Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kódování způsobů nakládání s odpady

Kódy nakládání s odpady podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (pro účely evidence a hlášení odpadů): platí dále i po celý rok 2021!!!

Kódování způsobů nakládání s odpady

Původ odpadů

Původ odpadůKódMnožství odpadu +/-Partner
Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)A00(+)NE
Odpad převzatý od původce, jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovnyB00(+)ANO
Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku)C00(+)NE

Způsob nakládání s odpady

Využívání odpadů
Způsobkód+/-partner
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energieXR1(-)NE
Získání /regenerace rozpouštědelXR2(-)NE
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci)XR3(-)NE
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučeninXR4(-)NE
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálůXR5(-)NE
Regenerace kyselin a zásadXR6(-)NE
Obnova látek používaných ke snižování znečištěníXR7(-)NE
Získání složek katalyzátorůXR8(-)NE
Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejůXR9(-)NE
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologiiXR10(-)NE
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10XR11(-)NE
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11XR12(-)NE
Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného rokuXR13(-)NE
Odstraňování odpadů
Způsobkód+/-partner
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)XD1(-)NE
Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)XD2(-)NE
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.)XD3(-)NE
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)XD4(-)NE
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.)XD5(-)NE
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením Dl až D12XD8(-)NE
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)XD9(-)NE
Spalování na pevniněXD10(-)NE
Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)XD12(-)NE
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12XD13(-)NE
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13XD14(-)NE
Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením Dl až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci vykazovaného rokuXD15(-)NE
Ostatní
Způsobkód+/-partner
Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhl. 382/2001 Sb. na terénní úpravy apod.XN1(-)NE
Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půděXN2(-)ANO
Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovněXN3(-)ANO
Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného rokuXN5(-)NE
Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do CRBN6(+)ANO
Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČRXN7(-)ANO
Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použitíXN8(-)ANO
Zpracování autovrakuXN9(-)NE
Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny")XN10(-)ANO
Využití odpadu na rekultivace skládekXN11(-)NE
Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládkyXN12(-)NE
KompostováníXN13(-)NE
Biologická dekontaminaceXN14(-)NE
Protektorování pneumatikXN15(-)NE
Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EUBN16(+)ANO
Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EUXN17(-)ANO
Zpracování elektroodpaduXN18(-)NE
Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanůBN30(+)ANO
Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpaduBN40(+)NE
Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpaduXN 50(+)NE
Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpaduXN53(-)NE
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.XN60(+)NE
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.XN63(-)NE

K Tabulce způsobů nakládání s odpady

Původ odpadu se označuje třímístným kódem:

A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný)

B00 = pro odpad převzatý

C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

Způsoby nakládání s odpady:

Pro kódování způsobů nakládání s odpady se používá kód dle Tabulky způsobů nakládání s odpady, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu.

Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

Způsob nakládání:

X = A = pro vlastní odpad

X = B = pro odpad převzatý

X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

to znamená že:

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady:

Y = 0 nebo R nebo D nebo N

Z = 0 nebo jedno nebo dvouciferné číslo uvedené za prvními dvěma písmeny kódu z Tabulky způsobů nakládání s odpady.

Za třídění se nepovažuje oddělené ukládání různých druhů odpadů při jejich vzniku.

V tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřicházejí v úvahu.

Údaj „Množství odpadu +/-" se vztahuje ke sloupcům Množství + a Množství - v ročním hlášení.

Označení „Partner" „ANO" znamená, že partner musí být vždy v ročním hlášení o produkci odpadů vyplněn, označení „Partner" „NE" znamená, že se partner nevyplňuje.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.