Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2018

Informace o nejdůležitějších změnách souvisejících s ohlašováním agendy ovzduší.

11. únor 2019

OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

Seminář: Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Významné změny týkající se ohlašování za rok 2018

V číselníku zařazení zdroje podle Přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění a v číselníku s názvy zdrojů podle příloh k vyhlášce č. 415/2012 Sb. v platném znění jsou již promítnuty všechny úpravy, uvedené v novelách těchto předpisů platných od r. 2017, resp. 2018. Provozovatelé jsou povinni ohlašovat tyto údaje v souladu s platným povolením provozu, vydaným příslušným krajským úřadem zpravidla po 1.9.2012.

Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech

V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.). Provozovatel je povinen označit hlášení SPE za provoz přemístitelných zdrojů v příslušné položce na listu č. 1. Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení je dále provozovatel povinnen využít na účtu ISPOP i v hlášení zástupnou adresu provozovny, situovanou do sídla povolovacího orgánu, příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Příklad a další pokyny pro ohlášení.

Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo záložní zdroj energie, tj. zdroj zařazený pod kód 1.1., 1.2. nebo 1.3. na nějž se vztahuje ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Příklad a další informace.

Významné změny týkající se předchozích ohlašovacích období

 • Od 1.1. 2017 vstoupil v účinnost odst. 6 § 15 zákona č. 201/2012 Sb. týkající se možnosti nevyměření poplatků za některé zdroje a emise. Zároveň je možné u poplatků za rok 2017 a další roky uplatnit koeficienty snížení emisí podle přílohy č. 9 k zákonu č. 201/2012 Sb., část 2.
 • Od 1.1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která mění zařazování některých zdrojů. Pokud došlo změnou přílohy č. 2 zákona k přeřazení zdroje mezi nevyjmenované, není již povinností SPE za rok 2016 a další roky ohlašovat. U zdrojů, u kterých došlo k zařazení mezi vyjmenované zdroje až změnami přílohy č. 2, bude provedeno ohlášení SPE za rok 2017.

Hlášení F_OVZ_POPL

Pro výpočet poplatku za rok 2018 platí opět nové zvýšené sazby za jednotlivé znečišťující látky. O případném dosažení či překročení celkové částky poplatku za provozovnu 50000 Kč,- (bez zahrnutí nevyměření nebo snížení poplaku) bude nově provozovatel informován hláškou, vygenerovanou při spuštění On-line kontroly formuláře F_OVZ_SPE. Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete v záložce Poplatky. Povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více. Poplatkové přiznání se podává také za provozovnu, u které klesne poplatek pod 50 000 Kč v důsledku nevyměření poplatku za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde.

Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje"), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.

Hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace o podání uvedených hlášení poskytuje Mgr. Lenka Horáčková z odboru ochrany ovzduší MŽP na telefonní lince 267 122 490.

Další články k problematice ovzduší

Jste připraveni na zpřísnění emisních limitů?

Celkový obsah novely zákona o ovzduší

Co a kdy bude zakázáno - kotle

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  Novela zákona o ovzdušívyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO).

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP, ČHMI

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.