Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pozor, na kontroly teplovodních kotlů, krbů a kamen zbývá už jen pár dní

Do konce roku 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na tepolvodní soustavu ústředního topení (radiátory, zářiče, podlahové topení apod.) projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí).

29. listopad 2016

Novela zákona o ovzduší a vyhlášky 415/2012 Sb.

Seminář: Novela zákona o ovzduší a novela emisní vyhlášky 415/2015 Sb. Významné změny s okamžitým dopadem do praxe. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Ohlašování agendy ovzduší. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

4 kroky MŽP pro lepší ovzduší

Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové dotace financované z OPŽP 2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022 a kontroly spalovaného materiálu přímo v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.

Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové kotle. Protože ne každý montážní technik má oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete takového dodavatele, který v rámci instalace nového kotle zajistí i "revizi zdarma".

Jak sehnat revizního technika

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky, najdete zde. Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské techniky. Další seznam revizních techniků vedený Klastrem Česká peleta je k dispozici také zde.

Na seznamu je aktuálně téměř 1300 odborníků, pokrývajících 36 výrobců kotlů. Někteří z nich mají více osvědčení od více výrobců, takže certifikovaných oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. U kontaktu na technika najdete vždy i kopii vydaného osvědčení.

Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu nechystá, můžete využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.

Jak bude kontrola probíhat

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle najdete zde.

Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak má vypadat doklad o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké podmínky musí plnit odborně způsobilé osoby proškolené přímo výrobci.

Platné znění zákona o ochraně ovzduší

K povinnosti revizí

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. v § 17 a bodu h) stanovuje povinnosti provozovatele stacionárního zdroje „provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen 'odborně způsobilá osoba'), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“

K přestupkům a pokutám

Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší pak stanovuje přestupky. U nich platí, že při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Podrobné informace o povinnostech provozovatelů, změnách legislativy ovzduší, rozsahu a způsobu souhrnné provozní evidence a poplatků se dozvíte na aktuálních seminářích k tématu ovzduší:

Novela zákona o ovzduší, prováděcí předpisy 
(Praha 8.12.2016), Ing. Zbyněk Krayzel


OVZDUŠÍ 2017: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky 
(Brno 1.3.2017, Praha 9.3.2017), Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup; MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.