Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Písemná pravidla pro chemické látky či směsi

V praxi často nejsou jasné odpovědi na otázky kolem chemických látek na pracovištích: Pro jaké chemické látky a směsi musí zaměstnavatel zpracovat pravidla? Musí být pro každou látku samostatná, nebo mohou být skupinová? Musí se nechat schválit? Umístění? Platí ještě stará, nebo už musí být jen podle CLP?

05. září 2017

Chemické látky a BOZP

Seminář: Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

Pro jaké chemické látky a směsi musí zaměstnavatel zpracovat pravidla?

Novela zákona č. 258/2000 Sb. upravila povinnost zpracovat písemná pravidla pro vybrané nebezpečné vlastnosti chemických látek a směsí (CHLS). Jde hlavně o zapracování klasifikace podle nařízení CLP. 

Podle ustanovení § 44a) odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi  

 • klasifikovanými jakovysoce toxickétoxickéžíravékarcinogenní kategorie 1 nebo 2mutagenní kategorie 1 nebo 2toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 (podle chemického zákona č. 350/2011 Sb.), nebo
 • které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo 3žíravost kategorie 1 (se standardní větou nebezpečnosti H 314), toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1karcinogenita kategorie 1A nebo 1Bmutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B,

písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

Přehlednou tabulku nejen s povinnými pravidly najdete ke stažení pod článkem.

Rozhodující je celková klasifikace - najdete ji v bezpečnostním listu v oddíle 2 (nikde jinde ji v BL nehledejte).

Musí být pro každou látku samostatná, nebo mohou být skupinová?

Zákon požaduje vydat pravidla pro pracoviště na nichž se s CHLS nakládá. Z toho lze usoudit, že pravidla by měla být pro konkrétní pracoviště, kde se nakládá s různými CHLS (tj. skupinová či hromadná pravidla).

Ale i varianta samostatných pravidel pro konkrétní látku či směs, která se používá na různých pracovištích, je možná. Zde se ovšem občas narazí při projednávání s KHS na požadavek konkretizace pracoviště způsobu nakládání s CHLS.

Rozhodnutí o skupinových či samostatných pravidlech mělo odpovídat množství a způsobu nakládání s CHLS. Např. pro laboratoř bude výhodnější skupinová varianta. Pro garáž s benzínem zase asi samostatná pravidla pro benzín.

Zákon totiž sice požaduje vydat pravidla pro pracoviště, ale na druhé straně požaduje, aby obsahem byly jen informace o látkách či směsích a ne o pracovišti. Pravidla tedy jednoznačně mohou být zpracována jak pro jednotlivé chemické látky nebo směsi, tak i skupinově pro pracoviště.

Obsah skupinových pravidel:

Pokud se rozhodnete pro variantu zpracování souhrnných pravidel pro jednotlivá pracoviště, je vhodné v pravidlech uvést tyto informace: 

 • Název a adresa pracoviště.
 • Seznam NCHLS, s nimiž se na daném pracovišti nakládá a pro něž se vztahuje povinnost tato pravidla zpracovat (např. tabulka s výčtem NCHLS a jejich klasifikací).
 • Způsob nakládání s NCHLS na pracovišti (např. zda se jedná o výrobu, balení, označování, skladování, používání, prodej atd.) včetně pokynů pro bezpečnou manipulaci s nimi z hlediska ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí. Dále např. seznam OOPP určených pro danou práci.
 • U vysoce toxických NCHLS a NCHLS, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, konkrétní způsob vedení evidence.
 • Při nakládání s vysoce toxickými NCHLS a NCHLS, které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, uvést odborně způsobilou osobu a zajištění školení zaměstnanců.
 • Způsob bezpečného skladování NCHLS na pracovišti z hlediska ochrany zdraví osob i životního prostředí.
 • Stručnou charakteristiku jednotlivých NCHLS z hlediska možného ohrožení resp. poškození zdraví.
 • Pokyny první pomoci při zasažení NCHLS (nemusí být zpracovány pro každou NCHLS samostatně, pokud se jedná o stejné nebezpečné vlastnosti a shodný postup při poskytování první pomoci). Informace o první pomoci uváděné v bezpečnostních listech NCHLS mohou být zastaralé, neúplné nebo nesprávné – doporučujeme zkontrolovat dle výše uvedené příručky.
 • Dostupnost zdroje pitné vody k danému pracovišti pro poskytnutí první pomoci a umístění lékárničky první pomoci.
 • Postup v  případě mimořádné situace - nehody (tj. únik NCHLS) s ohledem na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců, kteří budou asanaci provádět a ochrany životního prostředí (např. seznam určených OOPP, místo jejich uložení; uložení odpadu do doby jeho likvidace v souladu se zákonem o odpadech atd.).

Musí se nechat schválit?

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat text pravidel s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Tzn., že po zpracování pravidel je nutné je poslat na místní krajskou hygienickou stanici k projednání a odstranit případné nedostatky (často jde o úpravy první pomoci).

Stačí mít pravidla na síti?

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti. Nestačí mít pravidla např. pouze na počítačové síti, nebo jen centrálně u ekologa či bezpečnostního technika. Je nutné pravidla umístit přímo na pracoviště, kde se s látkou či směsí nakládá.

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se rozumí je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. 

Platí ještě stará pravidla, nebo už musí být jen podle CLP?

Od 1.6.2015 musí být chemické směsi uváděné na trh klasifikovány, označeny a zabaleny již jen podle nařízení CLP. Výjimku do 31.5.2017 měly směsi, které byly uvedeny na trh před 1.6.2015 (jsou např. ve skladech distributorů nebo prodejen). Tyto směsi mohly být doprodány s původní starou klasifikací do 31.5.2017.

Pokud máte pravidla, která obsahují původní klasifikaci podle chemického zákona, je nutné provést jejich aktualizaci. Novela zákona o veřejném zdraví (platí od 1.12.2015) však žádný termín nestanovuje a nadále původní starou klasifikaci (vedle nové klasifikace podle CLP) používá.

Bezprostřední aktualizace starých pravidel je tak nutná jen v případech, kdy na pracovišti používáte látky či směsi, které jsou již klasifikovány a označeny podle nařízení CLP (H-věty, červené symboly).

Pokud používáte látky a směsi, které jsou označeny stále po staru podle chemického zákona (R-věty a oranžové symboly), zůstávají původní pravidla nadále platná.

Rozhodujícím kritériem pro aktualizaci pravidel je tedy skutečná klasifikace a označení chemických látek a směsí na pracovišti.

Dále je velmi důležité zkontrolovat si novou klasifikaci u Vašich látek a směsí. V některých případech dochází ke změnám v klasifikaci mezi stranou a novou a to pak může mít dopad na povinnost nově zpracovat písemná pravidla i pro látky či směsi, které s původní klasifikací této povinnosti nepodléhaly.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.