Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přemístění sběrného místa pro svoz odpadu v obci

Dotaz: Obec R. má několik sběrných míst pro svoz odpadu. Nyní přesunula obecně závaznou vyhláškou místo, kam jsme doposud nosili odpad, o 400 metrů. Moji rodiče jsou staří, nemohoucí, nejsou schopní tam odpad donést. Existuje nějaké ustanovení, které by obci přikazovalo umístit místo pro sběr odpadu blíž lidem?

08. leden 2012

Dotaz: Obec R. má několik sběrných míst pro svoz odpadu. Nyní přesunula obecně závaznou vyhláškou místo, kam jsme doposud nosili odpad, o 400 metrů. Moji rodiče jsou staří, nemohoucí, nejsou schopní tam odpad donést. Existuje nějaké ustanovení, které by obci přikazovalo umístit místo pro sběr odpadu blíž lidem?

Odpověď Ekologického právního servisu: Předně nutno říci, že uvedená problematika, tj. soubor činností spojených s komunálním odpadem vznikajícím na území obce může obec upravit v rámci své samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou (ust. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, viz box 1).

Podobně podle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) pečuje obec o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

VYHLÁŠKA ZÁLEŽÍ NA OBCI

Obec je podle § 17 zákona o odpadech oprávněna k vydání obecně závazné vyhlášky, která upravuje systém nakládání s komunálním odpadem vzniklým na katastrálním území obce. Bude tedy vlastním rozhodnutím obce, zda takovou obecně závaznou vyhlášku vydá. Pokud se však pro takový postup rozhodne, musí (ve smyslu § 35 odst. 3 písm. a) ZOb) respektovat zákonnou úpravu, tj. obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (§ 17 odst. 3 ZOdp). Zákon o odpadech už však nestanoví, jak, popř. v jakých vzdálenostech od jednotlivých nemovitostí, mají být tato místa zvolena.

Podrobněji se vyjadřuje vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen "vyhláška"), která v ust. § 5 upravuje některé podmínky pro shromažďování odpadů, týkající se rovněž komunálního odpadu. V našem případě vyhláška hovoří o povinnosti zvolit místo shromažďování po zvážení jeho dostupnosti. V paragrafu 5 vyhlášky se říká, že "(3) Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky."

Nutno však zdůraznit, že obec se při vydávání obecně závazných vyhlášek řídí pouze zákonem. Uvedená povinnost je tak adresována jiným původcům odpadu a ve vztahu k obci ji lze "uplatnit" jen jako doporučení. Na položenou otázku tedy máme negativní odpověď: neexistuje úprava na zákonné úrovni, která by obci nařizovala situovat shromažďovací místo do konkrétní oblasti či polohy.

LZE TO ZMĚNIT?

Z ústavy vyplývá, že stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem (čl. 101 odst. 4 ústavy). Zásah státu do činnosti obce, kterou tato vykonává v rámci samostatné působnosti, je tedy posuzován jako výjimečný prostředek vměšování se státu do autonomní sféry obce; tento postup má svá pevně stanovená pravidla, která musí být striktně dodržována.

Pokud by byla v rozporu se zákonem obecně závazná vyhláška, je Ministerstvo vnitra povinno vyzvat obec ke zjednání nápravy, pozastavit účinnost obecně závazné vyhlášky, a posledním krokem může být podání návrhu na její zrušení k Ústavnímu soudu. V tomto případě však k rozporu se zákonem o odpadech tu zjevně nedošlo.

Nyní tedy není žádné zákonné ustanovení, prostřednictvím kterého by bylo možné po obci přímo požadovat změnu obecně závazné vyhlášky. Nicméně, pokud je v obci více občanů či dalších fyzických osob vlastnících v obci nemovitost, kteří s danou úpravou nesouhlasí, pokuste se s nimi na obec obrátit formou petice (box 2).

OBEC MŮŽE MÍT SVÉ DŮVODY

Důležitou okolností je také důvod, pro který obec zvolila nové řešení. V tomto případě se jedná o záležitost, jejíž správa náleží do rukou obce. Svoz komunálního odpadu není v tomto konkrétním případě zcela znemožněn, spíše ztížen. Samozřejmě se v tuto chvíli nacházíte v nevýhodě oproti občanům obce, jichž se omezení svozu nedotýká, přesto výše poplatků zůstává v obou případech stejná.

Vždy je nejlépe snažit se o rozumně vedený dialog, který může přinést lepší výsledek než jakýkoli spor. Zkuste obci předestřít všechny logické důvody, popř. požadovat alternativu dané úpravy ve vztahu ke starším občanům obce (zajištění "odnosu" odpadu z domu starších občanů např. prostřednictvím veřejně prospěšných prací) a především apelovat, aby uvedené řešení, pokud nebude dosaženo změny, bylo pouze provizorním opatřením. V úvahu připadá rovněž možnost uskutečnit místní referendum (více v zákonu č. 22/2004 Sb., o místním referendu).

Zdroj: Ekologický právní servis, redakčně kráceno

USTANOVENÍ PRO OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU (UST. § 17 ODST. 2 ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH)

§ 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.

(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou.

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

PRÁVO OBRACET SE S PETICÍ NA OBEC (ZÁKON O OBCÍCH, V UST. § 16 ODST. 2 PÍSM. F):

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

Rada obce může stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (ust. § 102 odst. 2 písm. n) ZOb.

Autoři: - mvs -

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.