Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky na pracovišti – kontrola dokumentace

Chemické látky/směsi představují často závažné riziko při práci s nimi. Je důležité věnovat pozornost mimo jiné i kontrole související dokumentace (štítky na obalech a bezpečnostní listy).

11. září 2019

Klasifikace

Chemické látky/směsi (dále jen "CHLS") se klasifikují na základě jejich nebezpečných vlastností, aby lidé snadno rozpoznali s nimi spojená nebezpečí.

Pokud používáte na pracovišti CHLS, potřebujete při posuzování rizik a určování kontrolních opatření znát jejich klasifikaci.
Za klasifikaci látek a směsí jsou zodpovědní dodavatelé chemických látek, které je dodávají. Mezi dodavatele obvykle patří výrobce či distributor.

Údaje o klasifikaci naleznete na štítku balení a v oddíle 2.1 bezpečnostního listu dodávané CHLS. Údaje o klasifikaci všech vyráběných a dovážených látek naleznete také na internetových stránkách agentury ECHA.

Štítky

Pokud je látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná, musí být na jejím obalu štítek. Na štítku jsou uvedeny informace o výrobku, dodavateli, nebezpečnosti a opatřeních, která je třeba přijmout. Měli byste si ověřit, zda jsou informace na štítku v souladu s informacemi v bezpečnostním listu. Pokud nejsou, kontaktujte svého dodavatele.

Co je třeba zkontrolovat na štítcích a v bezpečnostních listech

Váš dodavatel má povinnost vám poskytnout správné informace. Přesto však musíte u CHLS, se kterými na pracovišti manipulujete, zkontrolovat údaje na štítku a v bezpečnostním listu.

Štítek:

 • Identita produktu na štítku chemické látky je stejná jako v bezpečnostním listu.
 • Informace na štítku chemické látky jsou stejné jako v oddíle 2.2 bezpečnostního listu.
 • Štítek je vyhotoven v souladu s nařízením CLP (tj. symboly a klasifikace dle CLP, ne "stará" klasifikace s R-S větami a čtvercovými oranžovými symboly).

Bezpečnostní list:

 • Bezpečnostní list obsahuje aktuální údaje (nařízení nespecifikuje interval pro aktualizaci, avšak bezpečnostní list musí být bezodkladně aktualizován, pokud se objeví nové důležité informace. Pokud vám dodavatel několik let nezaslal revidovaný bezpečnostní list, můžete se dodavatele zeptat, zda je současná verze ještě stále aktuální.
 • Štítek a bezpečnostní list je v českém jazyce (pokud je dodavatel z ČR).
 • Bezpečnostní list obsahuje příslušné informace nezbytné pro posouzení rizika na pracovišti. Tyto informace zahrnují limitní hodnoty expozice na pracovišti podle české legislativy, omezování expozice (např. místní odsávací odvětrávání), pokyny pro bezpečnou manipulaci a skladování, telefonní číslo pro naléhavé situace a pokyny pro první pomoc.
 • V bezpečnostním listu pro látku registrovanou podle nařízení REACH jsou uvedeny scénáře expozice (to však není vyžadováno, pokud je registrované množství menší než 10 tun za rok).

Pokud jsou informace, které obdržíte, nedostatečné nebo pokud dostanete od různých dodavatelů rozdílné informace, měli byste kontaktovat svého dodavatele.

V případě, že s vámi váš dodavatel nespolupracuje, můžete se obrátit na ČIŽP.

Správa nebezpečných  CHLS na pracovišti

Pokud vaše společnost pracuje s chemickými látkami, musíte mít zavedený účinný systém správy CHLS, abyste zajistili, že jejich správa, manipulace a používání jsou bezpečné a probíhají v souladu s příslušnými právními předpisy.

Znamená to zejména:

 • Vědět, které právní předpisy pro CHLS platí pro váš podnik.
 • Udržovat aktuální inventář CHLS, které na pracovišti skladujete a používáte.
 • Znát klasifikaci látek a směsí, se kterými pracujete, a vědět, jak to ovlivňuje vaše další zákonné povinnosti.
 • Přijmout přiměřená opatření k zajištění spolehlivosti klasifikace a označení.
 • Pravidelně sledovat změny klasifikace a vyhodnocovat dopad případných změn na dodržování dalších právních předpisů.

Abychom vám trochu usnadnili orientaci v legislativních požadavcích stanovených na oblast chemických látek, nakládání s nimi a související ochranu zdraví, připravili jsme pro vás dva nové semináře:

 • Chemické látky na pracovištích a ve skladech

  Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.
  lektor: Ing. Zdeněk Fildán, Ing., Mgr. Jitka Fuitová; Tomáš Fencl, specialista BOZP/PO; KHS
 • Chemické látky a ochrana zdraví

  Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy.
  lektor: Výzkumný ústav bezpečnosti práce; Ing. Petra Ševčíková, odborný rada oddělení hygieny práce, KHS

Povinnosti v dodavatelském řetězci podle nařízení REACH, CLP a chemického zákona včetně tvorby/kontroly bezpečnostních listů pak řeší seminář:

 • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

  2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list (ČIŽP+Envigroup)
  Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Pracovní seminář zaměřený na základní povinnosti výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů, které ukládá evropská i česká chemická legislativa při uvádění CHLS na trh. Zaměření kontrol od ČIŽP. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".
  lektor: RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP; Ing. J. Fuitová, Envigroup
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ECHA

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.