Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Biologicky rozložitelný odpad v roce 2014

08. leden 2012

Z aktuálních studií, které má MŽP k dispozici, vyplývá, že obecně této složky je v komunálním odpadu 40 - 50 %. Samozřejmě každého automaticky napadají zelené odpady ze zahrad apod., ale v tomto čísle je zahrnut i odpad z veřejné zeleně, který je skutečně objemný a nezanedbatelný, dále z kuchyní, stravoven, restaurací atd.

V současné době je ČR nucena snižovat objem tohoto odpadu hlavně v souvislosti se směrnicí 1999/31/ES o skládkách odpadů, která zpřísňuje limity skládkování v roce 2013 a 2020, které pro stát nebudou jednoduché naplnit. Není to ale jen právní předpis, kterým jsme nuceni redukovat biologicky rozložitelnou složku na skládkách.

Výhledově bude velký problém s místem, které by bylo vhodné ke skládkování. U většiny skládek je v horizontu cca desítek let aktuální uzavírání tělesa skládek. S tím souvisí i nezadržitelný vzestup cen za tento způsob odstraňování odpadů, což se promítne již v novém zákoně o odpadech, tj. začátkem roku 2014.

Legislativní předpisy, které specifikují nakládání s tímto druhem odpadu, jsou zejména vyhláška č. 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.

DETAILNÍ ŘEŠENÍ V NOVÉM ZÁKONĚ

Nový zákon o odpadech, který má vstoupit v platnost k 1. 1. 2014 bude tuto oblast detailně řešit. Nyní zde tedy je více než dvouletý prostor, ve kterém se Ministerstvo životního prostředí bude snažit tuto oblast vyjasnit pomocí nezávazných předpisů doporučujícího charakteru. Do této skupiny patří mimo jiné nově vznikající návod pro kompostování. Dále se MŽP podílí na tvorbě brožury "Projektování nakládání s bioodpady v obcích".

Nový zákon o odpadech je ve fázi příprav do vnějšího připomínkového řízení. Hlavní motivací, která souvisí s platností nového zákona, a která má občany přimět k lepší separaci bioodpadů, je zvyšování poplatků za ukládání nevytříděného směsného komunálního odpadu. Dále vybrané právnické a podnikající fyzické osoby, které produkují komunální odpad, budou nově povinny zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveným obcí.

Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že většina podnikatelů v současné době využívá systém obce nelegálně, tedy aniž by s ní měla uzavřenou smlouvu. Pro obce a města to znamená vyšší náklady na zajištění provozu systému nakládání s odpadem. Systém bude opět upraven obecně závaznou vyhláškou. Ve vyhlášce obec stanoví okruh právnických a podnikajících fyzických osob produkujících komunální odpad na území obce, které jsou povinny se do systému zapojit. Kritériem přitom bude zejména druh podnikatelské činnosti a množství produkovaného odpadu, např. bioodpadu. Předpokládá se, že povinné zapojení by se mělo týkat především drobnějších podnikatelů pracujících doma, menších obchodů, restauračních nebo ubytovacích zařízení.

ROZDĚLENÍ DO TŘÍ SKUPIN

Nový zákon bude pravděpodobně počítat s rozdělením bioodpadů do tří skupin, od čehož se odvíjí následné využití. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu vhodný pro kompostování, biologicky rozložitelný odpad živočišného původu nevhodný pro kompostování se speciálními podmínkami pro nakládání a biologicky rozložitelný odpad vhodný pro energetické využití. Nakládání s těmito skupinami odpadů bude upraveno prováděcím právním předpisem.

Oproti platné právní úpravě dojde ke zmírnění požadavků na provozování malého zařízení. Dosud bylo podmínkou provozu kladné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nyní, jak navrhujeme, postačí zaslat hlášení o zařízení místně příslušnému krajskému úřadu. Malé zařízení je takové zařízení, které zpracovává bioodpady pro jednu zakládku v množství nepřekračující 10 tun a roční množství zpracovaného bioodpadů nepřesáhne 150 tun.

Obecně bude provozováno zařízení zpracovávající biologicky rozložitelný odpad na základě povolení k provozu v souladu s provozním řádem, který bude muset být vypracován všemi provozovateli, bez ohledu na kapacitu zařízení. Pokud se v zařízení bude zpracovávat materiál, který bude naplňovat definici vedlejšího živočišného produktu, bude vydáno závazné stanovisko krajské veterinární správy.

Ing. Kamila Součková
Odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.