Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Seznam seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) v českém jazyce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  1907/2006 (nařízení CLP), v platném znění. Jsou zde zapracovány změny podle nařízení Komise (EU) č. 286/2011, nařízení Komise (EU) č. 487/2013 a nařízení Komise (EU) 2016/918.

Dále jsou ke stažení seznamy uvedených S-vět doplněné o jejich znění i v dalších jazycích, které můžete nejčastěji využít - v angličtině, němčině a slovenštině. Text celého nařízení CLP naleznete na http://eur-lex.europa.eu/.

Příloha IV - nařízení CLP 1272/2008

Pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), v platném znění (k 1. 2. 2018)

Tabulka 1.1 Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Tabulka 1.2 Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence

 • P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
 • P222 Zabraňte styku se vzduchem.
 • P223 Zabraňte styku s vodou.
 • P230 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ...
 • P231 Manipulace a skladování pod inertním plynem /...
 • P232 Chraňte před vlhkem.
 • P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
 • P235 Uchovávejte v chladu.
 • P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
 • P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/...] zařízení do výbušného prostředí.
 • P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P244 Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.
 • P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/ tření ...
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P263 Zabraňte styku během těhotenství a kojení.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ....
 • P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P282 Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, anebo ochranné brýle.
 • P283 Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření.
 • P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
 • P231+P232 Manipulace a skladování pod inertním plynem /... Chraňte před vlhkem.

Tabulka 1.3 Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce

 • P301 PŘI POŽITÍ:
 • P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
 • P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
 • P304 PŘI VDECHNUTÍ:
 • P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
 • P306 PŘI STYKU S ODĚVEM:
 • P308 PŘI expozici nebo podezření na ni:
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P320 Je nutné odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
 • P321 Odborné ošetření (viz ... na štítku).
 • P330 Vypláchněte ústa.
 • P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P332 Při podráždění kůže:
 • P333 Při podráždění kůže nebo vyrážce:
 • P334 Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].
 • P335 Volné částice odstraňte z kůže.
 • P336 Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
 • P337 Přetrvává-li podráždění očí:
 • P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P340 Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P342 Při dýchacích potížích:
 • P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
 • P352 Omyjte velkým množstvím vody/...
 • P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • P360 Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
 • P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
 • P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
 • P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P364 A před opětovným použitím vyperte.
 • P370 V případě požáru:
 • P371 V případě velkého požáru a velkého množství: 3
 • P372 Nebezpečí výbuchu.
 • P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
 • P375 Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
 • P376 Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
 • P377 Požár unikajícího plynu:
 • Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
 • P378 K uhašení použijte....
 • P380 Vykliďte prostor.
 • P381 V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení.
 • P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P302+P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody nebo zabalte do vlhkého obvazu.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ ...
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P306+P360 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.
 • P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/....
 • P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P336+P315 Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P361+P364 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P370+P376 V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
 • P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte....
 • P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P335+P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P370+P380+P375 V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
 • P371+P380+P375 V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 4
 • P370 +P372+P380+P373 V případě požáru: Nebezpečí výbuchu. Vykliďte prostor. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
 • P370+P380+P375+[P378] V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. [K uhašení použijte ...].

Tabulka 1.4 Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování

 • P401 Skladujte v souladu s ...
 • P402 Skladujte na suchém místě.
 • P403 Skladujte na dobře větraném místě.
 • P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/... s odolnou vnitřní vrstvou.
 • P407 Mezi stohy nebo paletami ponechte vzduchovou mezeru.
 • P410 Chraňte před slunečním zářením.
 • P411 Skladujte při teplotě nepřesahující ... °C/...°F.
 • P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P413 Množství větší než ... kg/... liber skladujte při teplotě nepřesahující ... °C/...°F.
 • P420 Skladujte odděleně.
 • P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
 • P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P410+P403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

Tabulka 1.5 Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování

 • P501 Odstraňte obsah/obal ...
 • P502 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.