Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Za neohlášení do IRZ dostala firma pokutu 120 tisíc korun. Jak je to s hlášením do IRZ - kdo, co, kdy?

Za porušení zákona o integrovaném registru znečišťování dostala firma od ČIŽP pokutu 120 tisíc korun. Kdo je povinným ohlašovatelem? Co se ohlašuje?

29. únor 2020

Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

Seminář: Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Pokuta za neohlášení do IRZ

Firma nesplnila ohlašovací povinnost podle zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Za roky 2017 a 2018 firma neohlásila do IRZ přenosy znečišťujících látek v odpadech, konkrétně se jednalo o zinek, olovo, nikl, měď, chrom, arsen a jejich sloučeniny. Ve stejných letech neohlásila přenosy sumy odpadů (kategorie ostatní i nebezpečný) mimo provozovnu podle skutečného stavu. Nevedla také evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) pro přenosy znečišťujících látek v odpadech. Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ostravě jí za to uložili pokutu 120 tisíc korun.

Ve výrobním závodě kontrolovali inspektoři ČIŽP plnění povinností firmy stanovenýchzákonem o IRZ. Ten ukládá provozovateli povinnost ohlásit ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů při překročení jejich prahových hodnot, a přenosy znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.

„Firma v letech 2017 a 2018 sice v odpadu sledovala znečišťující látky, ale produkovány byly i další odpady, jako třeba odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny, prací vody, které jsou potenciálními nositeli znečišťujících látek, zejména olova a zinku. V rámci hlášení do IRZ za roky 2017 a 2018 ale obviněný neohlásil žádné přenosy znečišťujících látek v odpadech. Pouze přenosy nebezpečných a ostatních odpadů mimo provozovnu. Jejich množství se ale výrazně lišilo od množství odpadů ohlašovaných v rámci Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 a za rok 2018," řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

ČIŽP výše uvedené jednání hodnotí jako nenaplnění účelu nařízení a zákona o IRZ, kterým je poskytování spolehlivých informací veřejnosti. Podle těchto zákonných předpisů je žádoucí, aby údaje do IRZ byly ohlašovány včas a v odpovídající kvalitě. Pokuta nabyla právní moci 12. listopadu 2019.

Hlášení do IRZ - kdo, co, kdy?

Problematiku IRZ řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. Toto nařízení doplňuje zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Kdo je povinným provozovatelem?

 • provozovatel (provozovatel E-PRTR činností) uvedený v nařízení EP č. 166/2006 (tj. provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze), nebo
 • provozovatel (provozovatel činností z přílohy zákona 25/2008 Sb.), kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu.

Co se ohlašuje?

 1. Úniky a přenosy znečišťujících látek podle nařízení EP č. 166/2006, tj.
  • úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení do ovzduší, vody a půdy, u které byla překročena příslušná prahová hodnota,
  • přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo ostatních odpadů překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu,
  • přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze II nařízení a obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze II nařízení, sloupci 1b.
 2. Úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot podle přílohy č. 1 NV č. 145/2008 Sb.
 3. Přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, podle přílohy č. 2 NV č. 145/2008 Sb.

Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok. Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – přes systém ISPOP (www.ispop.cz).

Odpad, který musí provozovatel sledovat pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.

Jasněji to možná prezentuje schéma hlášení do IRZ, které je ke stažení dole pod článkem. Je tam i přehled činností z přílohy č. 1 zákona o IRZ a přiřazených CZ-NACE činností. 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOPříručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.