Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyšla nová vyhláška k novelizovanému zákonu o obalech, ruší tu starou

Ve Sbírce byla vydána vyhláška č. 30/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o obalech. Je účinná od 16.2.2021 a ruší původní vyhlášku č. 641/2004 Sb. o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

31. leden 2021

Nová prováděcí vyhláška stanovuje

 • rozsah vedení evidencí,
 • rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,
 • minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti a
 • pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

Evidence až po konečné využití!

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle § 14 zákona o obalech je povinna vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi v souladu s pravidly výpočtu využití odpadu z obalů.

Evidence odpadů z obalů musí být vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po výstup z třídicího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do procesu využití bez významných ztrát. V případě energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo biologického rozkladu.

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, vede průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů těchto stanovených ohlašovací povinností:

 1. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, pokud není osobou podle bodu 2 nebo 3, ohlašuje  údaje z evidence o obalech v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 3 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.; uvádí-li tato osoba na trh nebo do oběhu též opakovaně použitelné obaly, ohlašuje i údaje z evidence v podobě vyplněného ročního výkazu uvedeného v příloze č. 2 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.
 2. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu pouze opakovaně použitelné obaly, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence o obalech v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.
 3. Osoba, která prokazatelně uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence o obalech v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 4 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

Minimální počet povinných auditů u klientů EKO-KOMu

Nově je stanoven minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti:

EKO-KOM zajistí, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti osobami, které s ní mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, minimálně tak, že

 1. zajistí každoročně audit nejméně 20 % celého obalového toku obalů pro jedno použití, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu a zpoplatněny autorizovanou společností osobám, které s ní mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění (dále jen "zpoplatněné jednocestné obaly"),
 2. u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně nad 3 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, zajistí audit nejméně jednou za 3 roky,
 3. u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně mezi 1 000 tun a 3 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, zajistí audit nejméně jednou za 5 let a
 4. u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně méně než 1 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, musí audity zahrnout nejméně 10 % obalového toku všech těchto osob.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na dalších odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Soubor ke stažení:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.