Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Metodický návod pro nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod ze septiků a žump

MŽP vydalo metodický návod k zajištění jednotného postupu při nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod. Je potvrzeno, že obsah jímek (odpad 20 03 04 Kal ze septiků a žump) lze mimo předání na ČOV dle vodního zákona předat i do odpadové BPS v režimu odpadů.

21. duben 2021

Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

Seminář přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Metodický návod upřesňuje možnosti nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

1) Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod podle vodního zákona

č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů S obsahy bezodtokých jímek odpadních vod je nutno primárně nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). V režimu vodního zákona je na obsah jímky pohlíženo jako na odpadní vodu ve smyslu § 38 vodního zákona. Odpadní vody z bezodtoké jímky je možno odstraňovat pouze na čistírně odpadních vod. Zákon nicméně nespecifikuje konkrétní technologie, které mají být v rámci ČOV k odstranění odpadních vod z bezodtoké jímky použity. S ohledem na ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, lze dovozovat, že proběhne-li odstranění odpadních vod z bezodtoké jímky v areálu ČOV a zároveň v souladu s účelem vodního zákona (§ 1 odst. 1) nedojde k ohrožení povrchových ani podzemních vod, je z hlediska vodního zákona přípustné, aby k odstranění těchto odpadních vod bylo využito bioplynové stanice, jež je součástí technologické linky ČOV.

Majitel jímky odpovídá za to, že odpadní vody z bezodtoké jímky budou odstraňovány výhradně a v plném rozsahu produkce vývozem oprávněnou osobou dle vodního zákona, je tedy povinen tento vývoz zajistit a jeho provedení dokladovat (§ 38 odst. 8 vodního zákona). Majitel jímky neodpovídá za to za to, jak vývozce s odpadní vodou následně naloží. 

Pokud bude doklad o vývozu jímky obsahovat všechny náležitosti dle vodního zákona, je takový doklad jako podklad pro  kontrolu plnění povinností majitele jímky plynoucích z vodního zákona dostatečný.

2) Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

V případě, že s obsahem bezodtokých jímek není nakládáno v souladu se zákonem o vodách (viz bod 1), pak se nakládání řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech). V tomto případě je tedy obsah bezodtokých jímek odpadních vod zařazen jako odpad pod katalogové číslo 20 03 04 Kal ze septiků a žump.

Původce je povinen tento odpad v souladu se zákonem o odpadech předat pouze do zařízení pro nakládání s odpady (k využití nebo odstranění). Nakládání s kalem ze septiků a žump bude probíhat zejména v bioplynové stanici (mimo čistírnu odpadních vod) nebo v kompostárně.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

    ON-LINE kurz: Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy.
  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.