Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

V legislativě odpadového hospodářství se chystají změny

29. říjen 2012

AUTOR: JARMILA ŠŤASTNÁ

Podle jehoslov MŽP »toho loni chtělo hodně udělat, ale naše přání jsou limitována, takžese nám vše nepodařilo splnit«. Věcný záměr zcela nového zákona o odpadech, kterýby měl nahradit mnohokrát novelizovanou a nepřehlednou současnou legislativu, jepřipraven od listopadu 2011. Do dnešní doby se jej však nepodařilo projednat apředložit k vnějšímu připomínkovému řízení. »Je zde příliš mnoho vlivů a věcí kdiskusi,« vysvětloval účastníkům kongresu Ing. Jaromír Manhart.

ZPĚTNÉ ODBĚRY

Velkou plánovanou změnou je vyčleněníoblasti zpětných odběrů do samostatného zákona, což by mohlo poněkud zeštíhlit azpřehlednit zákon o odpadech. Jednotlivé odpady, na něž se vztahuje zpětný odběr(tj. odpadní oleje, autovraky, pneumatiky a elektrozařízení včetně osvětlení),jsou však natolik různorodé, že se podle ministerských úředníků dokonce uvažujeo rozčlenění do více dílčích zákonů pro jednotlivé komodity. Ať jeden, nebo vícezákonů o zpětném odběru - vždy bude jejich základem přenesení povinnosti navýrobce, poskytování služby zdarma a maximální rozšíření počtu sběrných míst.

U autovraků se vedle rozšíření počtu sběrných míst uvažuje i opřísnějších podmínkách pro povolení nakládání. Podle České inspekce životníhoprostředí jsou nyní v zákoně nejednoznačně formulované povinnosti provozovatelůzařízení. Autovraky se kvůli tomu často rozebírají v provozovnách, které k tomuvůbec nejsou určeny, přičemž některé provozovny vydávají potvrzení o ekologickélikvidaci autovraků, aniž by byly vraky do zařízení přijaty.

Ke zlepšenísituace ve zpětných odběrech pneumatik se uvažuje o povinné registraci výrobců,případně o zřízení kolektivního systému, podobného těm systémům, které sestarají o vysloužilá elektrozařízení. Výrobci a dodavatelé budou mít stanovenouminimální úroveň sběru ojetých pneumatik. Zatím mohou svou povinnost zpětnéhoodběru plnit zcela formálně - pouze zasláním povinného hlášení, kde se může vkolonce množství zpětně odebraných pneumatik objevit nula. Stanovení nejnižšíhranice odběru by tuto praxi mělo změnit. Do budoucna naopak zřejmě nebudousoučástí zpětného odběru odpadní oleje. Ty by totiž měly zůstat v gesci zákona oodpadech, konkrétně mezi nebezpečnými odpady.

»Věcný záměr zákona ozpětném odběru chceme předložit vládě do konce roku 2012,« konstatoval JaromírManhart. »Zatím držíme náš plán, že by tento nový zákon (či zákony) měl začítplatit od 1. ledna roku 2014.«

NOVÝ PLÁN ODPADOVÉHOHOSPODÁŘSTVÍ

V létě příštího roku skončí platnost současnéhoPlánu odpadového hospodářství (POH) a v návaznosti na něj také příslušných plánůkrajů, měst a původců. Nový POH měl jít v létě k připomínkování krajům.Projednávání však zbrzdil nový dokument Evropské komise, který určil, jak byměly POH členských zemí vypadat. Po potřebných úpravách je nyní POH připraven navnější připomínkové řízení a následující projednání ve vládě (vyjde opět jakonařízení vlády). Platit by měl od 1. 7. 2013 tak, aby byla zachována kontinuita.Nutno podotknout, že na Slovensku panovalo »bezvládí« bez schváleného Plánuodpadového hospodářství bezmála dva roky.

Do konce roku 2013 pak musíjako nařízení vlády vyjít podklad pro zcela nový nástroj - Programy předcházenívzniku odpadů. Evropská komise již připravila návod, jak by měly tyto programyvypadat. Na nás je požadavky splnit.

EKOAUDITOVÁNOVELA

»Dožívající« zákon o odpadech bude zřejmě ještě (alespoň)jednou novelizován. Návrh novely vychází ze závěrů tzv. ekoauditu. Při němpracovní skupina složená ze zástupců ministerstev, samospráv, podnikatelskýchsvazů apod. hodnotila konkrétní podněty na úpravy právních předpisů v oblastiochrany životního prostředí. Cílem bylo odstranit překážky podnikání, které lzei z pohledu ochrany životního prostředí označit za nadbytečné a neefektivní.Celkovou zprávu s návrhy opatření schválila vláda v březnu 2011.

JUDr.Libor Dvořák, PhD., ředitel legislativního odboru MŽP, na kongresu vysvětlil:»Takzvaná ekoauditová novela navrhuje zejména odstranit nebo zmírnit některépožadavky převážně administrativního charakteru, které zákon klade na subjektynakládající s odpadem a jež byly shledány jako ne zcela nutné.« Novela mělaplatit již letos, momentálně je projednávána Poslaneckou sněmovnou.Předpokládané datum nabytí účinnosti je 1. leden 2013.

Navrhovanázjednodušení se týkají více oblastí - vedle snížení administrativní zátěže řešínovela některé »kosmetické« problémy současné legislativy a soulad s evropskousměrnicí o odpadech.

Jednou z hlavních chystaných změn má být zrušenípovinnosti zpracovávat plán odpadového hospodářství pro původce, což se dotknetéměř šesti a půl tisíce firem. Města a obce však i nadále budou muset POHzpracovávat.

Odpadový hospodář bude mít možnost vykonávat svou funkcipro libovolný počet původců, oprávněných osob a provozoven. Nikoliv tedynanejvýš pro pět, jak žádá současná právní úprava.

Změny zasáhnou takéoblast nebezpečných odpadů. Jejich původce již nebude muset žádat o souhlas kjejich shromažďování. Měla by se rovněž hodně zjednodušit evidence jejichpřepravy, kdy se vyplňuje a rozesílá sedm totožných evidenčních listů. Po novelebude tato evidence zajišťována elektronicky. Novela také zjednodušuje ohlašovánízařízení k nakládání s odpady a zavádí elektronizaci hodnocení nebezpečnýchvlastností odpadů.

Legislativa odpadového hospodářství nepatří kjednoduchým, ani přehledným. I přes předpokládané schválení ekoauditové novelyse však nějaké výrazné zjednodušení nerýsuje.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.