Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přehled povinností, které stanovuje legislativa o ovzduší a příklady pokut za jejich porušení

Ovzduší patří mezi nejsložitější složkové oblasti, vzhledem k širokému rozpětí možných technologií, které mohou znečišťovat ovzduší. Uvádíme přehled povinností a také příklad pokut za jejich porušení.

24. únor 2019

Aktuální případy porušení některých níže uvedených povinnosti

Překročení emisních limitů:

Inspektoři z ČIŽP v Praze uložili pokutu 200 tisíc korun pražské Fakultní nemocnici v Motole. Při provozu spalovny nebezpečných odpadů překročila povolený emisní limit pro polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). „Naměřená hodnota na lince číslo jedna činila téměř trojnásobek povoleného limitu daného integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Středočeského kraje," uvedl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha. Provozovatel ihned po kontrole ČIŽP zahájil práce na opatřeních, která zamezí opakování tohoto stavu. „K tomu inspektoři přihlédli při stanovování výše pokuty," uvedl Beroušek.

Zařízení s obsahem chladiva, úniky, detekce:

Inspektoři z ČIŽP v Praze společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. ve společném řízení pokutu za dva přestupky ve výši 120 tisíc korun. „V provozovně Albert v Praze 4 jsme zjistili, že přes evidované úniky chladiva nezajistil provozovatel bez zbytečného prodlení opravu chladícího zařízení. V provozovně Albert v Lanškrouně zase nebyly řádně zajištěny kontroly čidla zaznamenávajícího možné úniky chladiva," řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha.

Provoz zdroje bez povolení:

Inspektoři z ČIŽP v Praze uložili pokutu 400 tisíc korun. Firma provozovala své zařízení Kalové hospodářství Drasty v okrese Praha-východ bez platného povolení. Při absenci povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší, nemohly být stanoveny podmínky provozu, které mají sloužit jako záruka správného provozování zdroje vzhledem k životnímu prostředí. Nebylo zajištěno spolehlivé a kontrolovatelné vyloučení negativních dopadů provozu na životní prostředí. Tímto jednáním nepochybně došlo k ohrožení životního prostředí.

Provoz zdroje bez povolení:

Inspektoři z ČIŽP uložili pokutu 120 tisíc korun. Firma ve svém závodě bez povolení provozovala zdroj znečišťování ovzduší - linku na výrobu takzvané těžké folie pro automobilový průmysl. 

Když inspektoři prováděli kontrolu areálu firmy v Žatci, zjistili, že ve výrobní hale umístěné v zadní části výrobního areálu je instalována nová linka. „Byla v provozu, docházelo na ní ke zpracování plastového granulátu. Provozovatel však na provoz linky neměl povolení. Není to navíc první pochybení firmy. V roce 2014 jí inspektoři ČIŽP uložili pokutu 30 000 Kč za nepovolené provozování plynového kotle. V roce 2016 potom pokutu 50 000 Kč za to, že opět bez povolení zhruba dva roky provozovala další zdroj znečišťování ovzduší – nanášení nátěrových hmot.

Přehled povinností, které stanovuje legislativa o ovzduší

bodpovinnostpředpis
d1Provozovatel je povinen zařadit zdroj znečišťování.§ 4 odst. 7 a 8, § 17 odst. 1 písm. e) zákona, příloha č. 2 zákona
d2Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem.§ 17 odst. 1 písm. a) zákona
d3Provozovatel stacionárního zdroje je povinen dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře.§ 17 odst. 1 písm. b), § 4 zákona, vyhl. 415/2012 Sb.
d4Provozovatel je povinen spalovat ve stacionárním zdroji pouze stanovená a povolená paliva.§ 16 odst. 1, § 17 odst. 1 písm. c) zákona, vyhl. 312/2012 Sb., vyhl. 415/2012 Sb.
d5Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem.§ 11 odst. 5 - 7, § 17 odst. 1 písm. f) zákona
d6Provozovatel stacionárního "malého" spalovacího zdroje je povinen dodržovat minimální emisní požadavky a provádět pravidelné kontroly zdroje.§ 17 odst. 1 písm. g) a h), § 17 odst. 5, § 41 odst. 15-16 zákona
d7Provozovat vyjmenovaný zdroj pouze na základě povolení k provozu.§ 11 - § 13 zákona, § 17 odst. 3 písm. a), § 41 odst. 4 - 7 zákona, vyhl. 415/2012 Sb.
d8Provozovatel vyjmenovaného zdroje je povinen zjišťovat množství emisí.§ 6, § 17 odst. 3 písm. b), h), i), j), § 41 odst. 8 zákona, vyhl. 415/2012 Sb.
d9Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen vést provozní evidenci, každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování ovzduší.§ 15, § 17 odst. 3 písm. a) zákona, vyhl. 415/2012 Sb.
d10Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen odvádět ZL komínem, odstraňovat poruchy a ve stanovených případech podávat zprávy KÚ a omezit či zastavit provoz zdroje.§ 17 odst. 3 písm. d), e), f), g) zákona
d11Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je povinen plnit další stanovené povinnosti.§ 17 odst. 6 zákona
d12Dovozce či prodejce je povinen zajistit ve stanovených výrobcích dodržování limitního obsahu VOC, omezení prodeje nadlimitních výrobků, vedení evidence a označování údaji o obsahu VOC.§ 18, § 41 odst. 14 zákona, § 23 vyhl. 415/2012 Sb.
d13Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu ČR pro dopravní účely, je povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách bylo obsaženo i minimální množství biopaliv.§ 19 – 21 zákona, NV 189/2018 Sb.
d14Obec může na svém území stanovit zónu s omezením provozu motorových vozidel.§ 14 zákona, 56/2013 Sb.
d15Osoba, která přede nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna zajistit zneškodnění.§ 3 zákona 73/2012 Sb., nařízení EU 517/2014, nařízení EU 1005/2009
d16Provádět kontroly zařízení s nadlimitním obsahem regulovaných látek či fluorovaných skleníkových plynů certifikovanou osobou.§ 4 zákona 73/2012 Sb., čl. 4 517/2014, čl.23 1005/2009, vyhl. č. 257/2012 Sb.
d17Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, je povinen zajistit stanovené označení.§ 5,§ 7 zákona 73/2012 Sb., nařízení EU 517/2014
d18Výrobce a dovozce regulovaných látek a zařízení, které je obsahují, je povinen platit poplatek.§ 6 zákona 73/2012 Sb.
d19Stanovené činnosti v oblasti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů smi provádět pouze certifikovaná osoba.§ 10,§ 12, § 13 zákona 73/2012 Sb., nařízení 517/2014, nařízení 1005/2009
d20Osoba, která nakládá s více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů ročně, je povinna zaslat informovat MŽP zasláním zprávy.§ 11 zákona 73/2012 Sb., vyhl. č. 257/2011 Sb., nařízení517/2014

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  Novela zákona o ovzdušívyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO).

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.