Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kategorie závadných látek podle vodního zákona

Vodní zákon rozlišuje tři kategorie látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (závadné látky). V praxi však bývá problém se správným zařazením.

14. květen 2018

Podnikový ekolog (2-denní kurz)

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách jsou závadné látky takové látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky", "ZL").

Příloha č. 1 vodního zákona rozlišuje 2 kategorie závadných látek: zvlášť nebezpečné ("ZNZL") a nebezpečné ("NZL"). Třetí kategorií jsou závadné látky, které v příloze nejsou uvedeny - pouze závadné látky.

S určování kategorií však bývá často problém a v praxi se vyskytují různé názory na zařazení závadných látek do příslušných kategorií. Což v důsledku může mít závažné dopady na rozsah následných povinností (havarijní plán, půlroční prohlídky, zkoušky těsnosti a další dle § 39 zákona).

Příklad zařazení

Zařazení motorového benzínu:

Podle našeho názoru motorový benzín patří "pouze" mezi nebezpečné závadné látky (Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu). Benzín má podle nařízení CLP klasifikaci Carc. 1B. Kategorie 1B je nebezpečnost, u níž se pouze  předpokládá, že má u člověka karcinogenní potenciál, přičemž důkazy pro klasifikaci pocházejí především ze zkoušek na zvířatech.

Aby ZL byla ZNZL musí jít o látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.

Motorový benzín s klasifikací 1B nebezpečnost pro ZNZL nenaplňuje a MŽP nám tento předpoklad potvrdilo v rámci dotazu přes Helpdesk.

Pro vznik povinnosti zpracovat havarijní plán je tedy limitní množství benzínu v obalech 2000L a více, v případě zvýšeného nebezpečí pro vody 300L a více (oproti limitu 15L v případě ZNZL).

Zvlášť nebezpečné látky jsou jmenovitě definovány v Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ostatní látky náležející do uvedených skupin pro zvlášť nebezpečné látky se považují za nebezpečné látky.

Zařazení řepkového oleje:

Řepkový olej nepatří do kategorie nebezpečné závadné látky. Nejedná se o nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. Ani není správné uplatnit další položku NZL: Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, protože do této položky patří ty ZL, které nepříznivě ovlivňují kyslíkovou rovnováhu svým rozkladem (např.  amonné soli a dusitany).

Řepkový olej spadá do kategorie závadné látky. MŽP nám tento předpoklad potvrdilo v rámci dotazu přes Helpdesk.

Pro nádrže s rostlinnými oleji tedy nejsou povinné opakované zkoušky těsnosti podle § 39 odst. 4, protože se nejedná o nádrže pro skladování zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  • Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, CD Příručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií a kniha Povinnosti firem).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP, MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.