Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Prevence rizik na pracovišti

17. prosinec 2013

Každý zaměstnavatel nebo živnostník využívající pro své činnosti technickýchzařízení je zároveň jejich provozovatelem. Při provádění kontrol technickéhostavu jsou pověření zaměstnanci, ale i externí poskytovatelé služeb, provádějícíčinnosti v prostorách zaměstnavatele/provozovatele, vystaveni specifickýmrizikovým faktorům, které musí dle § 102 zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce), zaměstnavatel či živnostníkidentifikovat, vyhodnotit a přijmout patřičná opatření, minimalizující úroveňrizika. Častou chybou, mimo podcenění výše uvedeného, je také nedostatečnáúroveň kontroly technického stavu technického zařízení a jeho údržby. Úkony musíbýt prokazatelné tak, aby mohly být kdykoli doloženy kontrolním orgánům vesmyslu zejména NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

Samotné provádění pravidelných kontrol a revizí je soustavou úkonů, kterémusí zaměstnavatel řešit funkčním systémem prevence rizik, kterou se podle § 102zákoníku práce rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatníchpředpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatřenízaměstnavatele/provozovatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovatje nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Systém prevence rizik musí zajišťovat soustavné vyhledávání nebezpečnýchčinitelů, procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, s následnýmzjišťováním jejich příčin a zdrojů. Tato systematika musí být zpětněprokazatelná a zaměstnanci, na které nebezpečné činitele při činnostechplynoucích z výkonu pracovních povinností působí, musí být s výsledky analýzyrizik prokazatelně seznámeni a musí jim porozumět.

Celý text je k dispozici na www.pyrokontrol.cz

Dr. Ing. Jana Maturová
Ing. Bc. Miroslav Valta
PYROKONTROL trading& consulting

LEGISLATIVA PREVENCE RIZIK

Ustanovení §§ 101-102 zákoníku práce, kde je zaměstnavatel povinen zajistitbezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možnéhoohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., který v § 4 definuje požadavky na výrobní a pracovníprostředky a zařízení, včetně pravidelné a řádné údržby, kontroly a revize.

NV č. 378/2001 Sb., které v § 4 stanovuje minimální periodicitu pro kontrolutechnického stavu na 12 měsíců. Součástí legislativních požadavků jsou místníprovozní bezpečnostní předpisy provozovatele/zaměstnavatele.

Podle § 3 NV č. 101/2005 Sb. musí zaměstnavatel při plnění své zákonnépovinnosti stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínůúdržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště včetně určeníosoby, jejíž povinností je zajistit jejich provádění.


Povozovatel musí přijmout opatření, aby minimalizoval rizika.

Autoři: JanaMaturová, MiroslavValta

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.