Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přístup k bezpečnostním listům na pracovištích

Oblast bezpečnostních listů upravuje pouze nařízení REACH. Stanovuje nejen požadavky na jejich tvorbu, předávání ale i pro jejich umístění na pracovištích.

15. září 2017

Chemické látky a BOZP

Seminář: Víte, jaká dokumentace je potřeba při práci s chemickými látkami a směsmi? A jste si jisti, že jsou Vaši zaměstnanci správně proškoleni a vědí, jak s chemickými látkami správně nakládat? Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Poskytování bezpečnostních listů

Dodavatel je povinen poskytnout příjemci (odběrateli) ve stanovených případech bezpečnostní list k chemické látce nebo směsi (čl. 31 nařízení REACH, příloha II nařízení REACH).

Dodavatel je povinen poskytnout příjemci (odběrateli) bezpečnostní list (BL) zdarma v tištěné nebo elektronické podobě nejpozději v den, kdy je látka nebo směs poprvé dodána:

  • k látce nebo směsi, která je klasifikovaná jako nebezpečná;
  • k látce perzistentní, bioakumulativnítoxické nebo vysoce perzistentnívysoce bioakumulativní;
  • k látce, která je zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení – SVHC látky (příloha XIV nařízení REACH).

V některých případech je BL poskytován pouze na žádost příjemce (BL na vyžádání). Na základě žádosti příjemce je dodavatel povinen poskytnout BL pro směs, která není klasifikována jako nebezpečná, avšak obsahuje určité množství nebezpečných látek.

Bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li nebezpečné látky nebo směsi prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými informacemi týkající se opatření na ochranu lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (informace na štítku), pokud jej následný uživatel nebo distributor nevyžadují.

BL se poskytuje v tištěné nebo elektronické podobě v úředním jazyce státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh. Tzn., že nákup v ČR = český bezpečnostní list (+české označení na obale).

Pokud dojde k aktualizaci BL, je dodavatel povinen zaslat aktualizovaný BL všem příjemcům, kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích 12 měsíců.

Od 1.6.2017 musí být ve všech BL uváděna klasifikace pouze podle nařízení CLP!

Přístup k bezpečnostním listům na pracovišti

(Článek 35 nařízení REACH):

Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech látek nebo směsí, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni.

Není přesněji stanoveno, jakou formou to má být zajištěno. Záleží tedy na Vás, co je pro Váš podnik vhodnější (vyvěšení BL na pracovišti či na firemní síti, školení pracovníků, zpracování výtahů z BL - pravidla, pokyny, karty apod.).

Větší sklady, logistická centra

Jak to řešit v případě velkých podnikových skladů, skladových hal, logistických center apod., kde se skladuje různé zboží, včetně kosmetických artiklů, a i jiných chemických látek a směsí?

Podle zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví jsou i pro tyto pracoviště povinná písemná pravidla pro vybrané nebezpečnosti chemických látek a směsí. Pravidla musí být umístěny přímo na pracovišti (více o pravidlech).

V případě požadavku na přístup pracovníkům k informacím uvedených v bezpečnostních listech to lze v těchto případech řešit i souhrnným dokumentem o skladovaných látkách a směsích (např. směrnice o CHLS, nebo skupinová pravidla pro chemické látky a směsi). Pracovníci těchto velkých skladů totiž skladované látky či směsi přímo nepoužívají a ani nejsou během své práce přímo vystaveni jejichž účinkům.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.