzhledem k uvedenému se nepředpokládají žádné dopady novely na podnikatele. 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.