Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Písemná pravidla pro chemické látky či směsi

Pravidla byla od 1.5.2020 zrušena zákonem č. 205/2020 Sb. Níže je původní text platný před zrušením pravidel.

30. duben 2020

Chemické látky a BOZP

Seminář: Víte, jaká dokumentace je potřeba při práci s chemickými látkami a směsmi? A jste si jisti, že jsou Vaši zaměstnanci správně proškoleni a vědí, jak s chemickými látkami správně nakládat? Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Pro jaké chemické látky a směsi musí zaměstnavatel zpracovat pravidla?

Novela zákona č. 258/2000 Sb. upravila povinnost zpracovat písemná pravidla pro vybrané nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí (CHLS). Jde hlavně o zapracování klasifikace podle nařízení CLP. 

Podle ustanovení § 44a) odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi  

 • klasifikovanými jakovysoce toxickétoxickéžíravékarcinogenní kategorie 1 nebo 2mutagenní kategorie 1 nebo 2toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 (podle chemického zákona č. 350/2011 Sb.), nebo
 • které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo 3žíravost kategorie 1 (se standardní větou nebezpečnosti H 314), toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1karcinogenita kategorie 1A nebo 1Bmutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Přehlednou tabulku nejen s povinnými pravidly najdete ke stažení pod článkem.

Rozhodující je celková klasifikace - najdete ji v bezpečnostním listu v oddíle 2 (nikde jinde ji v BL nehledejte).

Musí být pro každou látku samostatná, nebo mohou být skupinová?

Zákon požaduje vydat pravidla pro pracoviště na nichž se s CHLS nakládá. Z toho lze usoudit, že pravidla by měla být pro konkrétní pracoviště, kde se nakládá s různými CHLS (tj. skupinová či hromadná pravidla).

Ale i varianta samostatných pravidel pro konkrétní látku či směs, která se používá na různých pracovištích, je možná. Zde se ovšem občas narazí při projednávání s KHS na požadavek konkretizace pracoviště způsobu nakládání s CHLS.

Rozhodnutí o skupinových či samostatných pravidlech mělo odpovídat množství a způsobu nakládání s CHLS. Např. pro laboratoř bude výhodnější skupinová varianta. Pro garáž s benzínem zase asi samostatná pravidla pro benzín.

Zákon totiž sice požaduje vydat pravidla pro pracoviště, ale na druhé straně požaduje, aby obsahem byly jen informace o látkách či směsích a ne o pracovišti. Pravidla tedy jednoznačně mohou být zpracována jak pro jednotlivé chemické látky nebo směsi, tak i skupinově pro pracoviště.

Obsah skupinových pravidel:

Pokud se rozhodnete pro variantu zpracování souhrnných pravidel pro jednotlivá pracoviště, je vhodné v pravidlech uvést tyto informace: 

 • Název a adresa pracoviště.
 • Seznam NCHLS, s nimiž se na daném pracovišti nakládá a pro něž se vztahuje povinnost tato pravidla zpracovat (např. tabulka s výčtem NCHLS a jejich klasifikací).
 • Způsob nakládání s NCHLS na pracovišti (např. zda se jedná o výrobu, balení, označování, skladování, používání, prodej atd.) včetně pokynů pro bezpečnou manipulaci s nimi z hlediska ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí. Dále např. seznam OOPP určených pro danou práci.
 • U vysoce toxických NCHLS a NCHLS, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, konkrétní způsob vedení evidence.
 • Při nakládání s vysoce toxickými NCHLS a NCHLS, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, uvést odborně způsobilou osobu a zajištění školení zaměstnanců.
 • Způsob bezpečného skladování NCHLS na pracovišti z hlediska ochrany zdraví osob i životního prostředí.
 • Stručnou charakteristiku jednotlivých NCHLS z hlediska možného ohrožení resp. poškození zdraví.
 • Pokyny první pomoci při zasažení NCHLS (nemusí být zpracovány pro každou NCHLS samostatně, pokud se jedná o stejné nebezpečné vlastnosti a shodný postup při poskytování první pomoci). Informace o první pomoci uváděné v bezpečnostních listech NCHLS mohou být zastaralé, neúplné nebo nesprávné – doporučujeme zkontrolovat dle výše uvedené příručky.
 • Dostupnost zdroje pitné vody k danému pracovišti pro poskytnutí první pomoci a umístění lékárničky první pomoci.
 • Postup v  případě mimořádné situace - nehody (tj. únik NCHLS) s ohledem na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců, kteří budou asanaci provádět a ochrany životního prostředí (např. seznam určených OOPP, místo jejich uložení; uložení odpadu do doby jeho likvidace v souladu se zákonem o odpadech atd.).

Musí se nechat schválit?

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat text pravidel s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Tzn., že po zpracování pravidel je nutné je poslat na místní krajskou hygienickou stanici k projednání a odstranit případné nedostatky (často jde o úpravy první pomoci).

Stačí mít pravidla na síti?

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti. Nestačí mít pravidla např. pouze na počítačové síti, nebo jen centrálně u ekologa či bezpečnostního technika. Je nutné pravidla umístit přímo na pracoviště, kde se s látkou či směsí nakládá.

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se rozumí je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. 

Platí ještě stará pravidla, nebo už musí být jen podle CLP?

Od 1.6.2015 musí být chemické směsi uváděné na trh klasifikovány, označeny a zabaleny již jen podle nařízení CLP. Výjimku do 31.5.2017 měly směsi, které byly uvedeny na trh před 1.6.2015 (jsou např. ve skladech distributorů nebo prodejen). Tyto směsi mohly být doprodány s původní starou klasifikací do 31.5.2017.

Pokud máte pravidla, která obsahují původní klasifikaci podle chemického zákona, je nutné provést jejich aktualizaci. Novela zákona o veřejném zdraví (platí od 1.12.2015) však žádný termín nestanovuje a nadále původní starou klasifikaci (vedle nové klasifikace podle CLP) používá.

Bezprostřední aktualizace starých pravidel je tak nutná jen v případech, kdy na pracovišti používáte látky či směsi, které jsou již klasifikovány a označeny podle nařízení CLP (H-věty, červené symboly).

Pokud používáte látky a směsi, které jsou označeny stále po staru podle chemického zákona (R-věty a oranžové symboly), zůstávají původní pravidla nadále platná.

Rozhodujícím kritériem pro aktualizaci pravidel je tedy skutečná klasifikace a označení chemických látek a směsí na pracovišti.

Dále je velmi důležité zkontrolovat si novou klasifikaci u Vašich látek a směsí. V některých případech dochází ke změnám v klasifikaci mezi stranou a novou a to pak může mít dopad na povinnost nově zpracovat písemná pravidla i pro látky či směsi, které s původní klasifikací této povinnosti nepodléhaly.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.