Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Legalizovat recyklaci plastů není od roku 2022 jednoduché. Nový pokyn MPO.

Odpad, který byl předmětem některého ze způsobů využití (a není vymezen zvláštním předpisem) přestane být odpadem v okamžiku stanoveném v povolení krajského úřadu podle § 10. Bez ohledu zda v zařízení s povelením dle § 21/2 nebo v zařízení bez povolení dle § 21/3 zákona o odpadech. K žádosti o povoelní k ukončení režimu potřebujete stanovisko MPO.

07. listopad 2022

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Odpad nevymezený evropským nařízením nebo prováděcím předpisem (s nutným povolením k ukončení režimu):

Odpad, který byl předmětem některého ze způsobů využití a není vymezen přímo použitelným předpisem Evropské unie (například nařízení EU č. 333/2011, nařízení EU č. 715/2013) nebo prováděcím právním předpisem (např. vyhl. č. 273/2021 Sb.), přestane být odpadem v okamžiku stanoveném v povolení krajského úřadu podle § 10 odst. 1 (recyklace nebo jiné využití odpadu, kterým přestává být daný odpad odpadem), pokud splní požadavky tohoto povolení.

Recyklační zařízení s povolením k provozu:

V případě zařízení, která produkovala před 1.1.2021 výrobky z odpadu, mohou výstupy ze zařízení přestávat být odpadem i nadále za splnění podmínek pro ně stanovených v dosavadním souhlasu podle § 14 odst. 1 (zákona 185/2001 Sb.) a provozním řádu, a to až do konce roku 2023. Od 1.1.2024 bude pro tato zařízení nutné další povolení k ukončení odpadového režimu podle § 10 zákona 541/2020 Sb.

Recyklační zařízení bez povolení k provozu:

Zařízení (§ 21/3) k využití odpadu vymezené v příloze č. 4 zákona smí být provozována bez povolení provozu zařízení (musí být ohlášeno dle § 95/1 > pro přidělení IČZ vč. hlášení změn provozu). Od 1.1.2022 ale musí mít povolení k ukončení odpadového režimu podle § 10 zákona 541/2020 Sb.

Jedná se například o recyklaci plastů - dle bodu 9 přílohy č. 4 zákona:

9. Zařízení na výrobu a zpracování plastů, syntetického kaučuku a syntetických vlákenprovozované v souladu s nejlepšími dostupnými technikami.

Odpady, které smí být v zařízení zpracovány:
07 02 13Plastový odpad
16 01 19Plasty
17 02 03Plasty
17 06 04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
20 01 39Plasty
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 10 000 tun.

Žádost o ukončení odpadového režimu:

Žadatel musí v žádosti prokázat, že výsledná věc

  1. se běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti,
  2. je věcí, pro kterou existuje trh nebo poptávka, 
  3. splňuje technické požadavky pro konkrétní účely, pokud byly stanoveny jinými právními předpisy nebo technickými normami použitelnými na výrobky, a
  4. splňuje požadavky jiných právních předpisů a její využití nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí.

Žadatel připojí k žádosti vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu a závazné stanovisko krajské hygienické stanice.

Metodický návod pro předkládání žádostí o vyjádření MPO podle §10 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. - recyklace plastů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo metodický návod pro recyklaci plastů z hlediska požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Metodický návod informuje také o podkladech, které je potřebné předložit k vydání vyjádření MPO o ukončení režimu odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Metodický návod pro předkládání žádostí o vyjádření MPO podle §10 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. - recyklace plastů

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.