Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Správné nakládání s odpadním stavebním polystyrenem

Od 30. 9. 2016 se Nařízením Komise (EU) č. 2016/460 mění pravidla pro nakládání s odpadním polystyrenem. Jedná se o omezení používání látky HBCDD (zpomalovač hoření). Eliminuje se tím vracení této látky do výrobkového cyklu prostřednictvím například recyklace polystyrenu.

11. leden 2017

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Evropská komise (EK) podniká od roku 2008 významné kroky, které míří k zamezení výskytu a rozšíření látky hexabromcyklododekanu - HBCDD v životním prostředí (tato látka se dlouhodobě používala v polystyrenu jako zpomalovač hoření, tedy k ochraně před požáry ve stavbách). Jednak se jedná o evropský zákaz jejího používání ve výrobcích od 21. 8. 2015 a za druhé jsou to kroky směřující k bezpečnému odstranění výrobků, z nichž se stanou odpady, které tuto látku historicky obsahují. Pro evropské výrobce platí už od 21. 8. 2015 zákaz používat hexabromcyklododekan (HBCDD) a zároveň platí, že výrobky obsahující HBCDD musí být označeny.

EK zároveň umožňuje používat látku HBCDD na výjimku až do 2019, ale v ČR ji výrobci již nepoužívají od roku 2015. Od 30. 9. 2016 v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 2016/460 (kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách) se mění pravidla pro původce odpadů (firmy a obce) o nakládání s odpadním expandovaným polystyrenem a extrudovaným polystyrenu v budovách a při jejich výrobě. Jedná se o předpis přímo použitelný v legislativě členských států a o omezení používání látky HBCDD přidávané do polystyrenu jako zpomalovač hoření. Eliminuje se tím vracení této škodlivé látky do výrobkového cyklu prostřednictvím například recyklace polystyrenu. Týká se to všech odpadů polystyrenu s obsahem nad 1000 mg/kg HBCDD. Odpadní stavební polystyren s obsahem vyšším než je tato limitní hodnota může být pouze energeticky využit (cementárny – v ČR 5 nebo zařízení pro energetické využití odpadů – v ČR 4), spálen (spalovny odpadů – v ČR 22) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu snížila pod koncentrace 1000 mg/kg. Na nakládání s odpadním polystyrenem bude dohlížet jako na jakékoliv jiné nakládání s odpady Česká inspekce životního prostředí a výše pokut je vymezena zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Při vzniku odpadního polystyrenu ze stavby svépomocí může být polystyren sbírán v rámci obecního systému pro odpady např. ve sběrných dvorech v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce nebo prostřednictvím odpadových společností. Obalový polystyren se také nadále odkládá do žlutých kontejnerů v obci a následně se odváží na třídící linky, kde dojde k separaci na jednotlivé druhy plastů. V rámci třídící linky také dojde k rozlišení polystyrenu s obsahem HBCDD nad limit určený nařízením. Ten pak bude zpracováván pouze způsoby, které povoluje nařízení, tedy k energetickému využití nebo spálení ve schváleném zařízení.

Třídírny a zpracovatelé odpadů po jejich vytřídění a přepracování musí zjistit koncentraci HBCDD v odpadech.

Polystyren s obsahem HBCDD vyšším než 1000 mg/kg může být pouze energeticky využit v cementárnách, zařízeních pro energetické využití odpadů, spalovnách odpadů nebo odstraněn na skládkách nebezpečných odpadů.

Může být také upraven a zpracován ve smyslu zákona o odpadech tak, aby se koncentrace HBCDD v polystyrenu snížila pod 1000 mg/kg.

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.